Teachers

                       Lab Director

                    Prof. Hai Cheng

              Professor

             Yanjun Cai

            Lab Manager

           Youfeng Ning 

                Vice Professor

                 Haiwei Zhang

               Vice Professor

                  Pu Zhang

                Vice Professor

                Sasadhar Mahata

                 Vice Professor                      

                 Kathayat Gayatri

                  Vice Professor                      

                     Yuan Yao

                  Assistant Engineer      

                   Baoyun Zong

                Assistant Engineer

                    Xuexue Jia

              Assistant Engineer

                   WenjingDu

 

 

 

 

 

 

Post Doctors

            

Ait Brahim Yassine                                                                               Perez Megias Carlos

 

         

Baker Jonathan Lloyd                                                                        赵景耀

PhD students

    

                          Xianglei Li(Graduated)                                     Xin'nan Zhao (Graduated)

              

                                    LijuanSha                                                       Hanying Li                                   

 

          

Pengzhen Duan                                                              Jiayu  Lu                        

            

Youwei Li                                                                   Ye Tian

                                                                                                                           

                                

                     
                                 

Master Students

                  

                                          Jian Wang                                                                                             Xiyu Dong

 

                                                                            

                                                                       Binglin Meng