Publication

2019

1.      Ke Wang; Dongyu Liu; Peilin Deng; Limin Liu; Shiyao Lu; Zongjie Sun; Yaming Ma; Yuankun Wang; Mingtao Li*; Bao Yu Xia*; Chunhui Xiao*; Shujiang Ding, Band alignment in Zn2SnO4/SnO2 heterostructure enabling efficient CO2 electrochemical reduction. Nano Energy 2019, 64, 103954.

2.      Bo Gao; Xiaoye Du; Yaming Ma; Yixue Li; Yanhuai Li; Shujiang Ding; Zhongxiao Song*; Chunhui Xiao*, 3D flower-like defected MoS2 magnetron-sputtered on candle soot for enhanced hydrogen evolution reaction. Applied Catalysis B: Environmental 2019, 117750.

3.      Yao Sun; Fei Li*; Zichao Shen; Yabei Li; Jinxin Lang; Weimin Li; Guoxin Gao; Shujiang Ding; Chunhui Xiao; Tomokazu Matsue, NiCoO2@CMK-3 composite with nanosheets-mesoporous structure as an efficient oxygen reduction catalyst. Electrochimica Acta 2019, 294, 38-45.

4.      Yuanchao Pang; Sheng Chen; Chunhui Xiao; Sude Ma; Shujiang Ding*, MOF derived CoO-NCNTs two-dimensional networks for durable lithium and sodium storage. Journal of Materials Chemistry A 2019, 7 (8), 4126-4133.

5.      Yaming Ma; Ke Wang; Ye Chen; Xuxiao Yang; Shuang Zhao; Kai Xi; Sanmu Xie; Shujiang Ding; Chunhui Xiao*, Galvanic exchange carving growth of Co-Fe LDHs with enhanced water oxidation. International Journal of Hydrogen Energy 2019, 44 (36), 20085-20092.

6.      Zheng Liu; Changhong Zhan; Linkai Peng; Yang Cao; Yong Chen; Shujiang Ding; Chunhui Xiao; Xiaoyong Lai; Jianwei Li; Songrui Wei; Jieqiong Wang; Jinchun Tu*, A CoMoO4-Co2Mo3O8 heterostructure with valence-rich molybdenum for a high-performance hydrogen evolution reaction in alkaline solution. Journal of Materials Chemistry A 2019, 7 (28), 16761-16769.

7.      Yuankun Wang; Ruifang Zhang; Yuan-chao Pang; Xu Chen; Jinxin Lang; Jingjing Xu; Chunhui Xiao; Huanglong Li; Kai Xi; Shujiang Ding*, Carbon@titanium nitride dual shell nanospheres as multi-functional hosts for lithium sulfur batteries. Energy Storage Materials 2019, 16, 228-235.

2018

8.      Han Zhou; Ruifang Zhang; Shili Song; Chunhui Xiao; Guoxin Gao; Shujiang Ding*, Dopamine-Assisted Synthesis of MoS2 Nanosheets on Carbon Nanotube for Improved Lithium and Sodium Storage Properties. Acs Applied Energy Materials 2018, 1 (9), 5112-5118.

9.      Bingrong Wang; Yang Cao; Yong Chen; Ruzhi Wang; Xiaohong Wang; Xiaoyong Lai; Chunhui Xiao; Jinchun Tu*; Shujiang Ding, Microwave-assisted fast synthesis of hierarchical NiCo2O4 nanoflower-like supported Ni(OH)2 nanoparticles with an enhanced electrocatalytic activity towards methanol oxidation. Inorganic Chemistry Frontiers 2018, 5 (1), 172-182.

10.   Lei Shi; Ruisen Yang; Shiyao Lu; Kun Jia; Chunhui Xiao; Tongqing Lu; Tiejun Wang; Wei Wei; Hui Tan; Shujiang Ding*, Dielectric gels with ultra-high dielectric constant, low elastic modulus, and excellent transparency. Npg Asia Materials 2018, 10, 821-826.

11.   Xu Chen; Pengfei Gao; Huan Liu; Jingjing Xu; Bo Zhang; Yang Zhang; Yuhai Tang; Chunhui Xiao*, In situ growth of iron-nickel nitrides on carbon nanotubes with enhanced stability and activity for oxygen evolution reaction. Electrochimica Acta 2018, 267, 8-14.

