News(我的新闻)

The code of our meta-weight-net is released. Welcome to use.


65.8K
2019-09-10

 Jun Shu, Qi Xie, Lixuan Yi, Qian Zhao, Sanping Zhou, Zongben Xu, Deyu Meng*. Meta-Weight-Net: Learning an Explicit Mapping For Sample WeightingNeurIPS, 2019.[code]