Research Team

 


MEMBERS OF RESEARCH GROUPS

 Prefessors
 
Changqing Chen; Guiping Zhao; Guanjun Qiao; Changying Zhao; Wanhua Zhao; Zhimao Yang;  Zhenmao Chen;  Minglong Xu; Jun Jiang; Xiaogeng Tian; Feng Jing; Jinxiong Zhou; Lifeng Ma; Tongbeum Kim

• Associate Prefessors

 Fei Wang; Zhiguo Qu

• Lecturers

Zengyao Li;  Guihua Tang

• Post-Docs

Yongjin Zhu; Lin Niu; Guiwu Liu; Lihong Zhou

• Ph.D. Candidates

Shangsheng Feng;  Binchao Li; Changye Ni; Jiujie Kuang; Pengfei Wang; Guoyou Huang; Cheng Shen; Leilei Yan; Ying Zhang; Wenming Wu; Bin Han; Sha Baoyong; Wu Wenming

• M.S. Candidates 

Bo Yu; Han Meng; Jie Hu; Yulong Han

FORMER MEMBERS

• Ph.D.: C.Y. Zhao, Tongbeum Kim, Y.S. Tian, J. Tian, L.H. Han, Mark Kepets, T. Wen, S. Mai Phu, Tao Liu, J.Y. Xu, L. Fu, Feng Xu;Qiancheng Zhang
• M.S.: J.-M. Ong, F.-R. Kuo, Audrey Hess, Bominik Bell, Mathew Raskie, Dan Sui, Yanjun Shang, Guoqin Gao, Shoulin Ma, Zhibin Fan, Bin Zhang, Wei Xu, Jinshui Yang, Yunjie Han, Hong Wei, Hulin Chen, Bin Zhou;Chunye Wang; Lijun Sui; Bin Li; Wei Liu; Xiao Zhai; Huiqun Yang; Jinghe Su; Tan Sui

• Post-Docs: C.Q. Chen, L.-G. Zhao, X. Wang, S. Gu, A.J. Harrower, Jian Wang, T. Kim, Iain Dupere, F. Wang, Feng Xu

VISITING PROFESSORS

 To Cambridge University

M. Brossard, P. Guivier, T. Chow, N. Maes, A.-S. Carrese, Prof. Y.H. Chen, Prof. P. He, Guillaume Mercuzot, Herve Loubignac, Prof. P.X. Jiang, Prof. J. Zheng, Prof. Y. Zang, Luigi Reccia, Prof. G.K. Hu, Meng Zou, D. Lebain, Chun Lu, Zhishun Liu

 To Xi’an Jiaotong University 

Zhigang Suo, Huajian Gao, John Hutchinson, John Willis, Chris Calladine, Ben Freund, Gang Bao, Bin Wang, Guy Genin, Xiaosheng Gao, Zhishun Liu, Mark Zhijun Liu, Ai Qun Liu, Shujie Yao, Xiangdong Guo, Zhong You, Tom Bell, Jinghong Fan; Hang Qi; Haichao Han; Sai Gu; Guowei Ma

 

Ph.D. Candidates and M.S. Candidates

 


    MECHANICS AND MATERIALS GROUP

 

   
 Binchao Li
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Energy absorption of closed-cell metal foam for low-velocity impact alleviation

Email:
 libinchao@stu.xjtu.edu.cn
   Cheng Shen
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Structural Acoustics

Email: shenchenghit@yahoo.cn

 

 Leilei Yan
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Mechanical properties of porous materials with micro/nano-scale pore

Email:
 rayyll@stu.xjtu.edu.cn
 Changye Ni
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Ballistic Performance of The Sandwich Plates

Email: ncygz@126.com
    

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

  
 HEAT TRANSFER GROUP

Shangsheng Feng
 

Position: Group Leader. Ph.D. Candidate                                                    
Research interests:
Heat Transfer,  CFD modeling in porous materials 

