Papers, Books and Patents

Journal Papers

46. Zihao Wang, Yupeng Hu, Tong Xiao, Yuanwei Zhu, Xin Chen*, Laju Bu*, Yajie Zhang, Zhixiang Wei, Ben Bin Xu and Guanghao Lu*. Correlations between performance of organic solar cells and film-depth-dependent optical and electronic variations, Adv. Opt. Mater., 2019. 

45. Zhong, Zhiming; Bu, Laju; Zhu, Peng; Xiao, Tong; Fan, Baobing; Ying, Lei; Lu, Guanghao; Yu, Gang; Huang, Fei; Cao, Yong. Dark Current Reduction Strategy via a Layer-by-Layer Solution Process for a High-Performance All-Polymer Photodetector. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019. DOI: 10.1021/acsami.8b20981.

44. Qiuju Liang, Xuechen Jiao, Ye Yan, Zhiyuan Xie, Guanghao Lu, Jiangang Liu,* and Yanchun Han*. Separating Crystallization Process of P3HT and O-IDTBR to Construct Highly Crystalline Interpenetrating Network with Optimized Vertical Phase Separation. Adv. Funct. Mater. 2019, 1807591.

43. Han Yan*, Yabing Tang, Xiangyi Meng, Tong Xiao, Guanghao Lu, and Wei Ma*..Achieving High Doping Concentration by Dopant Vapor Deposition in Organic Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 4178.

42. Yifan Zhao, Guodong Wang, Yuheng Wang, Tong Xiao, Muhammad Abdullah Adil, Guanghao Lu, Jianqi Zhang,* and Zhixiang Wei*. A Sequential Slot-Die Coated Ternary System Enables Efficient Flexible Organic Solar Cells. Sol. RRL 2019, 1800333.

41. Yupeng Hu, Peng Wei, Xudong Wang, Laju Bu, Guanghao Lu*. Giant Transconductance of Organic Field-Effect Transistors in Compensation Electric Fields. Physical Review Applied2018, 10, 054024.

40. Yong Huo, Xiao-Ting Gong, Tsz-Ki Lau, Tong Xiao, Cenqi Yan, Xinhui Lu, Guanghao Lu*, Xiaowei Zhan*, and Hao-Li Zhang*, Dual-Accepting-Unit Design of Donor Material for All-Small-Molecule Organic Solar Cells with Efficiency Approaching 11%. Chemistry of Materials, 2018, 30, 8661.

39. Yupeng Hu, Laju Bu, Xudong Wang, Ling Zhou, and Guanghao Lu*, Field-effect Charge Transport in Doped Polymer Semiconductor-Insulator Alternating Bulk Junctions with Ultrathin Transport Layers. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 39091.

38. Dongfan Li*, Shengtao Li*, Wanlong Lu, Shi Feng, Peng Wei, Yupeng Hu, Xudong Wang, Guanghao Lu*. Rapidly Measuring Charge Carrier Mobility of Organic Semiconductor Films Upon a Point-Contact Four-Probes Method.  IEEE Journal of the Electron Devices Society. 2018. In press.

37. Yuming Qiu, Peng Wei, Zihao Wang, Wanlong Lu, Yihang Jiang, Chaofan Zhang, Yongquan Qu and Guanghao Lu*. Manipulating Doping of Organic Semiconductors by Reactive Oxygen for Field-effect Transistors. Phys. Status Solidi RRL. 2018. 12, 1800297.

36. Wang, Jiayu; Zhang, Junxiang; Xiao, Yiqun; Xiao, Tong; Zhu, Runyu; Yan, Cenqi; Fu, Youquan; Lu, Guanghao; Lu, Xinhui; Marder, Seth; Zhan, Xiaowei*. Effect of Isomerization on High-Performance Nonfullerene Electron Acceptors. J. Am. Chem. Soc. 2018. 140, 9140.

35.  Peng Wei, Yupeng Hu, Yuanwei Zhu, Yihang Jiang, Xiaoshan Feng, Shengtao Li, Laju Bu, Xiaoniu Yang and Guanghao Lu*. Dopant/Semiconductor/Electret Trilayer Architecture for High-Performance Organic Field-Effect Transistors, Adv. Electron. Mater., 2018, 4, 1800339.

34. Peng Wei, Shengtao Li*, Dongfan Li, Han Yu, Xudong Wang, Congcong Xu, Yaodong Yang, Laju Bu*, Guanghao Lu*. Organic-Semiconductor: Polymer-Electret Blends for High Performance Transistors, Nano Research, 2018, 11, 5835.

33. Yuheng Wang, Yajie Zhang, Guanghao Lu*, Xiaoshan Feng, Tong Xiao, Jing Xie, Xiaoyan Liu, Jiahui Ji, Zhixiang Wei*, and Laju Bu*, Reconstructing Space- and Energy-Dependent Exciton Generation in Solution-Processed Inverted Organic Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 13741.

32. Jin Fang, Dan Deng, Zaiyu Wang, Muhammad Abdullah Adil, Tong Xiao, Yuheng Wang, Guanghao Lu, Yajie Zhang, Jianqi Zhang*, Wei Ma*, and Zhixiang Wei*, Critical Role of Vertical Phase Separation in Small-Molecule Organic Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 12913.

