Publications

 

  

 

2020

 

47.  Wenlei Zhang, Yang Gao, Hang Yang, Zhigang Suo*, Tongqing Lu*.  Fatigue-resistant adhesion I. Long-chain polymers as elastic dissipaters.  Extreme Mechanics Letters 39, 100813 (2020).

 

46.  Yang Gao#, Jiaojiao Chen#, Xiuyuan Han, Yudong Pan, Peiyao Wang, Tiejun Wang, Tongqing Lu*.   A universal strategy for tough adhesion of wet soft material.  Advanced Functional Materials. In press  (2020).

 

45.  Cheng Ma#, Yukun Xia#, Tongqing Lu*.  Large actuation in an electromechanical actuator using gel, elastomer, and oil. International Journal of Nonlinear Mechanics. 124, 103499 (2020)

 

44.  Tongqing Lu, Cheng Ma, Tiejun Wang*.  Mechanics of dielectric elastomer structures: A review. Extreme Mechanics Letters. 38, 100752 (2020)

 

43.  Hongmei Zhang, Tongqing Lu, Qingzhe Zhang, Yan Zhou, Hongrui Zhu, Joseph Harms, Xiaofeng Yang, Mingxi Wan, Michael F. Insana.  Solutions to ramp-hold dynamic oscillation indentation tests for assessing the viscoelasticity of hydrogel by Kelvin-Voigt fractional derivative modeling.  Mechanics of Materials. 148, 103431 (2020)

 

42.  Lei Shi, Kun Jia, Yiyang Gao, Shiyao Lu, Guoxin Gao, Tongqing Lu*, Shujiang Ding*.  Highly Stretchable and Transparent Ionic Conductor with Novel Hydrophobicity and Extreme-Temperature Tolerance.  Research. DOI: 10.34133/2020/2505619 (2020).

 

41.  Tongqing Lu, Zhongtong Wang, Jingda Tang, Wenlei Zhang, Tiejun Wang*.  A pseudo-elasticity theory to model the strain-softening behavior of tough hydrogels. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 137, 103832 (2020).

 

 

 

2019

 

40.  Yifan Zhou, Wenlei Zhang, Jian Hu, Jingda Tang, Chenyu Jin, Zhigang Suo*, Tongqing Lu*. The stiffness-threshold conflict and a resolution. Journal of Applied Mechanics. DOI:10.1115/1.4044897 (2019).

 

39.  Cheng Ma#, Meng Yang#, Kun Jia, Tongqing Lu*.  Experimental investigations on the out-of-plane subharmonic vibration of a circular dielectric elastomer actuator. Acta Mechanica Solida Sinica. DOI: 10.1007/s10338-019-00105-7 (2019).

 

38.  Kun Jia*, Mian Wang, Tongqing Lu*, Tiejun Wang.  Linear Control of an Antagonistic Dielectric Elastomer Actuator based Antenna Positioning system. International Journal of Mechanical Sciences. 159, 441-449 (2019).

 

37.  Guoying Gu*, Haipeng Hu, Sai Peng, Ling Li, Sujie Chen, Tongqing Lu, Xiaojun Guo. Integrated soft ionotronic skin with stretchable and transparent hydrogel-elastomer ionic sensors for motion monitoring. Soft Robotics. 6, No. 3 DOI: 10.1089/soro.2018.0116 (2019).  

 

36.  Jikun Wang#, Tongqing Lu#, Meng Yang, Yukun Xia, Danqi Sun, Tiejun Wang*.  Hydrogel 3D printing with the capacitor edge effect. Science Advances. 5, eaau8769 (2019). 

 

35.  Kun Jia, Tongqing Lu, Tiejun Wang*.  Deformation evolvement of the in-plane oscillating dielectric elastomer actuator. Journal of Sound and Vibration. 462, 114940 (2019).

 

34.  Haoyu Guo, Lei Shi, Meng Yang, Jikun Wang, Ruisen Yang, Shaoxing Qu, Tongqing Lu*.  Highly stretchable and transparent dielectric gels for high sensitivity tactile sensors. Smart Materials and Structures. 28, 024003 (2019).

 

33.  Wenlei Zhang, Jian Hu, Jingda Tang, Zhongtong Wang, Jikun Wang, Tongqing Lu*, Zhigang Suo*. Fracture toughness and fatigue threshold of tough hydrogels. ACS Macro Letters. 8, 17-23 (2019).

