XJTU

36. Guoping Li, Ruitong Song, Wenqiang Ma, Xu Liu, Yushuo Li, Bin Rao and Gang He*, π-Extended chalcogenoviologens with stable radical state enable enhanced visible-light-driven hydrogen evolution and static/dynamic electrochromic displays. 
J. Mater. Chem. A2020, Advance Article. Back Cover Paper!
Graphical abstract: π-Extended chalcogenoviologens with stable radical state enable enhanced visible-light-driven hydrogen evolution and static/dynamic electrochromic displays
 
35. Letian Xu, Kun Zhou, Huili Ma, Anqi Lv, Dandan Pei, Guoping Li, Yanfeng Zhang, Zhongfu An, Ang Li, Gang He*, Ultralong Organic Phosphorescent Nanocrystals with Long-Lived Triplet Excited States for Afterglow Imaging and Photodynamic Therapy. ACS Appl. Mater. Interfaces 202012, 18385-18394.
Abstract Image
 
34. Zhicheng Zhang,* Jie Xiong, Gang He, Dongfeng Dang, Yunchuan Xie and Qing Wang*, Fluorous effect-induced emission of azido substituted poly(vinylidene fluoride) with high photostability and film formation. Polym. Chem., 2020,11, 1307-1313.

Graphical abstract: Fluorous effect-induced emission of azido substituted poly(vinylidene fluoride) with high photostability and film formation

 
33. Zhi-Hao Zhao, Lin Wang, Shi Li, Wei-Dong Zhang, Gang He, Dong Wang*, Shi-Min Hou*, Li-Jun Wan*, Single-Molecule Conductance through an Isoelectronic B–N Substituted Phenanthrene Junction. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 18, 8068-8073. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c00879

 
32. Zeyuan Zhang, Zhengqing Zhao, Lianwei Wu, Shuai Lu, Sanliang Ling, Guoping Li, Letian Xu, Lingzhi Ma,Yali Hou, Xingchen Wang, Xiaopeng Li, Gang He, Kai Wang*, Bo Zou, Mingming Zhang*, Emissive Platinum (II) Cages with Reverse Fluorescence Resonance Energy Transfer for Multiple Sensing. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5, 2592-2600. 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.9b12689

Abstract Image

 
31. Wenjun Xu, Yanyu Qi, Kun Zhou, Zhaolong Wang, Gang Wang, Gang He & Yu Fang*, A new spirofluorene-based nonplanar PBI-dyad and its utilization in the film-based photo-production of singlet oxygen. Science China Chemistry, 2020, 63, 526–533. 
 
30. Ni Yan*, Sikun Zhang, Guoping Li, Bin Rao, Junji Wei, Zengsu Wei, Liang Xu, Gang He*, Star-shaped thienoviologens for electrochromism and detection of picric acid in aqueous medium. Dyes and Pigments, 2020, 178, 108338.
Image 1
 
 
 
29. Shi-Li Li, Min Han, Yan Zhang, Guo-Ping Li, Mei Li, Gang He,* Xian-Ming Zhang.* X-ray and UV Dual Photochromism, Thermochromism, Electronchromism and Amine-Selective Chemochromism in an Anderson-like Zn7 Cluster Based 7-Fold Interpenetrated Framework. J. Am. Chem. Soc. 2019. 141 (32), 12663-12672.
Selected Highlight:
 
28. Guoping Li,ǂ Bingjie Zhang,ǂ Jianwei Wang, Hongyang Zhao, Wenqiang Ma, Letian Xu, Weidong Zhang, Kun Zhou, Yaping Du, Gang He.*   Electrochromic Poly(Chalcogenoviologens) as Anode Materials for High-Performance Organic Radical Li-Ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 201958 (25), 8468-8473. (ǂEqual contribution)
Selected Highlight:

27. Xiaodong Yang, Bingjie Zhang, Sikun Zhang, Guoping Li, Letian Xu, Zhijun Wang, Pengfei Li, Yanfeng Zhang, Zishun Liu, Gang He.* The Marriage of Carborane with Chalcogen Atoms: Nonconjugation, Σ−Π Conjugation, and Intramolecular Charge Transfer. Org. Lett. 2019, ASAP.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.orglett.9b03047