12.    Xu Chen, P Gao, Huan Liu, Jingjing Xu, Bo Zhang, Yang Zhang, Yuhai Tang, Chunhui Xiao*. In situ growth of iron-nickel nitrides on carbon nanotubes with enhanced stability and activity for oxygen evolution reaction. In situ growth of iron-nickel nitrides on carbon nanotubes with enhanced stability and activity for oxygen evolution reaction. Electrochimica Acta, 2018, 267, 8-14.

2017

13.    Yaming Ma, Zhengda He, Zhifeng Wu, Bo Zhang, Yang Zhang, Chunhui Xiao*, Shujiang Ding. Galvanic-replacement Mediated Synthesis of Copper-Nickel Nitrides as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction. J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 24850-24858.

14.    Chunhui Xiao*, Bo Zhang, Dan Li. Partial-sacrificial-template synthesis of Fe/Ni phosphides on Ni foam: a strongly stabilized and efficient catalyst for electrochemical water splitting. Electrochimica Acta, 2017, 242, 260-267.

15.    Chunhui Xiao*, Xu Chen, Yuhai Tang. Surface-rough Fe-N/C composite wrapped on carbon nanotubes as efficient electrocatalyst or oxygen reduction reaction. Nanotechnology, 2017, 28, 225401.

16.    Jingjing Xu, Shiyao Lu, Xu Chen, Jianan Wang, Bo Zhang, Xinyu Zhang, Chunhui Xiao*, Shujiang Ding*. A high-performance mesoporous carbon supported nitrogen-doped carbon electrocatalyst for oxygen reduction reaction. Nanotechnology,  2017, 28, 485701.

17.    Bingrong Wang, Yang Cao, Yong Chen, Ruzhi Wang, Xiaohong Wang, Xiaoyong Lai, Chunhui Xiao, Jinchun Tu*, Shujiang Ding. Microwave-assisted fast synthesis of hierarchical NiCo2O4 nanoflower-like supported Ni(OH)2 nanoparticles with enhanced electrocatalytic activity for methanol. Inorg. Chem. Front., 2017, Accepted 

18.    Heng Mao, Lei Shi, Shili Song, Chunhui Xiao, Jin Liang, Bitao Dong, Shujiang Ding*. N-Doped hollow carbon nanosheet supported SnO2nanoparticles. Inorg. Chem. Front., 2017, 4, 1742-1747

19.    Yuanchao Pang, Shuyang Zhang, Limin Liu, Jin Liang, Zongjie Sun, Yuankun Wang, Chunhui Xiao, Dawei Ding, Shujiang Ding*. Few-layer MoS2 anchored at nitrogen-doped carbon ribbons for sodium-ion battery anodes with high rate performance. J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 17963-17972.

20.    Yao Sun, Zichao Shen, Shuli, Xin, Li Ma, Chunhui Xiao, Shujiang Ding, Fei Li*, Guoxin Gao. Ultrafine Co-doped ZnO nanoparticles on reduced graphene oxide as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction. Electrochimica Acta, 224, 10, 561-570

2016

21.    Bo Zhang, Chunhui Xiao*, Sanmu Xie, Jin Liang, Xu Chen, Yuhai Tang. Iron-Nickel Nitride Nanostructures in-situ Grown on Surface-redox-etching Nickel Foam: Efficient and Ultra-sustainable Electrocatalysts for Overall Water Splitting. Chemistry of materials, 2016, 28, 6934-6941 (ESI热点论文).

22.    Chunhui Xiao*, Xu Chen, Zhaoyang Fan, Jin Liang, Bo Zhang, Shujiang Ding*. Surface-nitrogen-rich ordered mesoporous carbon as efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction. Nanotechnology, 2016, 27, 445402.

23.    S. L. Xin, Z. Q. Liu, L. Ma, Y. Sun, C. H. Xiao, F. Li*, Y. P. Du*, Visualization of electrocatalytic activity of three-dimensional MoSe2@reduced graphene oxide hybrid nanostructures for oxygen reduction reaction, Nano Research, 2016, 9, 3795.

24.    Jingjing Xu, Chunhui Xiao, Shujiang Ding*. Red-blood-cell like nitrogen-doped carbons with highly catalytic activity towards oxygen reduction reaction. Chinese Chemical Letters, 2016, 28, 748-754.

25.    Jiaxian Liu, Jin Liang, Han Zhou, Chunhui Xiao, Fuxin Liang*, Shujiang Ding*. CoFe2O4 nanoparticles anchored on bowl-like carbon backbone for enhanced reversible lithium storage. RSC Advances, 2016, 2016, 6, 50153-50157.

