Publications

2019

 

113. Air-Stable Hexagonal Bipyramidal Dysprosium(III) Single-Ion Magnets with Nearly Perfect D6h Local Symmetry

     Zi-Han Li, Yuan-Qi Zhai, Wei-Peng Chen, You-Song Ding, and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Eur. J. 2019, DOI:10.1002/chem.201904325, link

 

112. Proton Transportation Behavior in Lanthanide Tartrate Metal-Organic Frameworks

     Melissa Fairley, Lei Qin, Yan‐Zhen Zheng, Zhiping Zheng*

     Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 3424-3429, link

 

111. Two-dimensional lead-free iodide-based hybrid double perovskites: crystal growth, thin-film preparation and photocurrent responses

     Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Mu-Qing Li, Tianli Hu, Hao-Lan Zhang, Xingtian Yin, Wenxiu Que, Mohamed Saber Lassoued, Yan-Zhen Zheng*

     J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 19662-19667, link

 

110. Imido Ligand Significantly Enhances The Effective Energy Barrier of Dysprosium(III) Single-Molecule Magnets

     Bing-Cheng Liu, Ning Ge, Yuan-Qi Zhai, Tao Zhang, You-Song Ding and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Commun., 201955, 9355-9358, link

 

109. Dichlorido-bridged dinuclear Dy(III) single-molecule magnet with an effective energy barrier larger than 600 K

     Tian Han, Yousong Ding, Zi-Han Li, Ke-Xin Yu, Yuan-Qi Zhai, Nicholas F. Chilton* and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Commun., 2019, 55, 7930-7933, link

 

108. An anionic manganese(II) metal–organic framework for uranyl adsorption

     Tao Zhang, Bo-Kai Ling, Yue-Qiao Hu, Tian Han and Yan-Zhen Zheng*

     CrystEngComm, 2019, 21, 3901-3905, link

 

107. Studies of Hysteresis and Quantum Tunnelling of the Magnetisation in Dysprosium(III) Single Molecule Magnets

     Fabrizio Ortu, Daniel Reta, You-Song Ding, Conrad A. P. Goodwin, Matthew P. Gregson, Eric J. L. McInnes, Richard E. P. Winpenny, Yan-Zhen Zheng*, Stephen T. Liddle*, David P. Mills*, and Nicholas F. Chilton*

      Dalton Trans. 2019, 48, 8541-8545, link

 

 106. Correlating Magnetic Anisotropy to the Subtle Coordination Geometry Variation of a Series of Cobalt(II)-Sulfonamide Complexes

       Tao Wu,  Yuan-Qi Zhai,  Yifei Deng,  Wei-Peng Chen,  Tao Zhang  and  Yan-Zhen Zheng*

      Dalton Trans. 201948, 15419-15426, link

 105. Two-Dimensional Silver(I)-Dithiocarboxylate Coordination Polymer Exhibiting Strong Near-Infrared Photothermal Effect

       Mu-Qing Li, Min Zhao, Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Gaoyang Gou*, Ju Li*, and Yan-Zhen Zheng*

      Inorg. Chem. 201958, 10, 6601-6608, link

 

104. Air stable high-spin blatter diradicals: non-Kekulé versus Kekulé structures

       Xiaoguang Hu, Lei Zhao, Hanjiao Chen,* Yousong Ding, Yan-Zhen Zheng,* Mao-sheng Miao and  Yonghao Zheng*

      J. Mater. Chem. C, 20197, 6559-6563, link

 

103. Superposition of conventional and spontaneous exchange bias in a Ni50Mn34In13Fe3 magnetic shape memory alloy

        Xiaoqi Liao, Yu Wang*, Erik Wetterskog, Fei Cheng, Chunxi Hao,Muhammad Tahir Khan, Yan-Zhen Zheng, Sen Yang

        J. Alloy Compd. 2019, 772, 988-993, link

 

   

2018

 

 102.A Multifunctional Lanthanide Carbonate Cluster Based Metal−Organic Framework Exhibits High Proton Transport and Magnetic Entropy Change 

        Qun Tang, Yan-Li Yang, Ning Zhang, Zheng Liu, Shu-Hua Zhang, Fu-Shun Tang, Jia-Yi Hu,Yan-Zhen Zheng,* and Fu-Pei Liang*
        Inorg. Chem. 2018, 57, 9020−9027, link

