Teachers

                       Lab Director

                    Prof. Hai Cheng

                   Professor

                   Yanjun Cai

             Lab Manager

             Youfeng Ning 


           Associate Professor

                   Haiwei Zhang

              Associate Professor

                         Pu Zhang

            Associate Professor

                Sasadhar Mahata

           Associate Professor                      

                 Kathayat Gayatri

               Associate Professor                      

                       Yuan Yao

                  Assistant Engineer      

                      Baoyun Zong

                Assistant Engineer

                    Xuexue Jia

              Assistant Engineer

                   WenjingDu

 

                       Secretary

                       ZhiyuanYu

 

 

 

 

Assitant Professors

            

Ait Brahim Yassine                                                                               Perez Megias Carlos

 

         

Baker Jonathan Lloyd                                                                Jingyao Zhao

PhD students

    

                          Xianglei Li(Graduated)                                     Xin'nan Zhao (Graduated)

              

                                    LijuanSha                                                       Hanying Li                                   

 

          

Pengzhen Duan                                                              Jiayu  Lu                        

            

Youwei Li                                                                   Ye Tian

                                                                                                                           

                                

                     
                                 

Master Students

                  

                                          Jian Wang                                                                                             Xiyu Dong

 

                                                                            

                                                                       Binglin Meng