26.    Jin Liang, Chunhui Xiao*, Xu Chen, Ruixia Gao and Shujiang Ding*. Porous γ-Fe2O3 Spheres Coated with N-Doped Carbon from Polydopamine as Li-ion Battery Anode Materials. Nanotechnology, 2016, 27, 215403.

27.    Bo Zhang, Chunhui Xiao*, Yang Xiang, Bitao Dong, Shujiang Ding, Yuhai Tang*. Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots Anchored on Thermally Reduced Graphene Oxide as Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction. ChemElectroChem, 2016, 3, 864-870.

28.    Xin Xu, Demei Yu, Han Zhou, Lusi Zhang, Chunhui Xiao, Chaowei Guo, Shengwu Guo, Shujiang Ding*. MoS2 Nanosheets Grown on Amorphous Carbon Nanotubes as Advanced Anode Materials for Sodium-Ion Batteries. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(12): 4375-4379.

29.    Xin Xu, Sheng Chen, Chunhui Xiao, Kai Xi*, Chaowei Guo, Shengwu Guo, Shujiang Ding*, Demei Yu, and Ramachandran Vasant Kumar. Rational design of NiCoO2@SnO2 heterostructure attached on amorphous carbon nanotubes with improved lithium storage properties. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(9): 6004–6010.

30.    Zhaoyang Fan, Baorui Wang, Yingxin Xi, Xin Xu, Mingyan Li, Jun Li, Paul Coxon, Shaodong Cheng, Guoxin Gao, Chunhui Xiao, Guang Yang, Kai Xi*, Shujiang Ding *, R. Vasant Kumar, A NiCo2O4 nanosheet-mesoporous carbon composite electrode for enhanced reversible lithium storage, Carbon, 2016, 99: 633-641.

2015

31.    Xiaoshuang Tang, Bo Zhang, Chunhui Xiao*, Han Zhou, Xinyang Wang, Dalin He*. Carbon Nanotube Template Synthesis of Hierarchical NiCoO2 Composite for Non-enzyme Glucose Detection. Sensors & Actuators: B. Chemical, 2015, 222: 232-239.

32.    Jin Liang, Han Hu, Hyunjung Park, Chunhui Xiao, Shujiang Ding*, Ungyu Paik, Xiong Wen David Lou*. Construction of hybrid bowl-like structures by anchoring NiO nanosheets on flat carbon hollow particles with enhanced lithium storage properties. Energy & Environmental Science, 2015, 8(6): 1707-1711 (ESI高被引论文).

33.    Jin Liang, Hui Tan, Chunhui Xiao*, Guijiang Zhou, Shengwu Guo, Shujiang Ding*. Hydroxyl-riched halloysite clay nanotubes serving as substrate of NiO nanosheets for high-performance supercapacitor. Journal of Power Sources, 2015, 285: 210-216 (ESI高被引论文).

34.    Chunhui Xiao, Abdul Rehman, Xiangqun Zeng*. Evaluation of the dynamic electrochemical stability of ionic liquid–metal interfaces against reactive oxygen species using an in situ electrochemical quartz crystal microbalance. RSC Advances, 2015, 5(40): 31826-31836.

35.    Li Ma, Han Zhou, Shuli Xin, Chunhui Xiao, Fei Li*, Shujiang Ding*, Characterization of local electrocatalytical activity of nanosheet-structured ZnCo2O4/carbon nanotubes composite for oxygen reduction reaction with scanning electrochemical microscopy. Electrochimica Acta, 2015, 178: 767-777.

2014

36.    Chunhui Xiao*, Qiong Zou, Yuhai Tang. Surface nitrogen-enriched carbon nanotubes for uniform dispersion of platinum nanoparticles and their electrochemical biosensing property. Electrochimica Acta, 2014, 143: 10-17.

37.     Xin Xu, Bitao Dong, Shujiang Ding*, Chunhui Xiao, Demei Yu*. Hierarchical NiCoO2 nanosheets supported on amorphous carbon nanotubes for high-capacity lithium-ion batteries with a long cycle life. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(32): 13069-13074.

38.    Rui Cheng, Qiong Zou, Xiaohua Zhang,* Chunhui Xiao, Longfei Sun, and Jinhua Chen*. Template Synthesis of Nitrogen-Doped Short Tubular Carbons with Big Inner Diameter and their Application in Electrochemical Sensing. Bull. Korean Chem. Soc. 2014, 35(8): 2423-2430.

