Publications

List of Publications

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[54] Facile synthesis of the daphnane and tigliane framework by semi-flow tube-based-bubbling photooxidation and diastereoselective conjugate addition

Zhengwei Ding, Zhi Liu, Guanghu Tong, Linlin Hu, Yangqing He, Yueyun Bao, Zhouhang Lei, Hailong Zhang, Pengfei LiOrg. Chem. Front. ASAP

DOI: 10.1039/d0qo00424c

 

[53] Total Synthesis of Prostratin, a Bioactive Tigliane Diterpenoid: Access to Multi-Stereocenter Cyclohexanes from a Phenol

  • Guanghu Tong, Z
  • hengwei Ding, 
  • Zhi Liu, 
  • You-Song Ding, 
  • Liang Xu, 
  • Hailong Zhang, 
  • Pengfei Li
  • J. Org. Chem. 2020, 85, 4813−4837

https://doi.org/10.1021/acs.joc.0c00022

[52] Novel Chiral Ligands‐Enabled Transition‐Metal‐Catalyzed Asymmetric C–H Borylation.

Miao Zhan, Peidong Song, Jiao Jiao,* Pengfei Li,* Chin. J. Chem. 202038,

https://doi.org/10.1002/cjoc.202000023

[51] A unified approach for divergent synthesis of contiguous stereodiads employing a small boronyl group.

Miao Zhan, Zhengwei Ding, Shaozhi Du, Haohua Chen, Chao Feng, Ming Xu, Zhi Liu, Mengxi Zhang, Chao Wu, Yu Lan & Pengfei Li.  Nat. Commun. 2020,11:792.

https://doi.org/10.1038/s41467-020-14592-7

[50] Recent Advances in Continuous-Flow Enantioselective Catalysis. 

Tao Yu, Zhengwei Ding, Wenzheng Nie,Jiao Jiao,* Hailong Zhang, Qian Zhang, Chao Xue, Xinhua Duan, Yoichi M. A. Yamada, Pengfei Li* . Chem. -Eur. J. ASAP

https://doi.org/10.1002/chem.201905151

 

[49] The Marriage of Carborane with Chalcogen Atoms: Nonconjugation, σ−π Conjugation, and Intramolecular Charge Transfer.

Xiaodong Yang, BingjieZhang, Sikun Zhang,Guoping Li, Letian Xu, Zhijun Wang, Pengfei Li,Yanfeng Zhang, Zishun Liu, Gang He*Org. Lett. 2019, 21, 20, 8285-8289.(cover paper

https://doi.org/10.1021/acs.orglett.9b03047

 

[48] Copper-catalyzed borylation of cycloalkylsilyl peroxides via radical C–C bond cleavage. 

,  Org. Chem. Frontiers 2019, 6 ,2932  

DOI: 10.1039/c9qo00472f

 

[47] Photo-controlled release of metal ions using triazoline-containing amphiphilic copolymers.

Xiaoying Xu, Qian Zhang, * Kang Liu, Nailiang Liu, Ying Han,* Weixing Chen, Chao Xie, Pengfei Li  and Jie He Polym. Chem., 2019, 10, 3585–3596.(back cover article)

DOI:10.1039/C9PY00406H

 

[46] Z-bpy, a New C2-Symmetric Bipyridine Ligand and ts Application in Enantioselective Copper(I)-Catalyzed Cyclopropanation of Olefins.

Yizhao Ouyang, Miao Zhan, Jing Zhou,Jiao Jiao, Hao Hu, Yoichi M. A. Yamada,* Pengfei Li,* Chin. J. Chem. 201937, 807-810.

DOI: 10.1002/cjoc.201900141

 

[45] NNB-Type Tridentate Boryl Ligands Enabling a Highly Active Iridium Catalyst for C–H Borylation.

Siyi Ding, Linghua Wang, Zongcheng Miao,* Pengfei Li,* Molecules 2019, 24, 1434.

DOI:10.3390/molecules24071434

 
 

[44] Synthesis of Aryl Trimethylstannane via BF3·OEt2-mediated Cross-Coupling of Hexaalkyl Distannane Reagent with Aryl Triazene at Room Temperature.

Shuai Mao, Zhengkai Chen, Lu Wang, Daulat Bikram Khadka, Minhang Xin, Pengfei Li,* San-Qi Zhang,*J. Org. Chem. 2019, 84, 463-471.

DOI: 10.1021/acs.joc.8b02766

 

2018
 

[43] Total synthesis of (±)-prostratin.

Guanghu Tong, Zhi Liu, Pengfei Li,* Chem 2018 , 12, 2944-2954

https://doi.org/10.1016

 

2017

[42] Sulfur-Directed Ligand-Free C-H Borylation by Iridium Catalysis.

Li Liu, Guanghui Wang, Jiao Jiao, Pengfei Li,*  Org. Lett. 2017, 19, 6132-6135

DOI: 10.1021/acs.orglett.7b03008

 

[41] Recent Advances in Catalytic C-H Borylation Reaction.

Liang Xu, Guanghui Wang, Shuai Zhang, Hong Wang, Linghua Wang, Li Liu, Jiao Jiao, Pengfei Li,* Tetrahedron  2017,73, 7123-7157 

https://doi.org/10.1016/j.tet.2017.11.005

 

[40] Iridium-catalyzed intermolecular directed dehydrogenative ortho C–H silylation.

Hong Wang, Guanghui Wang, Pengfei Li,* Org. Chem. Frontiers 20174, 1943-1946.

DOI: 10.1039/C7QO00340D

[39] Recent Advances in Transition-Metal-Free Aryl C-B Bond Foemation.

Kai Chen, Linghua Wang, Meng Ge*, Pengfei Li,* Synthesis 2017 49(21): 4719-4730.

www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0036-1590913

[38] Decarboxylative Borylation of Aliphatic Esters under Visible-Light Photoredox Conditions.

Dawei Hu, Linghua Wang, Pengfei Li,* Org. Lett. 2017, 19, 2770-2773.

scifinder.cas.org/scifinder/view/scifinder/scifinderExplore.jsf

[37]  Electrophilicity and Nucleophilicity of Boryl Radicals.

Chao Wu, Xiufang Hou, Yuheng Zheng, Pengfei Li, Dongmei Lu,* J. Org. Chem. 2017, 82, 2898-2905.

https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b02849

[36] Soft-nanocoupling between silica and gold nanoparticles based on block copolymer.

Qian Zhang,* Shuhuan Yang, Tingting Zhu, Jung Kwon Oh, Pengfei LiReactive and Functional Polymers, 2017, 110, 30-37.

DOI:dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2016.10.012