Blank 3

 

 Ph.D. Students

             http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-120783.jpg                                         http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-39550.jpg                                         http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-122972.jpg

 

       Ms. Fang-Fang Tan                                 Ms. Yan-Jun Guo                                    Ms. Yu-Rou Zhao

        Email: 15877653513@163.com          Email: cherry93214@163.com

        Tel: (+86)-29-8339-5343                       Tel: (+86)-29-8339-5343                         Tel: (+86)-29-8339-5343

 

              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-83586.png                                         http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-102429.jpg                                       http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-120781.png

       Mr. Chao-Zheng Zhou                                Mr. Chun-Hong Hu                            Mr. Rong-Gui Hu

       Emai: chaoseason@163.com              Emai: huchh15@lzu.edu.cn            Emai:hurg19@stu.xjtu.edu.cn 

          Tel: (+86)-29-8339-5343                        Tel: (+86)-29-8339-5343                      Tel: (+86)-29-8339-5343 

             http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-120784.jpg

          Mr. Kai-Wen Feng

          Emai:505220495@qq.com

          Tel: (+86)-29-8339-5343 

Master Students

             http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-102434.png                                                        http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-120782.jpg                                      

          Ms. Xiao-Ya He                                              Mr. Yuan-Li Sun                                      Ms. Wen-Min Zhang

          Emai:2573510795@qq.com                    Emai:sun18233260696@163.com                  Emai:1326557720@qq.com

           Tel: (+86)-29-8339-5343                               Tel: (+86)-29-8339-5343                                Tel: (+86)-29-8339-5343

 Undergraduate students

              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-122973.jpg

 

      Mr. Xiu-Feng Zhang

        Tel: (+86)-29-8339-5343                                         

Former Members

Postdoctoral Fellow

             http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-30713.jpg

         Prof. Dr. Ping Zhang

           Email: zhp4190@163.com

            Tel: (+86)-29-8339-5343

 

Visting Scholar

              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-31509.jpg                                                       http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-69702.jpg

        Prof. Dr. Ming-Yu Yang                                             Dr. Jianbin Chen

       Email: yangmy05@snnu.edu.cn                     Emai: Jianbin.Chen@catalysis.de 

  visited us from Nov. 2014 to Dec. 2014           visited us from Nov. 2015 to Jan. 2016

 

Ph.D. Students

      http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-33614.jpg                          http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-33501.jpg                        http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-35911.png

            Mr. Wan-Fa Tian                                               Mr. Shao-Feng Wang                                         Mr. Ke-Han He

 Ph.D. Student from Lanzhou University       Ph.D. Student from Lanzhou University 

 worked from Apr. 2015 to Sep. 2018                 worked from Apr. 2015 to Jun. 2018                   

     Email: tianwf12@lzu.edu.cn                           Email: wangshf13@lzu.edu.cn                        Email: hdss2006@163.com           

Master

                  http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-32544.jpg                                                              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-39549.jpg

           Ms. Kai-Li Tang                                              Mr. Dang-Po Wang

  worked from Sep. 2014 to Jun. 2016           Master Student from Lanzhou Univeristy

                                                                                worked from Sep. 2015 to Jun. 2018

                                                                                  Emai: wang_d_poo@163.com 

 Research Assistant

               http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-32545.jpg

        Mr. Wei-Dong Zhang

    worked from Jul. 2014 to Aug. 2015

        Email: 835793023@qq.com

 

Visting undergraduate students

                               http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-33612.jpg                                                                                               http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-38815.jpg

                Mr. Chong-Yi Ai                                                                            Ms. Jun Chang

  Undergraduate Student from Xi'an Jiaotong University      Undergraduate Student from Xianyang Normal University

              visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015                                    visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015 

                   Email: 273279987@qq.com                                                          Email: 506423162@qq.com