Teachers

Lab Director

Prof. Hai Cheng

Email: cheng021@xjtu.edu.cn 

Lab Manager

Youfeng Ning 

Email:yfning@xjtu.edu.cn 

Vice Professor

Haiwei Zhang

Email:zhanghaiwei@xjtu.edu.cn

 

Vice Professor

Pu Zhang

Email:zhangpu357@xjtu.edu.cn

Vice Professor

Sasadhar Mahata

Email: sasadhar@gmail.com 

Post docotor                          

Kathayat Gayatri

Email:Kathayat@xjtu.edu.cn

Post docotor                          

Ait Brahim Yassine

Email:aitbrahim@xjtu.edu.cn

Post docotor                          

Baker Jonathan Lloyd

Email:bakerj@xjtu.edu.cn

Post docotor                          

Perez Megias Carlos
Email:

Assistant Engineer      

Baoyun Zong

Email:zby1015@xjtu.edu.cn 

Secretary     

Fen Zhang

Email:zhangfen0528@xjtu.edu.cn

Assistant

Xuexue Jia

Email:

 

 

 

Our Group

PhD students

    

                                                             

                           

        Xianglei Li(Graduated)                                       Xin'nan Zhao

                                                                        

                                                        Wenjing Du                                                    Jingyao Zhao                                                   

 

                           

                   Hanying Li                                                            Lijuan Sha

                                                                       

                                                            Pengzhen Duan                                                          Jiayu  Lu                                                     

                                         

                                            Youwei Li

                     
                                 

Master students

        

        

           Ye Tian                                                       Jian Wang

              

Xiyu Dong                                                                Binglin Meng

 

         

Yao Xu     (Graduated)

             

            Fan  Zhang (Graduated)                   Maomao Wang (Graduated)

 

 

Group Photo