 101.Rationalization of single-molecule magnet behavior in a threecoordinate Fe(III) complex with high-spin state (S = 5/2)

        Ning Ge, Yuan-Qi Zhai, Yi-Fei Deng, You-Song Ding, Tao Wu, Zhen-Xing Wang, Zhongwen Ouyang, Hiroyuki Nojiri  and Yan-Zhen Zheng* ,
        Inorg. Chem. Front.2018, 5, 2486-2492 , link

 100.Field- and temperature-dependent quantum tunnelling of the magnetisation in a large barrier single-molecule magnet

      You-Song Ding, Ke-Xin Yu, Daniel Reta, Fabrizio Ortu, Richard E.P. Winpenny,Yan-Zhen Zheng*, Nicholas F. Chilton* , 
      Nat. Commun.20189, 3134, link 

 99.‘‘Merged-chelating” approach for constructing high-spin Mn aggregate: A [MnIII2 ] dimer and a 2-D honeycomb network based on
       star-shaped 
[MnIIMnIII3 ] tetrame

      Jiaquan Bai, Chao Yang, Guanghua Li, Yanfeng Bi, Xiaolei Li, Jinkui Tang, Tian Han,Yan-Zhen Zheng, Gang Wu*, Shilun Qiu, 
      Polyhedron, 2018, 148, 44–48, link

 98.Pseudotetrahedral Cobalt(II) Complexes with PNP-Ligand Showing Uniaxial Magnetic Anisotropy

      Yuan-Qi Zhai, Yi-Fei Deng, and Yan-Zhen Zheng*, Dolton Trans.2018, 47, 8874–8878, link

 97.Quantum Monte Carlo simulations of a giant {Ni21Gd20} cage with a S =91 spin ground state 
      Wei-Peng Chen, Jared Singleton, Lei Qin, Agustín Camón, Larry Engelhardt, Fernando Luis, Richard E. P. Winpenny & Yan-Zhen Zheng
      Nat. Commun., 20189, 2107, link

 96.Redox-Active Cobalt(II/III) Metal−Organic Framework for Selective Oxidation of Cyclohexene
      Tao Zhang, Yue-Qiao Hu,* Tian Han, Yuan-Qi Zhai, and Yan-Zhen Zheng*
      ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018
10, 15786–15792, link

 

 95.Effect of ligand substitution on the SMM properties of three isostructural families of double-cubane Mn4Ln2 coordination clusters 
      Muhammad Nadeem Akhtar*,Yanhua Lan, Murad A. AlDamen, Yan-Zhen Zheng, Christopher E. Anson and Annie K. Powell*
      Dalton Trans., 2018, 47, 3485, link

 

 

 

2017

 

 94.Quantum Monte Carlo Simulations and High-Field Magnetization Studies of Antiferromagnetic Interactions in a Giant Hetero-Spin Ring

      Lei Qin, Jared Singleton, Wei-Peng Chen, Hiroyuki Nojiri, Larry Engelhardt,*Richard E. P. Winpenny,* and Yan-Zhen Zheng*,

      Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56,16571, link

 93.A Cobalt(II) Magnetic Metal-Organic Framework with an Effective Kagomé Lattice, Large Surface Area and High SpinCanted Ordering Temperature

      Tao Zhang, Yue-Qiao Hu, Zong-Wen Mo, Pei-Qin Liao, Hiroshi Sakiyama, Tian Han*, Xiao-Ming Chen and Yan-Zhen Zheng*,

      ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 38181–38186, link

 92.Topological Self-Assembly of Highly-Symmetric Lanthanide Clusters: A Magnetic Study of Exchange-Coupling “Fingerprints” in Giant Gadolinium(III)

      Cages

      Lei Qin, Guo-Jun Zhou, You-Zhu Yu, Hiroyuki Nojiri, Christian Schröder*, Richard E. P. Winpenny*, and Yan-Zhen Zheng*, 

      J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 16405–16411, link

 

 91.Filling the Missing Links of M3n Prototype 3d-4f and 4f Cyclic Coordination Cages: Syntheses, Structures, and MagneticProperties of the Ni10Ln5 

      and the Er3n Wheels

      Guo-Jun Zhou, Wei-Peng Chen, Youzhu Yu, Lei Qin, Tian Han*, and Yan-Zhen Zheng*, 

      Inorganic Chemistry, 2017,56,12821–12829,link

 