31. Pengqing Bi, Tong Xiao, Xiaoyu Yang, Mengsi Niu, Zhenchuan Wen, Kangning Zhang, Wei Qin, Shu Kong So, Guanghao Lu*, Xiaotao Hao*, Hong Liu. Regulating the Vertical Phase Distribution by Fullerene-derivative in High Performance Ternary Organic Solar Cells. Nano Energy2018, 46, 81.

30. Laju Bu, Mengxing Hu, Wanlong Lu, Ziyu Wang, Guanghao Lu*. Printing Semiconductor-insulator Polymer Bilayers for High-performance Coplanar Field-effect Transistors. Advanced Materials201830, 1704695.

29. Yajie Zhang, Dan Deng, Zaiyu Wang, Yuheng Wang, Jianqi Zhang, Jin Fang, Yang Yang, Guanghao Lu*, Wei Ma*, and Zhixiang Wei*. Enhancing the Photovoltaic Performance via Vertical Phase Distribution Optimization in Small Molecule:PC71BM Blends. Advanced Energy Materials20177, 1701548. 

28. Gao, Shuang; Bu, Laju*; Zheng, Zhong; Wang, Xudong; Wang, Weichen;  Zhou, Ling; Hou, Jianhui; Lu, Guanghao. Probing film-depth-related light harvesting in polymer solar cells via plasma etching. AIP Advances, 2017, 7, 045312.

27. Ling Zhou, Laju Bu, Dongfan Li, Guanghao Lu*. Gate-voltage-dependent Charge Transport in Multi-dispersed Polymer Thin Films. Applied Physics Letters2017, 110, 093301.

26. Laju Bu, Yuming Qiu, Peng Wei, Ling Zhou, Wanlong Lu, Shengtao Li, Guanghao Lu*. Manipulating Transistor Operation via Nonuniformly Distributed Charges in a Polymer Insulating Electret Layer. Physical Review Applied2016, 6, 054022.

25. Laju Bu, Shuang Gao, Weichen Wang, Ling Zhou, Shi Feng, Xin Chen, Demei Yu, Shengtao Li, Guanghao Lu*. Film-depth-dependent Light Absorption and Charge Transport for Polymer Electronics: A Case Study on Semiconductor/Insulator Blends by Plasma Etching. Advanced Electronic Materials2016, 2, 1600359.

24. Guanghao Lu*,  Riccardo Di Pietro, Lisa Sophie Kölln, Iyad Nasrallah, Ling Zhou, Sonya Mollinger, Scott Himmelberger, Norbert Koch, Alberto Salleo, Dieter Neher. Dual-characteristic Transistors based on Semiconducting Polymer Blends. Advanced Electronic Materials2016, 2, 1600267.

23. Huawei Hu; Kui Jiang; Joo-Hyun Kim; Guofang Yang; Zhengke Li; Tingxuan, Ma; Guanghao Lu; Yongquan Qu*; Harald Ade*; He Yan* Influence of fluorination on,  the properties and performance of isoindigo–quaterthiophene-based polymers, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 5039.

22. Guanghao Lu*;  Norbert Koch,  Dieter Neher, In-situ Tuning Threshold Voltage of Field-Effect Transistors Based on Blends of Poly(3-hexylthiophene) with an Insulator ElectretApplied Physics Letters 2015, 107, 063301.

21. Chen, Jiayue; Chen, Zhaobin; Qu, Yunpeng; Lu, Guanghao; Ye, Feng; Wang, Sisi; Lv, Hongying; Yang, Xiaoniu* Large interfacial area enhances electrical conductivity of poly(3-hexylthiophene)/insulating polymer blends, RSC Advances, 2015, 5, 1777.

20. Guanghao Lu*; Jiayue Chen, Wentao Xu, Sijun Li and Xiaoniu Yang*. Aligned Polythiophene and its Blend Film by DirectWriting for Anisotropic Charge Transport. Advanced Functional Materials 2014, 24, 4959–4968.

19. Guanghao Lu*; Laju Bu, Sijun Li and Xiaoniu Yang*. Bulk Interpenetration Network of Thermoelectric Polymer in Insulating Supporting Matrix. Advanced Materials 2014, 26, 2359–2364. (Inside Cover)

18. Guanghao Lu, James Blakesley, Scott Himmelberger, Patrick Pingel, Johannes Frisch, Ingo Lieberwirth, Ingo Salzmann, Martin Oehzelt, Riccardo Di Pietro, Alberto Salleo, Norbert Koch*, Dieter Neher*. Moderate Doping Leads to High Performance of Semiconductor/Insulator Polymer Blend Transistors. Nature Communications 2013, 4: 1588.

17. Sijun Li, Guanghao Lu, Hui Li, Yunpeng Qu, Ligui Li, Joachim Loos, Xiaoniu Yang*. Ternary Donor–Insulator–Acceptor Systems for Polymer Solar Cells. Macromol. Rapid Commun. 2012, 33, 1882-1887.

