26. Qikui Fan, Pengfei Gao, Shan Ren, Yunteng Qu*, Chuncai Kong*, and Jian Yang*, Yuen Wu. Total Conversion of Centimeter-Scale Nickel Foam into Single Atom Electro-catalysts with Highly Selective CO2 Electrocatalytic Reduction in Neutral Electrolyte, Nano Research, 2023, 16, 2003-2010.