 90. Metallacrowns as Templates for Diabolo-Like {LnCu8} Complexes with Nearly Perfect Square Antiprismatic Geometry

       Guo-Jun Zhou, Tian Han, You-Song Ding, Nicholas F. Chilton* and Yan-Zhen Zheng*, 
       Chemistry A European Journal2017, 23,15617–15622, link

 

 

 89. Structure Tunable Organic-Inorganic Bismuth Halides for an Enhanced Two-Dimensional Lead-Free Light-Harvesting Material

       Mu-Qing Li, Yue-Qiao Hu, Le-Yu Bi, Hao-Lan Zhang, Yanyan Wang, Yan-Zhen Zheng*,

      Chemistry of Materials, 2017,29,5463–5467, link

 

 88. Direct Observation of Confined I-…I2…I- Interactions in a Metal-Organic Framework: Iodine Capture and Sensing

       Y.-Q. Hu, M.-Q. Li, Y.-Y. Wang, T. Zhang, P.-Q. Liao*, Z.-P. Zheng, X.-M. Chen, Y.-Z. Zheng*,

       Chemistry A European Journal, 201723, 8409–8413,link 

 87. On balancing the QTM and the direct relaxation processes in single-ion magnets – the importance of symmetry control

        Y.-F. Deng, T. Han, B. Yin* and Y.-Z. Zheng* ,Inorganic Chemistry Frontiers2017,4, 1141-1148,link

      

 86. Copper(I)/(II)-redox triggered efficient and green rare-earth separation using a heterometallic metal–organic framework

        Y.-Q. Hu, T. Zhang, M.-Q. Li, Y.Y. Wang*, Z.P. Zheng and Y.-Z. Zheng*, Green Chem., 2017,19,  1250-1254, link

      

 

 85. An Ising iron(II) chain exhibits a large finite-size energy barrier and “hard” magnetic behaviour

       Y.-F. Deng, T. Han, W. Xue, N. Hayashi, H. Kageyama and Y.-Z. Zheng* ,Dalton Trans., 2017,46, 1449-1454,link

 

 

 84. Dy(III)-Carboxylate chain containing quasi-D5h sites exhibits enhanced energy barrier for magnetization reversal

       G.-J. Zhou, Y.-S. Ding and Y.-Z. Zheng* ,Dalton Trans., 2017, 46, 3100-3104,link

 

 

 

 

2016

 

 83.  Lanthanide Clusters Toward Single-Molecule Magnets
       
Han, Tian, You-Song Ding, and Yan-Zhen Zheng, Recent Development in Clusters of Rare Earths and Actinides: Chemistry and Materials,
        2016,173, pp209-314,  
LINK

 

 82. The Rise of Single-Ion Magnets as Spin Qubits
        Y.-S. Ding, Y.-F. Deng and Y.-Z. Zheng *,Magnetochemistry 2016, 2, 40,
link

 

 81.On Approaching the Limit of Molecular Magnetic AnisotropyA Near-Perfect Pentagonal Bipyramidal Dysprosium(III) Single-Molecule Magnet
       Y.-S. Ding, N. F. Chilton,* R. E. P. Winpenny,* and Y.-Z. Zheng*,Angew. Chem. Int. Ed. 2016,
55,16071-16074,link

 

 

 80.A “Molecular Water Pipe”: A Giant Tubular Cluster {Dy72} Exhibits Fast Proton Transport and Slow Magnetic Relaxation

       L. Qin, Y.-Z. Yu, P.-Q. Liao, W. Xue, Z.P. Zheng, X.-M. Chen and Y.-Z. Zheng*,Advanced  Materials2016, 28(48),10772-10779,link

  

 

 79.Growth of Centimeter-sized [(CH3)2NH2][Mn(HCOO)3] Hybrid Formate Perovskite Single Crystal and Raman Evidence

      of Pressure-induced Phase Transitions

      L.P. Xin*, Z. Fan, G.H. Li, M. Zhang, Y.H. Han, J. Wang, K. P. Ong, L. Qin, Y.-Z. Zheng and X.J. Lou* ,New J.Chem.,2016,41,151-159,link

 

 78.Ferromagnetism in polynuclear systems based on non-linear [MnII2MnIII] building blocks

      J. Cirera, Y. Jiang, L. Qin, Y.-Z. Zheng, G.-H. Li, G. Wu* and E. Ruiz*, Inorg. Chem. Front., 2016, 3, 1272-1279,  link

 