 

 

 

2018

 

32.  Giuseppe Zurlo*, Michel Destrade, Tongqing Lu.  Fine tuning the electro-mechanical response of dielectric elastomers. Applied Physics Letters. 113 162902 (2018).

 

31. Tongqing Lu, Danqi Sun, Jikun Wang, Meng Yang, Tiejun Wang*. Hydrogel based biomimetic chameleon fish with super high toughness. Science Sinica Technological. 48: doi: 10.1360/N092018-00177 (2018).

 

30.  Lei Shi, Ruisen Yang, Shiyao Lu, Kun Jia, Chunhui Xiao, Tongqing Lu*, Tiejun Wang, Wei Wei, Hui Tan, Shujiang Ding*. Dielectric gels with ultra-high dielectric constant, low elastic modulus and excellent transparency. NPG Asia Materials. DOI: 10.1038/s41427-018-0077-7 (2018).

 

29.  Zhongtong Wang, Jingda Tang, Ruobing Bai, Wenlei Zhang, Tongda Lian, Tongqing Lu*, Tiejun Wang. A phenomenological model for shakedown of tough hydrogels under cyclic loadings. Journal of Applied Mechanics. 85, 091005 (2018).

 

28.  Jingda Tang, Zongfei Tong, Yukun Xia, Ming Liu, Zengyao Lv, Yang Gao, Tongqing Lu, Shejuan Xie, Yongmao Pei*, Daining Fang, Tiejun Wang*. Super tough magnetic hydrogels for shape morphing. Journal of Materials Chemistry B. 6, 2713-2722 (2018).

 

27.  Jingda Tang, Chenghai Li, Haomin Li, Zengyao Lv, Hao Sheng, Tongqing Lu, Tiejun Wang*. Phase-separation induced extraordinary toughening of magnetic hydrogels. Journal of Applied Physics. 123, 185105 (2018).

 

26.  Guoyong Mao, Yuhai Xiang, Xiaoqiang Huang, Wei Hong, Tongqing Lu, Shaoxing Qu*. Viscoelastic effect on the wrinkling of an inflated dielectric elastomer balloon. Journal of Applied Mechanics. 85, 071003 (2018).

 

25.  Wenlei Zhang, Xiao Liu, Jikun Wang, Jingda Tang, Jian Hu, Tongqing Lu*, Zhigang Suo*.  Fatigue of double-network hydrogels. Engineering Fracture Mechanics. 187, 74-93 (2018).

 

24.  Tongqing Lu, Zhiqiang Chen, H. Jerry, Qi*, Tiejun Wang*.  Anisotropic Hyperelastic Stress-Strain Behaviors of Artery Tissues: Experiments and a Structure Based Constitutive Model.  International Journal of Solids and Structures. 139-140, 55-64 (2018).

 

23.  Le An, Tongqing Lu*, Jin Xu, Zhongtong Wang, Minglong Xu, Tiejun Wang. Soft sensor for measuring surface pressure.  International Journal of Mechanical Science. 141, 386-392. (2018)

 

 

 

2017

 

22.  Fangfang Wang, Chao Yuan, Tongqing Lu*, Tiejun Wang*.  Anomalous bulging behaviors of a dielectric elastomer balloon under internal pressure and electric actuation.  Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 102, 1 (2017).

 

21.  Song Che, Tongqing Lu*, Tiejun Wang*. Electromechanical phase transition of a pressurized dielectric elastomer tube under mass control.  Theoretical and Applied Mechanics Letters. 7, 121-125 (2017).

 

20.  Tongqing Lu, Jikun Wang, Ruisen Yang, Tiejun Wang*. A constitutive model for soft materials incorporating viscoelasticity and Mullins effect.  ASME Journal of Applied Mechanics. 84, 021010 (2017).

 

 

 

2016

 

19.  Tongqing Lu, Sibo Cheng, Tiefeng Li, Tiejun Wang*, Zhigang Suo*. Electromechanical catastrophe. International Journal of Applied Mechanics.  8, 1640005 (2016).

 

18.   Kun Jia*, Tongqing Lu. Numerical study on the electromechanical behavior of dielectric elastomer with the influence of surrounding medium. International Journal of Smart and Nano Materials. 7, 52 (2016).

