Basic Information

 

Prof Zhimao Yang

Department of Materials Physics

School of Science

Xian Jiaotong University

Xianning West Road #28

Xian, 710049, Shaanxi

Email: zmyang@xjtu.edu.cn

Education

  • Xian Jiaotong University, Ph. D. (with Professor Xiaotian Wang), 1993.09-1996.10.
  • Xian Jiaotong University, M. S., (with Professor Bingjun Ding) 1990.09-1993.07.
  • Xian Jiaotong University, Xian, China, B. S., 1986.09-1990.08
Professional Experience

  • University of Nebraska, Lincoln, USA, Visiting Scholar, 2013.10-2014.01
  • Xian Jiaotong University, Department of Materials Physics, Professor, 2004.06-present.
  • Xian Jiaotong University, Department of Materials Physics, Associate Professor, 2002.08-2004.6.
  • AIST Shikoku Center, Japan, STA Fellow, 2000.12-2002.08.
  • Xian Jiaotong University, School of Materials Science & Engineering, Associate Professor, 1999.06-2000.12
International Visiting

 

 

2011.07.15 University of Tokushima, Japan