 77.Sulfur-centred polyoxoniobate-based 3D organic–inorganic hybrid compound and its magnetic behavior

      J.-F. Hu, T. Han, Y.-N. Chi,* Z.-G. Lin, Y.-Q. Xu, S. Yang, D. Wei, Y.-Z. Zheng and C.-W. Hu*Chem. Commun., 2016, 52, 10846-10849link

 

 

 76.An Alkali-Ion-Insertion Approach to Structurally Transforming Metal-Organic Frameworks

      Y.-Q. Hu, M.-Q. Li, T. Li, Y.-Y. Wang, Z.-P. Zheng and Y.-Z. Zheng,* ,CrystEngComm, 2016, 18,7680-7684, link

 

 75.Large Easy-Plane Magnetic Anisotropy in a Three-Coordinate Cobalt(II) Complex [Li(THF)4][Co(NPh2)3]

      Y. Deng, Z. Wang, Z. Ouyang, B. Yin, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*, Chem-Eur J, 2016. 42,14821-14825, link

 

 74. Hydrophobicity-Driven Self-Assembly of an Eighteen-Membered Honeycomb Lattice with Almost Classical Spins

       G. Zhou, J. Richter, J. Schnack, and Y.-Z. Zheng*Chem-Eur J, 2016.42,14846-14850 link

 

 

 73.A Mixed-Ligand Approach for a Gigantic and Hollow Heterometallic Cage {Ni64RE96} for Gas Separation and Magnetic

      Cooling Applications

      W.-P. Chen, P.-Q. Liao, Y. Yu, Z. Zheng, X.-M. Chen and Y.-Z. Zheng*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55,9375-

      9379,link

 72.High-performance low-temperature magnetic refrigerants made of gadolinium-hydroxy-chloride

      Y. Wang, L. Qin, G.-J. Zhou, X. Ye, J. He and Y.-Z. Zheng*, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 6473-6477link

 71.Magnetic relaxations in four-coordinate Dy(III) complexes: effects of anionic surroundings and short Dy–O bonds

      K.-X. Yu, Y.-S. Ding, T. Han, J.-D. Leng, and Y.-Z. Zheng*, Inorg. Chem. Front., 2016,  3, 1028–1034. link

 70. High Quality Ultrathin Lanthanide Selenide Nanostructures with Dual Modal Functionalities

      N. Li, L. Qin, H. Zhao, Z. Liu, X. Zhang, Y.-Z. Zheng and Y. Du*, Chem Mater, 2016, 28, 2507-2510. link

 

 69.Construction of magnet-type coordination polymers using high-spin {Ni4}-citrate cubane as secondary building units

      T. Li, Y. Wang, L. Qin, T. Han, Y.-S. Ding, Y.-Q. Hu and Y.-Z. Zheng*, Dalton Trans. 2016, 45, 10798-10806, link 

 

 68.Syntheses, structures and magnetic properties of a series of mono- and di- nuclear dysprosium(III)-crown-ether

      complexes: effects of weak ligand-field and flexible cyclic coordination modes

      Y.-S. Ding, T. Han, Y.-Q. Hu, M. Xu, S. Yang and Y.-Z. Zheng*, Inorg. Chem. Front., 2016, 3, 798-807,link

 

 

     67. Sodalite-like Rare-Earth Carbonate: A Study of Structural Transformation and Diluted Magnetism

          Y. Wang, T. Han, Y.-S. Ding, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*,  Dalton Trans2016, 45, 1103-1110 link

2015

 66.Influence of the Metal Ions on the Allylic Rearrangement Reaction of 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic Anhydride

      Y. Pang and Y.-Z. Zheng*Chinese Journal of Chemistry, 2015, 33, 1347-1352. link

 65. Uniaxial magnetic anisotropy of square-planar chromium(II) complexes revealed by magnetic and HF-EPR studies

      Y.-F. Deng, T. Han, Z. Wang, Z. Ouyang, B. Yin, Z. Zheng, J. Krzystek and Y.-Z. Zheng*, Chem. Commun., 201551, 17688-17691. link

 

 

 64. Low-lying magnetic excitations and magnetocaloric effect of molecular magnet K6[V15As6O42(H2O)] · 8H2O

      Z. Fu *, Y. Xiao, Y. Su, Y. Zheng and K. Paul,, EPL, 112 (2015) 27003. link  pdf

 

