Publications

Selected Publications

 

 

 1. Yongliang Shi; Muztoba Rabbani; Xiaoxing, Ren; Jin Zhao; Wissam A. Saidi. Controlling the Nucleation and Growth of Ultrasmall Metal Nanoclusters with MoS2 Grain BoundariesAccepted by NanoScale 2021.
 2.  Yongliang Shi; Jian Zhou, Coherent Vibration Induced Directional Nonlinear Photocurrent in Spatially Symmetric Systems. Physics Reviews B 2021, 104, 155146.
 3. Wenjing Chen#; Yongliang Shi#; Jia Chen; Zhibin Fang; Dan Ye; Yiyang Lu; Yongbo Yuan; Jin Zhao; Zhengguo Xiao, Polymerized hybrid perovskites with enhanced crystal rigidity and stability.  Advanced Materials 2021,  2104842.

 4. Jianfeng, Su; Qijing, Zheng; Shi, Yongliang*; Jin, Zhao*, Interlayer Polarization Explains Slow Charge Recombination in Two-Dimensional Halide Perovskites by Nonadiabatic Molecular Dynamics Simulation.  Journal of Physical Chemistry Letters 2020, 11(21), 9032−9037. 

 5. Shi, Yongliang; Oleg V. Prezhdo; Jin, Zhao; Saidi, Wissam, Iodine and Sulfur Vacancy Cooperation Promotes Ultrafast Charge Extraction at MAPbI3/MoS2 Interface. ACS Energy Letters 2020, 5, 1346−1354.
   

 6. Shi, Yongliang; Song, B.; Shahbazian-Yassar, R.; Zhao, Jin.; Saidi, Wissam, Experimentally Validated Structures of Supported Metal Nanoclusters on MoS2. Journal of Physical Chemistry Letters 2018, 9 (11), 2972−2978.
   

 7. Shi, Yongliang; Sun, H.; Saidi, W. A.; Nguyen, M. C.; Wang, C. Z.; Ho, K.; Yang, J.; Zhao, J., Role of Surface Stress on the Reactivity of Anatase TiO2(001). Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8 (8), 1764−1771.

 8. Shi, Yongliang; Sun, Huijuan; Nguyen, Manh Cuong; Wang, Caizhuang; Ho, Kaiming; Saidi, Wissam A; Zhao, Jin, Structures of Defects on Anatase TiO2 (001) surfaces. Nanoscale 2017, 9 (32), 11553−11565.

 9. Weisheng Fan#; Shi Yongliang#; Tongfei Shi; Jin Zhao; Xinhua Li; Zhengguo Xiao; Suppression and Reversion of Light-Induced Phase Separation in Mixed-Halide Perovskites by Oxygen Passivation. ACS Energy Letters 2019, 4, 2052−2058

 10. Zhonghui Nie#; Shi, Yongliang#; Shuchao Qin; Yuhan Wang; Hongzhu Jiang; Qijing Zheng; Yang Cui; Yuze Meng; Fengqi Song; Xiaoyong Wang; Edmond Turcu; Xinran Wang; Yongbing Xu; Yi Shi; Jin Zhao; Rong Zhang; Wang, Fengqiu, Tailoring Exciton Dynamics of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Interface Engineering. Communications Physics 2019, 2, 203.

 11. Zhang, Yiqiong#; Shi, Yongliang#; Chen, Ru# ; Li, Tao ; Xie, Chao; Liu, Dongdong ; Yan, Dafeng; Wang, Shuangyin, Enriched Nucleation Sites for Pt Deposition on Ultrathin WO3 Nanosheets with Unique Interaction for Methanol Oxidation. Journal of Materials Chemistry A 20186 (45), 23028−23033.

 12. Tao, Li#; Shi, Yongliang#; Huang, Yu-Cheng#; Chen, Ru#; Zhang, Yiqiong; Huo, Jia; Zou, Yuqin; Yu, Gang; Luo, Jun; Dong, Chung-Li; Wang, Shuangyin, Interface Engineering of Pt and CeO2 Nanorods with Unique Interaction for Methanol Oxidation. Nano Energy 2018, 53, 604−612. 

Full publication list and citation

        Google Scholar