News

分享到:
Peng-Bo Jin published a new article on iScience. Congratulations!
发布者: 郑彦臻 | 2021-06-30

Peng-Bo Jin published a new article on iScience Congratulations!


Title: A Study of Cation-Dependent Inverse Hydrogen Bonds and Magnetic Exchange-Couplings in Lanthanacarborane Complexes

​​​​​​​
Peng-Bo Jin#, Qian-Cheng Luo#, Yuan-Qi Zhai, Yi-Dian Wang, Yan Ma, Lei Tian, Xin-Liang Zhang, Chao Ke, Xu-Feng Zhang, Yi Lv, Yan-Zhen Zheng*

 

​​​​​​​
 

           

 亮点:    1. 镧系碳硼烷配合物中存在阳离子依赖的“反氢键”。

                2. 镧系碳硼烷二聚体通过“反氢键”的组装是可逆的。

                3. 这种键的平均键能大于24kJ/mol。

                4. 这种“反氢键”构筑出的镝基双核配合物是单分子磁体。

 

 

iScience, 2021 DOI: 10.1016/j.isci.2021.102760