News(我的新闻)

分享到:
Two papers are accepted by AAAI 2021
发布者: 孟徳宇 | 2020-12-10

[1] ShuxinWang, Shilei Cao, DongWei, Cong Xie, Kai Ma, LianshengWang, Deyu Meng, Yefeng Zheng. Alternative Baselines for Low-Shot 3D Medical Image Segmentation—An Atlas Perspective. AAAI, 2021.

[2] Yichen Wu, Jun Shu, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng. Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector. AAAI, 2021.
 

News List
闻列表