News

分享到:
视觉认知计算与智能车实验室发表BLVD数据库
发布者: 薛建儒 | 2019-12-06 | 20882

数据集对交通参与者的密集程度(低和高)光照 (白天和晚上)不同的四种交通场景的3D点云与图像进行层次化交互语义标注

ü654个序列共12帧,5D语义注释
ü2491293D目标轨迹
ü4902有效跟踪独立目标,约214900个跟踪点
ü60045D交互事件时空数据片段

 

ü49005D意图预测的目标
 

对数据集的详细介绍发表在ICRA2019:Jianru XueJianwu Fang, Tao Li, BohuaZhang, Pu Zhang, Zhen Ye, Jian Dou,  BLVD: Build A Large-scale 5D Semantics Benchmark for Autonomous Driving, ICRA 2019.

 

数据集下载网址https://github.com/VCCIV/BLVD/下载。