Abstract Image

26. Zhijun Wang, Ruitong Song, Yueyan Zhang, Tao Zhang, Xiangyu Zhu, Jiajie Zeng, Weidong Zhang, Zujin Zhao, Ni Yan, Gang He.* Biphenyl Diimides-Based Novel Blue Emitters with Aggregation Induced Blue-Shifted Emission Characteristics. ChemPhotoChem 2019, ASAP. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cptc.201900202

25. Ni Yan,* Jiale Song, Fengyan Wang, Longwang Kan, Jiahang Song, Weiling Wang, Wenqiang Ma, Weidong Zhang, Gang He.* Pyrenoviologen-Based Fluorescent Sensor for Detection of Picric Acid in Aqueous Solution. Chin. Chem. Lett. 2019, ASAP.
 
24. Kun Zhou, Ran Tian, Guoping Li, Xinyu Qiu, Letian Xu, Mengying Guo, Dongdong Chigan, Yanfeng Zhang, Xin Chen,* Gang He.*  Cationic Chalcogenoviologen Derivatives for Photodynamic Antimicrobial Therapy and Skin Regeneration. Chem. Eur. J. 2019. ASAP
 
 23. Emanuel Hupf, Yuki Tsuchiya, Wayne Moffat, Letian Xu, Masato Hirai, Yuqiao Zhou, Michael J. Ferguson, Robert McDonald, Toshiaki Murai, Gang He,*  Eric Rivard.* A Modular Approach to Phosphorescent Π-Extended Heteroacenes. Inorg. Chem. 2019, ASAP.

 

 22. Zeyuan Zhang, Zhengqing Zhao, Yali Hou, Heng Wang, Xiaopeng Li, Gang He, Mingming Zhang.* Aqueous Platinum(II)-Cage-Based Light-Harvesting System for Photocatalytic Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (26), 8862-8866.
 

 

21. Kohei Takahashi, Shunsuke Shimo, Emanuel Hupf, Junichi Ochiai, Christina Braun, William Delgado, Letian Xu, Gang He, Eric Rivard,* Nobuharu Iwasawa.* Self-Assembly of Macrocyclic Boronic Esters Bearing Tellurophene Moieties and Their Guest-Responsive Phosphorescence. Chem. Eur. J. 2019, 25 (36), 8468-8473.
 

 

 20. Weidong Zhang; Demei Yu; Zhijun Wang; Bingjie Zhang; Letian Xu; Guoping Li; Ni Yan; Eric Rivard; Gang He.*   Dibora[10]Annulenes: Construction, Properties, and Their Ring-Opening Reactions. Org. Lett. 2019, 21, 109-113.
Selected Highlight:
 
 
19. Sarah Parke; Emanuel Hupf; Gunwant Matharu; Inara de Aguiar; Letian Xu; Haoyang Yu; Michael Boone; Gabriel de Souza; Robert McDonald; Michael Ferguson; Gang He;* Alex Brown;* Eric Rivard.* Aerobic Solid State Red Phosphorescence from Benzobismole Monomers and Patternable Self-Assembled Block Copolymers. Angew. Chem. Int. Ed. 2018,  57, 4841-14846.
Selected Highlight:
Synfacts, "Tunable Red-Emitting Bismuth-Containing Polymers in the Presence of Oxygen" Contributor(s): Timothy M. Swager, Shao-Xiong Luo
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1611145
 
 
18. Jianwei Wang, Hongyang Zhao, Letian Xu, Yaodong Yang, Gang He,* Yaping Du.* Three-Electron Redox Enabled Dithiocarboxylate Electrode for Superior Lithium Storage Performance. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 35469-35476.
 
17. Letian Xu, Guoping Li, Tao Xu, Weidong Zhang, Sikun Zhang, Shiwei Yin, Zhongfu An, Gang He.* Chalcogen Atoms Modulated Persistent Room-Temperature Phosphorescence through Intramolecular Electronic Coupling. Chem. Commun. 2018, 54, 9226-9229.
 