 

17.   Tongqing Lu, Zhibao Shi, Qian Shi, Tiejun Wang*. Bioinspired bicipital muscle with fiber constrained dielectric elastomer actuator. Extreme Mechanics Letters. 6, 75 (2016).

 

16.   Kun Jia, Mian Wang, Tongqing Lu*, Jinhua Zhang, Tiejun Wang*. Band-gap tunable dielectric elastomer filter for low frequency noise. Smart Materials and Structures. 25, 055047 (2016).

 

15.   Fangfang Wang, Tongqing Lu*, Tiejun Wang*. Nonlinear vibration of dielectric elastomer incorporating strain stiffening. International Journal of Solids and Structures. 87, 70 (2016).

 

14.   Kun Jia, Tongqing Lu, Tiejun Wang*. Response time and dynamic range for a dielectric elastomer actuator. Sensors and Actuators A 239, 8 (2016).

 

 

 

2015

 

13.   Tongqing Lu, Zhibao Shi, Zhiqiang Chen, He Huang, Tiejun Wang*Current leakage performance of dielectric elastomers under different boundary conditions. Applied Physics Letters. 107, 152901 (2015).

 

12.   Tongqing Lu, Le An, Jianguo Li, Chao Yuan, Tiejun Wang*Electromechanical coupling bifurcation and bulging propagation in a cylindrical dielectric elastomer tube. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 85, 160 (2015).

 

11.   Le An, Fangfang Wang, Sibo Cheng, Tongqing Lu*, Tiejun Wang*. Experimental investigation of the electromechanical phase transition in a dielectric elastomer tube. Smart Materials and Structures. 24, 035006 (2015)

 

 

 

2014

 

10.  Tongqing Lu, Choon Chiang Foo, Jiangshui Huang, Jian Zhu, Zhigang Suo*Highly deformable actuators made of dielectric elastomers clamped by rigid rings. Journal of Applied Physics. 115, 184105 (2014)

 

9.    Tongqing Lu, Christoph Keplinger, Nikita Arnold, Siegfried Bauer*, Zhigang Suo*Charge localization instability in a highly deformable dielectric elastomer. Applied Physics Letters. 104, 022905 (2014)

 

8.    Tongqing Lu, Tiejun Wang*Asymptotic solutions for buckling delamination induced crack propagation in the thin film-compliant substrate system. Theoretical and Applied Mechanics Letters. 4, 041003 (2014)

 

 

 

2013

 

7.    Tongqing Lu, Shengqiang Cai, Huiming Wang, Zhigang Suo*Computational model of deformable lenses actuated by dielectric elastomers. Journal of Applied Physics. 114, 104104 (2013)

 

6.    Tongqing Lu, Chao Chen, Kejie Zhao, Weixu Zhang, Tiejun Wang*Bulge test at nanoscale The surface effects. Applied Physics Letters. 103, 053110 (2013)

 

 

 

2012

 

5.    Jian Zhu, Matthias Kollosche, Tongqing Lu, Guggi Kofod, Zhigang Suo*Two types of transitions to wrinkles in dielectric elastomers. Soft Matter. 8, 8840 (2012)

 

4.    Jiangshui Huang, Tongqing Lu, Jian Zhu, David R. Clarke*, Zhigang Suo*Large, uni-directional actuation in dielectric elastomers achieved by fiber stiffening. Applied Physics Letters. 100, 211901 (2012)

 

3.    Tongqing Lu, Zhigang Suo*Large conversion of energy in dielectric elastomers by electromechanical phase transition. Acta Mechanica Sinica 28, 1106 (2012)

 

2.    Tongqing Lu, Jiangshui Huang, Christa Jordi, Gabor Kovacs, Rui Huang, David R. Clarke*, Zhigang Suo*Dielectric elastomer actuators under equal-biaxial forces, uniaxial forces, and uniaxial constraint of stiff fibers. Soft Matter. 8, 6167 (2012)

 

 

 

2011

 

1.    Tongqing Lu, Weixu Zhang, Tiejun Wang*The surface effect on the strain energy release rate of buckling delamination in thin film-substrate systems. International Journal of Engineering Science. 49, 967 (2011)