Teachers

            Lab Director

         Prof. Hai Cheng

 

           Professor

          Yanjun Cai

 

             Lab Manager

          Youfeng Ning 

 

    Associate Professor

       Haiwei Zhang

     Associate Professor

             Pu Zhang

   Associate Professor

     Sasadhar Mahata

 

      Associate Professor                      

       Kathayat Gayatri

 

     Associate Professor                      

            Yuan Yao

 

               Engineer      

         Baoyun Zong

 

       Assistant Engineer

            Xuexue Jia

 

      Assistant Engineer

          WenjingDu

 

 

              Secretary

            ZhiyuanYu

 

 

 

 

Group members

Assitant Professors

             

                Perez Megias Carlos

 

         

Baker Jonathan Lloyd                                    Jingyao Zhao

 

 

                   

Hanying Li                                            Lijuan Sha

 

PhD students

    

  Xianglei Li(Graduated)             Xin'nan Zhao (Graduated)

                                                                       

          

               Pengzhen Duan                               Jiayu  Lu                        

            

Youwei Li                                     Ye Tian

Jian Wang

                                                                                                                           

                                

                     
                                 

Master Students

            
                   

           Xiyu Dong                                                Binglin Meng

 

          

 Xiaowen Niu                                                     Ruoxin Li

                                                                

                                Jing Lu                                                              Yanyan Bao

 

                  

                                         
              Chi Chen                                                Lu Wang   

 

                   

                               

                          Jiahui Cui