2007-2013

39.    Chunhui Xiao, Xiangqun Zeng*, In-situ EQCM Evaluation of the Reaction between Carbon Dioxide and Electrogenerated Superoxide in Ionic Liquids, Journal of The Electrochemical Society, 2013, 160(10): H749-H756.

40.    Chunhui Xiao, Abdul Rehman, Xiangqun Zeng*. Dynamics of redox process in ionic liquids and their interplay for discriminative electrochemical sensing. Analytical Chemistry, 2012, 84(3): 1416-1424.

41.    Chunhui Xiao, Xiaochen Chu, Yan Yang, Xing Li, Xiaohua Zhang, Jinhua Chen*. Hollow nitrogen-doped carbon microspheres pyrolyzed from self-polymerized dopamine and its application in simultaneous electrochemical determination of uric acid, ascorbic acid and dopamine. Biosensors and Bioelectronics, 2011, 26(6): 2934-2939.

42.    Chunhui Xiao, Jinhua Chen*, Bo Liu, Xiaochen Chu, Liang Wu, Shouzhou Yao. Sensitive and selective electrochemical sensing of L-cysteine based on caterpillar-like manganese dioxide-carbon nanocomposite. Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13(4): 1568-1574.

43.    Chunhui Xiao, Xiaochen Chu, Bohua Wu, Haili Pang, Xiaohua Zhang, Jinhua Chen*. Polymerized ionic liquid-wrapped carbon nanotubes: the promising composites for direct electrochemistry and biosensing of redox protein. Talanta, 2010, 80(5): 1719-1724.

44.    Bohua Wu*, Ming Gong, Jia Chu, Xiaoqin Wang, Chunhui Xiao, Shanxin Xiong*. Ionic liquid polymer directed growth of PdPt nanoparticles on carbon nanotube and their electrochemical oxidation of formic acid. Ionics, 2014, 21(3): 729-736

45.    Yaming Yu, J. H. Zhang, Chunhui Xiao, Jindi Zhong, Xiaohua Zhang, Jinhua Chen*. High active hollow nitrogen-doped carbon microspheres for oxygen reduction in alkaline media. Fuel cells, 2012, 12(3): 506-510.

46.    Chunyan Deng*, Yalin Xia, Chunhui Xiao, Zhou Nie*, Minghui Yang, Shihui Si. Electrochemical oxidation of purine and pyrimidine bases based on the boron-doped nanotubes modified electrode. Biosensors and Bioelectronics, 2012, 31(1): 469-474.

47.    Xiaochen Chu, Bohua Wu, Chunhui Xiao, Xiaohua Zhang, Jinhua Chen*. A new amperometric glucose biosensor based on platinum nanoparticles/polymerized ionic liquid-carbon nanotubes nanocomposites. Electrochimica Acta, 2010, 55(8): 2848-2852.

48.    Chunyan Deng, Jinhua Chen*, Mengdong Wang, Chunhui Xiao, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. A novel and simple strategy for selective and sensitive determination of dopamine based on the boron-doped carbon nanotubes modified electrode. Biosensors and Bioelectronics, 2009, 24(7): 2091-2094.

49.    Chunyan Deng, Jinhua Chen*, Xiaoli Chen, Chunhui Xiao, Lihua Nie, Shouzhuo Yao. Direct electrochemistry of glucose oxidase and biosensing for glucose based on boron-doped carbon nanotubes modified electrode. Biosensors and Bioelectronics, 2008, 23(8): 1272-1277.

50.    Chunyan Deng, Jinhua Chen*, XiaoLi Chen, Chunhui Xiao, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. Boron-doped carbon nanotubes modified electrode for electroanalysis of NADH. Electrochemistry Communications, 2008, 10(6): 907-909.

51.    Xiaoli Chen, Jinhua Chen*, Chunyan Deng, Chunhui Xiao, Yanmin Yang, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. Amperometric glucose biosensor based on boron-doped carbon nanotubes modified electrode. Talanta, 2008, 76(4): 763-767.

52.    Bo Liu, Jinhua Chen*, Chunhui Xiao, Kunzai Cui, Haihui Zhou, Yafei Kuang. Preparation of Pt/MgO/CNT hybrid catalyst and their electrocatalytic properties for ethanol eletrooxidation. Energy & fuels, 2007, 21(3): 1365-1369.

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Fifefox 以上