16. Weidong Zhang, Guoping Li, Letian Xu, Yue Zhuo, Wenming Wan, Ni Yan, Gang He.* 9,10-Azaboraphenanthrene-Containing Small Molecules and Conjugated Polymers: Synthesis and Their Application in Chemodosimeters for the Ratiometric Detection of Fluoride Ions. Chem. Sci. 2018. 9, 4444-4450.
Selected Highlight:
 
15. Guoping Li, Letian Xu, Weidong Zhang, Kun Zhou, Yousong Ding, Fenglin Liu, Xiaoming He, Gang He.* Narrow Band Gap Chalcogenoviologens for Electrochromism and Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4897-4901.
Selected Highlight:
 
14. Yanyu Qi, Wenjun Xu, Rui Kang, Nannan Ding, Yelei Wang, Gang He, Yu Fang.* Discrimination of saturated alkanes and relevant volatile compounds via the utilization of a conceptual fluorescent sensor array based on organoboron-containing polymers. Chem. Sci. 2018, 9, 1892-1901.
 
13. Jiale Xia, Hongyang Zhao, Wei Kong Pang, Zongyou Yin,* Bo Zhou, Gang He, Zaiping Guo, Yaping Du.* Lanthanide doping induced electrochemical enhancement of Na2Ti3O7 anodes for sodium-ion batteries. Chem. Sci. 2018, 9, 3421-3425.
 
12. Hongyang Zhao; Jianwei Wang; Yuheng Zheng; Ju Li; Xiaogang Han; Gang He;* Yaping Du,* Organic Thiocarboxylate Electrodes for a Room-Temperature Sodium-Ion Battery Delivering an Ultrahigh Capacity. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 15334-15338.
 
11. William Torres Delgado; Christina A. Braun; Michael P. Boone; Olena Shynkaruk; Yanyu Qi; Robert McDonald; Michael J. Ferguson; Przemyslaw Data; Shawan K. C. Almeida; Inara de Aguiar; Gabriel L. C. de Souza; Alex Brown;* Gang He;* Eric Rivard,* Moving Beyond Boron-Based Substituents To Achieve Phosphorescence in Tellurophenes. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 12124-12134.
 
10. Yanyu Qi; Rui Kang; Jie Huang; Weidong Zhang; Gang He;* Shiwei Yin* and Yu Fang.* Reunderstanding the Fluorescent Behavior of Four-Coordinate Monoboron Complexes Containing Monoanionic Bidentate Ligands. J. Phys. Chem. B 2017, 121, 6189-6199. 
 
 
9. Daniel Moseguí González; Konstantinos N. Raftopoulos; Gang He; Christine M. Papadakis; Alex Brown; Eric Rivard and Peter Müller-Buschbaum.* Bandgap-Tuning in Triple-Chalcogenophene Polymer Films by Thermal Annealing. Macromol. Rapid Commun. 2017, 38, n/a-n/a. 
 
 
8. Weidong Zhang; Bingjie Zhang; Demei Yu* and Gang He.* Construction of Highly Antiaromatic Boroles. Science Bulletin 2017, 62, 899-900.
  F
 
7. Christina A. Braun; Derek Zomerman; Inara de Aguiar; Yanyu Qi; William Torres Delgado; Michael J. Ferguson; Robert McDonald; Gabriel L. C. de Souza; Gang He;* Alex Brown* and Eric Rivard.* Probing the Nature of Peripheral Boryl Groups within Luminescent Tellurophenes. Faraday. Discuss. 2017, 196, 255-268.
 
6. Arash Mohammadpour; Benjamin D. Wiltshire; Samira Farsinezhad; Yun Zhang; Abdelrahman M. Askar; Ryan Kisslinger; William T. Delgado; Gang He; Piyush Kar; Eric Rivard and Karthik Shankar.* Charge Transport, Doping and Luminescence in Solution-Processed, Phosphorescent, Air-Stable Tellurophene Thin Films. Organic Electronics 2016, 39, 153-162.
 
5. Xingmao Chang; Jiayun Fan; Min Wang; Zhaolong Wang; Haonan Peng; Gang He and Yu Fang.* Dynamic Covalent Chemistry-based Sensing: Pyrenyl Derivatives of Phenylboronic Acid for Saccharide and Formaldehyde. Scientific Reports 2016, 6, 31187.
 
4. A Perylene Bisimide Derivative with Pyrene and Cholesterol as Modifying Structures: Synthesis and Fluorescence Behavior.Gang Wang; Weina Wang; Rong Miao; Congdi Shang; Meixia He; Haonan Peng; Gang He and Yu Fang.* Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 12221 12230.
 
