News(我的新闻)

分享到:
Five papers are accepted by CVPR 2021.
发布者: 孟德宇 | 2021-03-07 | 791

[1] Hong Wang, Zongsheng Yue, Qi Xie, Qian Zhao, Yefeng Zheng, Deyu Meng. From Rain Generation to Rain Removal. CVPR, 2021.
[2] Zongsheng Yue, Jianwen Xie, Qian Zhao, Deyu Meng. Semi-Supervised Video Deraining Embedded with Dynamical Rain Generator. CVPR, 2021.
[3] Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen. TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream Graph Convolutional Network for 3D Dental Model Segmentation. CVPR, 2021.
[4] Haiquan Qiu, Yao Wang, Deyu Meng. Effective Snapshot Compressive-spectral Imaging via Deep Denosing and Total Variation Priors. CVPR, 2021.
[5] Xiangyu Rui, Xiangyong Cao, Qie Xie, Zongsheng Yue, Qian Zhao, Deyu Meng. Learning An Explicit Weighting Scheme for Adapting Complex HSI Noise. CVPR, 2021.