former members

BI Leyu (毕乐雨) 
 Master 2016
 

 

LIU Bingcheng (刘炳成) 
 Master 2016
 

 

GE Ning (葛宁)
 Master 2016
 

 

 LI Muqing (李木清)
  Dr.13
 lmqing@stu.xjtu.edu.cn

 

ZHANG Tao (张涛)
Dr.14
 799013359@qq.com

 

ZHAI Yuanqi  (翟沅琦)
Master 2018届
 
WU Tao (吴涛)
Master 2018届
 

 

 YANG Na (杨娜)  
Master candidate 
 
DING Yousong (丁友松)
Doctor 2017届
 1176072158@qq.com
DENG Yifei (邓义飞)
Doctor 2017届
 601339610@qq.com
HU Yueqiao (胡月桥)
Doctor 2017届
 HYQ_198505@163.com
CHEN Weipeng (陈伟鹏)
Doctor 2017届
 sxchenweipeng@163.com

ZHOU Guojun(周国军)

Doctor 2017届

 zgjcacr@stu.xjtu.edu.cn

 

QIN Lei (秦雷)
Doctor 2017届
 qinlei.123@stu.xjtu.edu.cn

 

WANG Yanyan(王艳艳)

Postdoc

 yyw_9@163.com

LI Teng (李腾)
Master  2016届
 llt1990@qq.com
LIANG Xiling (梁喜玲)
Ph.D candidate
lxlcici@163.com
Zhijun Wang  (王之君)
Ph.D candidate
 

CHEN Zhao (陈钊)
Research Associate
 

LEI Tao (雷涛)
Research Associate
 

ZHANG Zhong (张众)
Research Associate
 
YANG Dingfeng (杨顶峰)
Research Associate
 
LENG Jidong (冷际东)
Postdoctor (2013~2014)
Postdoctor in Manchester University
YU Youzhu (郁有祝
Visting scholar (2013~2014)

Associate Professor of Anyang Institute of Technology  119yyz@163.com

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 联系电话:82668579 82668902 QQ群号:496666580
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Firefox 以上