Blank9

   《信息论》

 

考试时间:6.18(周四) 8:30-11:00 主A-105

考前答疑:6.16下午2:00-6:00、6.17下午2:00-6:00,科学馆202

 

课程信息

任课教师:陈霸东   科学馆3楼  chenbd @ xjtu.edu.cn

                  杨       科学馆2楼   mengyang @ xjtu.edu.cn

联系方式:13468675342

上课时间:9-16周  周三1-2节、周四9-10节

授课对象:人工智能学院本科二年级,专业选修课

上课方式:腾讯会议(13-14周)、主B-103(15-16周)

参考教材:《信息论基础(第2版)》Thomas M. Cover等著,阮吉寿等译,2007年

 

教学课件

第 7 章:第七章-信道容量-杨勐-20200520.pdf

第 9 章:第九章-高斯信道-杨勐-20200528.pdf

第10章:第十章-率失真理论-杨勐-20200528.pdf

 

课后作业

第 7 章:7.27.47.67.87.127.137.18(b)7.32(b)

截止时间:5.28(周四)23:59,方式:709495846@qq.com

第 9 章:9.1、9.3、9.4、9.7、9.8、9.11

第10章:10.1、10.2、10.3、10.5、10.7、10.13

截止时间:6.11(周四)23:59,方式:709495846@qq.com

作业参考答案:第七九十章作业参考答案-20200604.pdf