16. Qu, Yunpeng; Su, Qing; Li, Sijun; Lu, Guanghao; Zhou, Xun; Zhang, Jidong; Chen, Zhaobin; Yang, Xiaoniu*. H-Aggregated Form II Spherulite of Poly(3-butylthiophene) Grown from Solution, ACS Macro Letters 2012, 1, 1274.

15. Qu, Yunpeng; Li, Ligui; Lu, Guanghao; Zhou, Xun; Su, Qing; Xu, Wentao;  Li, Sijun; Zhang, Jidong; Yang, Xiaoniu*. A novel melting behavior of poly(3-alkylthiophene) cocrystals: premelting and recrystallization of component polymers. Polymer Chem., 2012, 3, 3301.

14. Guanghao Lu; Haowei Tang, Yan Huan, Sijun Li, Ligui Li, Yuzhen Wang, Xiaoniu Yang*. Enhanced Charge Transportation in Semiconducting-polymer/ Insulating-polymer Composite: the Role of Interpenetrating Bulk Interface. Advanced Functional Materials 2010, 20, 17141720

13, Haowei Tang, Guanghao Lu, Ligui Li, Jun Li, Yuzhen Wang, Xiaoniu Yang*. The Role of Morphology Control in Determining the Performance of P3HT/C-70 Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2010, 16, 1725-1731. 

12, Haowei Tang, Guanghao Lu, Ligui Li, Jun Li, Yuzhen Wang, Xiaoniu Yang*. Precise Construction of PCBM Aggregates for Polymer Solar Cells via Multi-Step Controlled Solvent Vapor Annealing Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 683-688. 

11. Guanghao Lu, Ligui Li, Sijun Li, Yunpeng Qu, Haowei Tang, Xiaoniu Yang*. Constructing Thin Polythiophene Film Composed of Aligned Lamellae via Controlled Solvent Vapor Treatment. Langmuir 2009, 25, 3763-3768.

10. Li, Ligui; Tang, Haowei; Wu, Haoxi; Lu, Guanghao; Yang, Xiaoniu*. Effects of fullerene solubility on the crystallization of poly(3-hexylthiophene) and performance of photovoltaic devices Organic Electronics, 2009, 10, 1334.

9. Ligui Li, Guanghao Lu, Sijun Li, Haowei Tang, Xiaoniu Yang*. Epitaxy-Assisted Creation of PCBM Nanocrystals and Its Application in Constructing Optimized Morphology for Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells The Journal of Physical Chemistry B 2008, 112,15651.

8. Guanghao Lu; Ligui Li, Xiaoniu Yang*. Creating a Uniform Distribution of Fullerene C60 Nanorods in Polymer Matrix and Its Photovoltaic Applications. Small 2008, 4, 601-606.

7. Ligui Li, Guanghao Lu; Xiaoniu Yang*. Improving performance of polymer photovoltaic devices using an annealing-free approach via construction of ordered aggregates in solution. Journal of Materials Chemistry 2008, 18, 1984-1990.

6. Guanghao Lu, Ligui Li, Xiaoniu Yang*. Morphology and Crystalline Transition of Poly(3-butylthiophene) Associated with Its Polymorphic Modifications. Macromolecules 2008, 41, 2062-2070.

5. Jie Wang, Guanghao Lu; Ligui Li, Zhihui Lu, Xiaoniu Yang*, Enle Zhou. Novel morphology of polyethylene crystals created upon melt crystallization of spin-coated film. Macromolecules 2008, 41, 1273-1280.

4. Guanghao Lu, Ligui Li, Xiaoniu Yang*. Achieving Perpendicular Alignment of Rigid Polythiophene Backbones to the Substrate by Using Solvent Vapor Treatment. Advanced Materials 2007, 19, 3594–3598.

3. Ligui Li, Guanghao Lu, Xiaoniu Yang*, Enle Zhou. Progress in polymer solar cell, Chinese Science Bulletin 2007, 52, 145.

2. Guanghao Lu, Haowei Tang, Yunpeng Qu, Ligui Li, Xiaoniu Yang*. Enhanced Electrical Conductivity of Highly Crystalline Polythiophene/Insulating- Polymer Composite. Macromolecules 2007, 40, 6579-6584.

1. Xiaoniu Yang*, Guanghao Lu, Ligui Li, Enle Zhou. Nanoscale Phase-Aggregation -Induced Performance Improvement of Polymer Solar Cells. Small 2007, 3, 611 - 615.

 

Book Chapter

Lu, Guanghao; Yang, Xiaoniu. "Enhanced electrical conductivity of polythiophene/insulating polymer composite and its morphological requirement" in Semiconductor Polymer Composites, Eds. Yang, Xiaoniu et al. Wiley-VCH, Weinheim, 2012.

 

 

Selected Patents

1. 鲁广昊;鲁万龙;卜腊菊,一种利用等离子体刻蚀原位测量聚合物亚层光谱的方法。申请号:201610393452X

2. 杨小牛;鲁广昊;唐浩为;李俊,温度可控溶剂蒸气压梯度仪。申请号:200910067478.5

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Fifefox 以上