 63. Field and dilution effects on the magnetic relaxation behaviours of a 1D dysprosium(III)-carboxylate chain built from chiral ligands

     T. Han, J.-D. Leng, Y.-S. Ding, Y. Wang, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*Dalton Trans., 2015,44, 13480-13484. link pdf

 

 62. Copper Lanthanide Phosphonate Cages: Highly Symmetric {Cu3Ln9P6} and {Cu6Ln6P6} Clusters with C3v and D3h Symmetry

E. Moreno Pineda, C. Heesing, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, E. J. McInnes*, J. r. Schnack and R. E. Winpenny*Inorg. Chem.201554 , 6331–6337. link

 

 61. Polymeric Perturbation to the Magnetic Relaxations of the C2v-Symmetric [Er(Cp)2(OBu)2]− Anion

T. Han, Y.-S. Ding, J.-D. Leng, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*Inorg. Chem., 2015, 54 , 4588–4590. . link pdf

 

 60. Self-assembly of linear [MnII2MnIII] units with end-on azido bridges: the construction of a ferromagnetic chain using ST = 7 high-spin trimers

Y. Jiang, L. Qin, G. Li, G. Abbas, Y. Cao, G. Wu, T. Han, Y.-Z. Zheng and S. Qiu*.  Dalton Trans., 201544,  5205-5210 .link

 

 59. A bottom-up synthesis of α-Fe2O3 nanoaggregates and their composites with graphene as high performance anodes in lithium-ion batteries

X. Li, Y. Ma, L. Qin, Z. Zhang, Z. Zhang, Y.-Z. Zheng, Y. Qu,* J. Mater. Chem. A, 2015,3, 2158-2165 DOI: 10.1039/C4TA05420B,

link

 

 58. Dynamic magnetism of an iron(II)-chlorido spin chain and its hexametallic segment

L. Qin, Z. Zhang, Z. Zheng, M. Speldrich, P. Kögerler, W. Xue, B.-Y. Wang, X.-M. Chen, Y.-Z. Zheng,* Dalton Trans., 2015, 44, 1456-1464. link pdf

 Graphical abstract: Dynamic magnetism of an iron(ii)-chlorido spin chain and its hexametallic segment

 2014

 57. Molecule-based magnetic coolers

Y.-Z. Zheng,* G.-J. Zhou, Z. Zheng, R. E. P. Winpenny, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 1462-1475. link

  56. A symbol approach for classification of molecule-based magnetic materials exemplified by coordination polymers of metal carboxylates

Y.-Z. Zheng,* Z. Zheng, X.-M. Chen, Coord. Chem. Rev., 2014, 258-259, 1-15. link

 55. Study of a magnetic-cooling material Gd(OH)CO3

Y.-C. Chen, Z.-S. Meng, L. Qin, D. Yang, Chao Wu,* Z. Fu, Y.-Z. Zheng,* J.-L. Liu, R. Tarasenko, M. Orendáč,* J. Prokleška, V. Sechovský, M.-L. Tong* J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 9851-9858. link

  

 54. Observation of allylic rearrangement in water-rich reaction

Y.-C. Pang, X. Hou, L. Qin, C. Wu,* W. Xue, Y.-Z. Zheng,* Z. Zheng and X.-M. Chen, Chem. Commun., 2014, 50, 2910-2912. link

 

 53. Two porous Co(II) bithiophenedicarboxylate metal–organic frameworks: from a self-interpenetrating framework to a two-fold interpenetrating α-Po topological network

S. Zhang, N.-X. Sun, L. Li, Z.-B. Han,* Y.-Z. Zheng,* RSC Adv., 2014, 4, 5740-5745. link

 

 52. Iron Lanthanide Phosphonate Clusters: {Fe6Ln6P6} Wells-Dawson-like Structures with D3d Symmetry

E. M. Pineda, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, S. J. Teat, R. E. P. Winpenny , J. Schnack, Eric J. L. McInnes, Inorg. Chem., 2014, 53, 3032-3038. link,

 

 51. Unusual assembly of lacunary heteropolymolybdates with cyanometalate fragment

Y. Wang, N. Jiang, F. Li, Y.-Z Zheng, L. Xu, M. Sun, Dalton Trans., 2014, 43, 16147-16151. link

 

2013

 50. Wells–Dawson Cages as Molecular Refrigerants

E. M. Pineda, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, R. E. P. Winpenny, E. J. L. McInnes,* Inorg. Chem., 2013, 52, 13702–13707. link