Email: shangshengf@163.com

Jiujie Kuang
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Flow and heat transfer mechanism
in porous materials under swirling impinging jet

Email: kuangjiujie@163.com
    

 


  
  BIOMECHANICS GROUP

    
 Min Lin
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Bioheat Transfer in Tooth

Email:
 linmin0591@163.com
 Tan Sui
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Biomechanics of Diseased Blood Vessels

Email: suitan116@hotmail.com
  Pengfei Wang
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Dynamic process research of the BZ self-oscillating polymer gels

Email: hvhe@163.com
   Guoyou Huang
 

Position: Ph.D. Candidate
Research interests:
Computational analysis for phase transition dynamics of polymer gels

Email:
 hgyou@stu.xjtu.edu.cn    GRADUATES

Fengxian Xin
 

Position: Group Leader. Ph.D. Research interests:
Solid & Fluid Mechanics
Structural Acoustics
Aeroelastic/Aerodynamic

Email: 
xianfeng_029@stu.xjtu.edu.cn

Qiancheng Zhang
 

Position: Ph.D. Research interests:
Mechanical performance of sandwich structures

Email: zqc111999@sohu.com
 
  Hulin Chen
 

Position: M.S. 
Research interests:
Energy absorption of metal sandwich cylinder under blast impulse

Email: tiger770415@sina.com
 Yunjie Han
 

Position: M.S. 
Research interests:
Mechanical performance of lattice truss structures

Email: hello@stu.xjtu.edu.cn

Wei Xu 

Position: M.S. 
Research interests:
Preparation and mechanical properties of polymer-supported metal films

Email: xuweigoodluck@163.com

Jingshui Yang
 

Position: M.S. 
Research interests:
Preparation and behavior analysis of polymer-supported copper film

Email:
 shuige20000@126.com

Zhibin Fan
 

Position: M.S. 
Research interests:                                           
Thermal Shock Behaviour of Skin 
tissue

Email: zbfan@stu.xjtu.edu.cn
Bin Zhou
 

Position: M.S. Research interests:
Thermomechanical Behaviour of Skin Tissue

Email: yl_8404@163.com

Bin Zhang
 

Position: M.S. 
Research interests:
Heat transfer in metal foams
manufacturing process,Thermal
 conductivity of porous materials

Email: ben_zhangbin@hotmail.com
Hong Wei
 

Position: M.S. Research interests:
Heat transfer,  Fluid mechanics

Email:
 weihong6354@126.com
   Lijun Sui
 

Position: M.S. 
Research interests:
Optimal design of machine tool structure                 

Email:suilj@stu.xjtu.edu.cn                                  
 Chunye Wang
 

Position: M.S. Research interests:
Research of Joint Surface in Machine Tool

Email: wcy@stu.xjtu.edu.cn
   Wei Liu
 

Position: M.S. 
Research interests:
Twinning behaviors of titanium alloys                                    

Email: neuanakin@126.com                               
    Bin Li
 

Position: M.S. Research interests:
Characterization of metal films’ plastic deformation

Email: libinxjtu@stu.xjtu.edu.cn
  Huiqun Yang
 

Position: M.S. 
Research interests:
Aerodynamics and heat transfer

Email:
 Yanghuiqun1984@163.com                                   
  Xiao Zhai
 

Position: M.S. Research interests:
Relationship between 
Microstructure 
and the Macro Thermo-
mechanical Behaviour of Skin Tissue

Email: zhai.xiao@stu.xjtu.edu.cn 

Jinghe Su
 

Position: M.S.
Research interests:
Skin Thermal Pain Sensation                                      

Email: alwjybai@163.com
                                                                                                                        
TEAM PHOTOS

                                                                                                                       With Students of Cambridge University
                                                                                       
                                                                                                                Receipt of Present from Cambridge Student Union
                                                                                                                            Happy Birday Party with Students
 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Return Home Updated Dec. 2, 2010