News(我的新闻)

分享到:
Three papers are accepted by ECCV 2020
发布者: 孟徳宇 | 2020-07-03

[1] Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Deyu Meng, Xian-Sheng Hua, Lei Zhang. Momentum Batch Normalization for Deep Learning with Small Batch Size. ECCV, 2020.

[2] Zongsheng Yue, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng. Dual Adversarial Network: Toward Real Noise Removal and Noise Generation. ECCV, 2020.
[3] Jing Yao, Danfeng Hong, Jocelyn Chanussot, Deyu Meng, Xiao Xiang Zhu, Zongben Xu. Cross-Attention in Coupled Unmixing Nets for Unsupervised Hyperspectral Super-Resolution. ECCV, 2020.
 
News List
闻列表