 

 49. Gadolinium(III)-Hydroxy Ladders Trapped in Succinate Frameworks with Optimized Magnetocaloric Effect

Y.-C. Chen, F.-S. Guo, Y.-Z Zheng, J.-L. Liu, J.-D. Leng, R. Tarasenko, M. Orendáč, J. Prokleška, V. Sechovský, M.-L. Tong,* Chem. Eur. J., 2013, 19, 13504. link 

 

 48. Coexistence of magnetic order and spin-glass-like phase in the pyrochlore antiferromagnet Na3Co(CO3)2Cl

Z. Fu,* Y.-Z Zheng,* Y. Xiao, S. Bedanta, A. Senyshyn, G. G. Simeoni, Y. Su, U. Rücker, P. Kögerler, T. Brückel,* Phys. Rev. B, 2013, 87, 214406 (14 pages). link

 

 47. Switching the anisotropy barrier of a single-ion magnet by symmetry change from quasi-D5h to quasi-Oh

J.-L. Liu, Y.-C. Chen, Y.-Z. Zheng, W.-Q. Lin, L. Ungur, W. Wenrsdorfer, L. F. Chibotaru,* M.-L. Tong,* Chem. Sci., 2013, 4, 3310-3316. link

  

 46. Relaxations in Hetero-Lanthanide Dinuclear Single-Molecule Magnets

J. D. Leng, J. L. Liu, Y. Z. Zheng, L. Ungur, L. F. Chibotaru*, F. S. Guo and M. L. Tong*. Chem. Commun., 2013, 49, 158-160. link

 

 45. Assembly of alternating spin-chains with magnetically anisotropic cobalt(II) dimers

Y. Z. Zheng  *, L. Qin, Z. P. Zheng, W. Xue and X. M. Chen.  Dalton Trans., 2013, 42, 1770-1777. link

 

 44. Structural evolution and magnetic properties of a series of coordination polymers featuring dinuclear secondary-building units and adamantane-dicarboxylato ligands

Y. Z. Zheng  *  Z. P. ZhengM. L. Tong , and  X. M. Chen, Polyhedron, 2013, 52, 1159-1168. link

 

 

2012

43. Synthesis and Structure of Two Dodecanuclear Manganese Clusters Based on Mixed Acids

      Zhou Ai-Ju*, Liang Jing-Jing, Zheng Yan-Zhen, Zhang Ting, Shen Yi, Tong Ming-Liang, Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 28, 2425-2430, link

42. Incorporation of Spin-5/2 Chain into 2D Network with Conformational Pure e,a-cis-Cyclohexance-1,4-Dicarboxylato Linker

Y. Z. Zheng  * and X. M. Chen, Dalton Trans.201241, 11989-11991. link

 

 41. 3D MOFs Containing Trigonal Bipyramidal Ln5 Clusters as Nodes: LargeMagnetocaloric Effect and Slow Magnetic Relaxation Behavior

P. F. Shi, Y. Z. Zheng, X. Q. Zhao, G. Xiong, B. Zhao *, F. F. Wan and P. Cheng.  Chem. Eur. J.2012, 18, 15086-15091link

 

 40. Solvothermal Preparation of Iron Phosphonate Cages

Y. Z. Zheng *, and  R. E. P. Winpenny*.  Sci. China Chem.201255, 910-913. link

 

 39. MnII-GdIII Phosphonate Cages with a Large Magnetocaloric Effect

Y. Z. Zheng *, E. M. Pineda, M. Helliwell and R. E. P. Winpenny*. Chem. Eur. J.201218, 4161-4165. link

 

 38. Co-Ln Mixed-Metal Phosphonate Grids and Cages as Molecular Magnetic Refrigerants

Y. Z. Zheng, M. Evangelisti, F. Tuna and R. E. P. Winpenny*. J. Am. Chem. Soc.2012134, 1057-1065. link

 

 37. High-Nuclearity 3d-4f Clusters as Enhanced Magnetic Coolers and Molecular Magnets

J. B. Peng, Q. C. Zhang, X. J. Kong *, Y. Z. Zheng, Y. P. Ren, L. S. Long *, R. B. Huang, L. S. Zheng and Z. P. Zheng J. Am. Chem. Soc.2012134, 3314-3317. link

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Firefox 以上