3. Selective Placement of Bromide and Pinacolboronate Groups about a Tellurophene: New Building Blocks for Optoelectronic Applications. William Torres Delgado; Fatemeh Shahin; Michael J. Ferguson; Robert McDonald; Gang He;* Eric Rivard.* Organometallics 2016, 35, 2140-2148. 
 
2. Modular Synthesis of Diarylalkynes and Their Efficient Conversion into Luminescent Tetraarylbutadienes. Olena Shynkaruk; Yanyu Qi; Aiden Cottrell-Callbeck; William Torres Delgado; Robert McDonald; Michael J. Ferguson; Gang He;* Eric Rivard.* Organometallics 2016, 35, 2232-2241. 
 
1. Modular Synthesis of Spirocyclic Germafluorene–Germoles: A New Family of Tunable Luminogens.Olena Shynkaruk, Gang He, Robert McDonald, Michael J. Ferguson, Eric Rivard.* Chem. Eur. J. 2016, 22, 248-257.
 

 

Before XJTU

1.    Gang He, Benjamin Wiltshire, Paul Choi, Aliaksandr Savin, Shuai Sun, Arash Mohammadpour, Michael J. Ferguson, Robert McDonald, Samira Farsinezhad, Alex Brown*, Karthik Shankar*, Eric Rivard*. Phosphorescence within Benzotellurophenes and Color Tunable Tellurophenes under Ambient Conditions.Chem. Commun., 2015, 51, 5444-5447.
2.    Gang He, Olena Shynkaruk, Melanie Lui, Eric Rivard*. Small Inorganic Rings in the 21st Century: From Fleeting Intermediates to Novel Isolable Entities. Chem. Rev., 2014, 114, 7815–7880.
3.    Gang He, William Torres Delgado, Devon J. Schatz, Christian Merten, Arash Mohammadpour, Lorenz Mayr, Michael J. Ferguson, Robert McDonald, Karthik Shankar*, Eric Rivard*. Coaxing Solid-State Phosphorescence from Tellurophenes. Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 4587-4591. (Highlighted by ACS as a "Noteworthy Chemistry" item)
4.    Gang He, Le Kang, William Torres Delgado, Olena Shynkaruk, Michael J. Ferguson, Robert McDonald, Eric Rivard*. The Marriage of Metallacycle Transfer Chemistry with Suzuki–Miyaura Cross-Coupling to Give Main Group Element-Containing Conjugated Polymers. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 5360-5363. (Highlighted in Synfacts, 2013, 9, 0613)
5.    Gang He, Ni Yan, Hong Cui, Taihong Liu, Liping Ding, Yu Fang*. A Quinoliene-Containing Conjugated Polymer-Based Sensing Platform for Amino Acids. Macromolecules, 2011, 44, 7096-7099.
6.    Gang He, Ni Yan, Jiayu Yang, Hongyue Wang, Liping Ding, Shiwei Yin, Yu Fang*. Pyrene-Containing Conjugated Polymer-Based Fluorescent Films for Highly Sensitive and Selective Sensing of TNT in Aqueous Medium. Macromolecules, 2011, 44, 4759-4766.
7.    Gang He, Ni Yan, Hongyan Kong, Shiwei Yin, Liping Ding, Shixian Qu, Yu Fang*. A New Strategy for Designing Conjugated Polymer-Based Fluorescence Sensing Films Via Introduction of Conformation Controllable Side Chains. Macromolecules, 2011, 44, 703-710.
8.    Gang He, Guofang Zhang, Fengting Lv, Yu Fang*.Fluorescent Film Sensor for Vapor-Phase Nitroaromatic Explosives Via Monolayer Assembly of Oligo(Diphenylsilane) on Glass Plate Surfaces. Chem. Mater., 2009, 21, 1494-1499.

 9.   Gang He, Haonan Peng, Taihong Liu, Meini Yang, Yuan Zhang, Yu Fang*. A Novel Picric Acid Film Sensor Via Combination of the Surface Enrichment Effect of Chitosan Films and the Aggregation-Induced Emission Effect of Siloles. J. Mater. Chem., 2009, 19, 7347-7353.

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 联系电话:82668579 82668902 QQ群号:496666580
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Firefox 以上