Teachers

                       Lab Director

                    Prof. Hai Cheng

                   Professor

                   Yanjun Cai

             Lab Manager

             Youfeng Ning 


           Associate Professor

                   Haiwei Zhang

              Associate Professor

                         Pu Zhang

            Associate Professor

                Sasadhar Mahata

           Associate Professor                      

                 Kathayat Gayatri

               Associate Professor                      

                       Yuan Yao

                  Assistant Engineer      

                      Baoyun Zong

                Assistant Engineer

                    Xuexue Jia

              Assistant Engineer

                   WenjingDu

 

                       Secretary

                       ZhiyuanYu

 

 

 

 

Group members

Assitant Professors

            

Ait Brahim Yassine                                                                               Perez Megias Carlos

 

         

Baker Jonathan Lloyd                                                                Jingyao Zhao

 

 

                   

                                                                     Hanying Li                                                                      Lijuan Sha

 

PhD students

    

                          Xianglei Li(Graduated)                                     Xin'nan Zhao (Graduated)

                                                                       

          

Pengzhen Duan                                                              Jiayu  Lu                        

            

Youwei Li                                                                Ye Tian

Jian Wang

                                                                                                                           

                                

                     
                                 

Master Students

            
                   

    Xiyu Dong                                                                                  Binglin Meng

 

          

 Xiaowen Niu                                                                               Ruoxin Li

                                                                

                                       Jing Lu                                                                             Yanyan Bao

 

                               
                      Lu Wang                                                                        Chi Chen

 

                                                  

                                                 Jiahui Cui