Graduates

 Name     Degree             Organization & City
 Yaolin Jiang Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Jiangshe Zhang Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Jigen Peng Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Jianzhong Shen Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Tianxin Dong Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Guangsheng Wei Ph.D Chang’an University
 Guo Li Ph.D Shenzhen University
 Guosheng Cheng Ph.D Nanjing University of Information Science and Technology
 Hongyong Wang Ph.D Nanjing University of Finance and Economics
 Pu Zhang Ph.D Bank of Communist in Xi’an
 Jianhua Zhang Ph.D Shaanxi Normal University
 Jiye Liang Ph.D Shanxi University
 Huaixin Cao Ph.D  Shaanxi Normal University
 Feilong Cao Ph.D China Jiliang University
 Wenjian Wang Ph.D Shanxi University
 Youmei Li Ph.D Shaoxing University
 Yuan Yi Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Wei Ye Ph.D Xi’an University of Airforce Engneering
 Yongmei Lei Ph.D Shanghai University
 Kuibao Zhou Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Zonglao Zhang Ph.D Wenzhou Normal University
 Hong Peng Ph.D South China University of Technology
Chen Qiao Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Leilei Chu Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Chuanxi Zhu Ph.D Nanchang University
 Chaofang Bai Ph.D 
 Wenfeng Jing Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Zhongyao Zhu Ph.D Beijing
 Xiu Gao Ph.D Beijing
 Huidong Jin Ph.D Australia
 Yong Liang Ph.D The Chinese University of Hong Kong
 Lisheng Wang Ph.D Shanghai Jiaotong University
 Xu Zhu Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Jianyong Sun Ph.D UK
 Deyu Meng Ph.D Xi’an Jiaotong Unversity
 Jian Sun Ph.D Xi’an Jiaotong Unversity
 Mingwei Dai Master Beijing
 Wenxiong Xu Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Lili Zhang Ph.D 
 Guodong Han Ph.D Shaanxi Normal University
 Bo Yu Ph.D Beijing
 Yu Gu Ph.D Yunnan University of Nationalities
 Fengjun Li Ph.D Niningxia University
 Rui Zhang Ph.D Northwest University
 Shouzhong Fu Ph.D Zhaoqing University
 Xiaoming Qiao Ph.D Xi’an University of Post & Telecommunications
 Lianzhou Li Ph.D Xi’an Satellite Control Center
 Hai Zhang Ph.D Northwest
 Qi Yang Ph.D Xi’an Jiaotong University
 Fangchi Liang Ph.D  Xi’an University of Airforce Engneering
 YongQuan Zhang Ph.D 
 Zhongze Fan Ph.D Jiuquan Satellite Launch Center
 Daowu Pei Ph.D Tongji University
 Yaojun Liu Ph.D Taiyuan Normal University
 Jizhen Tian Ph.D