Blank 3

Postdoctoral Fellow

Prof. Dr. Ping Zhang

Email: zhp4190@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

Ph.D. Student

 

 Ms. Fang-Fang Tan

Email: 15877653513@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

 

 

 

Ms. Yan-Jun Guo

Email: cherry93214@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

 

 

 

Ms. Yu-Rou Zhao

Tel: (+86)-29-8339-5343

 

 

Mr. Chao-Zheng Zhou

Emai: chaoseason@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343  

 

 

Mr. Chun-Hong Hu

Emai: huchh15@lzu.edu.cn

Tel: (+86)-29-8339-5343  

 

Mr. Rong-Gui Hu

Emai:hurg19@stu.xjtu.edu.cn

Tel: (+86)-29-8339-5343 

Mr. Kai-Wen Feng

Emai:505220495@qq.com

Tel: (+86)-29-8339-5343 

 

Master Student

 

Ms. Xiao-Ya He

Emai:2573510795@qq.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

Mr. Yuan-Li Sun

Emai:sun18233260696@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

Former Members

Visting Scholar

 

Prof. Dr. Ming-Yu Yang

Email: yangmy05@snnu.edu.cn

visited us from Nov. 2014 to Dec. 2014

 

 

Dr. Jianbin Chen

Emai: Jianbin.Chen@catalysis.de 

visited us from Nov. 2015 to Jan. 2016

Ph.D. Student

Mr. Wan-Fa Tian

Ph.D. Student from Lanzhou University

worked from Apr. 2015 to Sep. 2018

Email: tianwf12@lzu.edu.cn

 

Mr. Shao-Feng Wang

Ph.D. Student from Lanzhou University

worked from Apr. 2015 to Jun. 2018

Email: wangshf13@lzu.edu.cn

  

Mr. Ke-Han He

Email: hdss2006@163.com

Tel: (+86)-29-8339-5343

 

 

Master:

  

Ms. Kai-Li Tang

worked from Sep. 2014 to Jun. 2016

Mr. Dang-Po Wang

Master Student from Lanzhou Univeristy

worked from Sep. 2015 to Jun. 2018

Emai: wang_d_poo@163.com 

 Research Assistant

 

 

Mr. Wei-Dong Zhang

worked from Jul. 2014 to Aug. 2015

Email: 835793023@qq.com

 

Visting undergrduate students

Mr. Chong-Yi Ai

Undergraduate Student from Xi'an Jiaotong University

visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015  

Email: 273279987@qq.com

 

 

Ms. Jun Chang

Undergraduate Student from Xianyang Normal University

visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015 

Email: 506423162@qq.com