Peer-reviewed journal papers

Prof. Jing Wei

Xi'an Jiaotong University

Researcher ID: B-1318-2012 

http://www.researcherid.com/rid/B-1318-2012

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9413-2650

Google Scholar: https://scholar.google.com.au/citations?user=CfXieOEAAAAJ&hl=en

 

 

2020

 74. Xuan Wei, Diao Zheng, Ming Zhao, Hongzhong Chen, Xun Fan, Bin Gao, Long Gu, Yi Guo, Jing Wei