News(我的新闻)

分享到:
Two CVPR papers have been accepted
发布者: 孟徳宇 | 2020-02-28

[1] Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng. A Model-driven Deep Neural Network for Single Image Rain Removal. CVPR, 2020.

[2] Shuxin Wang, Shilei Cao, Dong Wei, Renzhen Wang, Kai Ma, Liansheng Wang, Deyu Meng, Yefeng Zheng. LT-Net: Label Transfer by Learning Reversible Voxel-wise Correspondence for One-shot Medical Image Segmentation. CVPR, 2020.

News List
闻列表