Publication(发表论文)

最新论文列表:谷歌学术引用

 

移动机器人

·  Zutao JiangJihua Zhu*Yaochen LiZhongyu LiHuimin Lu. Simultaneous merging multiple grid maps using the robust motion

  averaging.  Journal of Intelligent & Robotic Systems. (Online).

·   Liang Ma, Jihua Zhu*, Li Zhu, Shaoyi Du, Jingru Cui. Merging grid maps in different resolutions by the scaling registration.  

    Robotica, 2016, 34(11): 2516-2531 

·   Liang Ma, Jianru Xue, Kuniaki Kawabata, Jihua Zhu, Chao Ma, Nanning Zheng. Efficient Sampling-based Motion Planning for On-

   road Autonomous Driving, IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems.2015,16(4):1961-1976.

·   Jihua Zhu*, Shaoyi Du, Liang Ma, Zejian Yuan, Qiang Zhang. Merging Grid maps via point set registration, International Journal of

   Robotics and Automation, 2013,28(2):180-191.

·   Jihua Zhu*, Nanning Zheng, Zejian Yuan. An improved technique for robot global localization in indoor environments.International

Journal of Advanced Robotic Systems. 2011, 8(1):21-28.

 

物体三维模型重建

·  Jihua Zhu*, Zutao Jiang, Georgios D. Evangelidis, Changqing Zhang, Shanmin Pang, Yaochen Li. Efficient and robust registration

   of multi-view point sets by K-means clustering. Information Science. (Online)

·  Jihua Zhu*, Congcong Jin, Zutao Jiang, Siyu Xu, Minmin Xu, Shanmin Pang. Robust Point Cloud Registration based on Both Hard

  and  Soft  Assignments. Optics and Laser Technology. 2019, 110, 202-208.

·  Congcong Jin, Jihua Zhu*, Yaochen LiShanmin PangLei ChenJun Wang. Multi-view Registration Based on Weighted Low Rank

   and Sparse Matrix Decomposition of Motions. IET Computer Vision. (Online)

·  Rui Guo, Jihua Zhu*, Yaochen Li, Dapeng Chen, Zhongyu Li, Yongqing Zhang.Weighted motion averaging for the registration of

   multi-view  range scans. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77(9) 10651-10668.

·  Siyu Xu, Jihua Zhu*, Zutao Jiang, Zhiyang Lin, Jian Lu, Zhongyu Li. Multi-view registration of unordered range scans by fast

   correspondence propagation of multi-scale descriptors. Plos One, 2018, 13(9), e0203139.

·  Jihua Zhu, Li Zhu, Zutao Jiang, Xiuxiu Bai, Zhongyu Li, Lin Wang. Local to global registration of multi-view range scans using

  spanning tree. Computers and Electrical Engineering, 2017, 58, 477-488.

·  Jihua Zhu, Li Zhu, Zutao Jiang, Zhongyu Li,Chen Li, Fan Zhang. Scaling registration of multi-view range scans via motion

   averaging.Journal of Electronic Imaging, 2016,25(4):04302. 

·  Jihua Zhu, Li Zhu, Zhongyu Li, Chen Li, Jingrui Cui. Automatic multi-view registration of unordered range scans without feature

  extraction. Neurocomputing, 2016, 171(1):1444-1453

·  Jihua Zhu*, Deyu Meng, Zhongyu Li, Shaoyi Du, Zejian Yuan. Robust registration of partially overlapping point sets via genetic

  algorithm with growth operator. IET Image Processing, 2014.8(10):582-590.

·  Jihua Zhu*, Zhongyu Li, Shaoyi Du, Liang Ma, Te Zhang. Surface reconstruction via efficient and accurate registration of multi-

  view range  scans. Optical Engineering, 2014, 53(10), 102104.

·  Jihua Zhu*, Shaoyi Du, Zejian Yuan ,Yuehu Liu, Liang Ma. Robust Affine Iterative Closest Point Algorithm with Bidirectional

  Distance, IET Computer Vision, 2012,6(3):252-261.

 

 媒体信息检索

· Shanmin Pang, Jianru Xue, Jihua Zhu, Li Zhu, Qi Tian, Unifying sum and Weighted Aggregations for Efficient yet Effective Image

  Representation Computation, IEEE Transactions on Image Processing. 2019, 28(2):841-852.

· Shanmin Pang, Jin Ma, Jianru Xue, Jihua Zhu, Vicente Ordonez, Deep Feature Aggregation and image re-ranking with Heat

  Diffusion for Image Retrieval, IEEE Transactions on Multimedia. (Accepted)

· Shanmin Pang, Jin Ma, Jihua Zhu, Jianru Xue, Qi TianImproving Object Retrieval Quality by Integration of Similarity

   Propagation and Query Expansion. IEEE Transactions on Multimedia. 2019, 21(3): 760 - 770.

· Shanmin Pang,  Jihua Zhu, Jiaxing Wang, Vicente Ordonez, Jianru Xue,  Building discriminative CNN image representations for

   object retrieval using the replicator equation, Pattern Recognition. 2018, 83:150-160.

· Jiaxing Wang, Jihua Zhu, Shanmin Pang, Zhongyu Li, Yaochen Li, Xueming Qian. Adaptive Co-weighting Deep Convolutional

   Features for Object Retrieval, ICME 2018.

· Xinsheng Wang, Shanmin Pang, Jihua Zhu*, Jiaxing Wang, Lin Wang. Unsupervised semantic-based convolutional features aggregation for

  image retrieval. ISAIR 2018 (Best Paper).