Molecular Magnets · Functional Clusters · Hybrid Semiconducters

(1.)Basic Information

                                           Yan-Zhen Zheng(郑彦臻)

                                        Ph.D. Professor of Chemistry

(3.)Education

Sep/2011– Present       Professor, Lab Director, Associate Dean
                                   Frontier Institute of Science and
                                   Technology (FIST),
                                   Xi'an Jiaotong University, China

Sep/2009– Aug/2011    Marie Curie Fellow
                                   School of Chemistry,
                                   University of Manchester, United Kingdom

May/2007–Aug/2009     Postdoctoral Research Associate
                                   Department of Chemistry,
                                   RWTH Aachen University, Germany

Nov/2007–Apr/2009      Alexander von Humboldt Fellow
                                   Institute of Inorganic Chemistry,
                                   University Karlsruhe (TH), Germany

Sep/2002–Jul/2007       Ph.D. in Inorganic Chemistry
                                   Sun Yat-Sen University (SYSU), 
                                   Guangzhou, China

 

Honors

 

1. Distinguish Lectureship for International Symposium

2. Marie Curie International Incoming Fellowship

3. Alexander von Humboldt Fellowship  

 

联系方式

Frontier Institute of Science and Technology(FIST)
Xi'an Jiaotong University,   No. 99,  Yanxiang Road
Xi'an, 710054,  P. R. China
E-mail: zheng.yanzhen@xjtu.edu.cn

站点计数器

(2.)Positions

1.Reentrant Spin Glass and Large Coercive Field Observed in a Spin Integer Dimerized Honeycomb Lattice

Yuan‐Qi Zhai,Yi‐Fei Deng ,Zhendong Fu*,Erxi Feng ,Yixi Su ,Takuya Shiga ,Hiroki Oshio and Yan‐Zhen Zheng*
 
 
Adv. Funct. Mater.,2020,DOI:10.1002/adfm.202004744,Link
 

2. Enhancing Magnetic Hysteresis in Single-Molecule Magnets by Ligand Functionalization

Ke-Xin Yu, Jon G.C. Kragskow,You-Song Ding, Yuan-Qi Zhai, Daniel Reta, Nicholas F. Chilton*, Yan-Zhen Zheng*
 

 Chem, 2020, DOI: 10.1016/j.chempr.2020.04.024,link

该工作被"CellPress细胞科学"报道,报道链接:
CellPress细胞科学:
https://mp.weixin.qq.com/s/cUF-J3dxgHnzptiNaW2VLA

3. The Gigantic {Ni36Gd102} Hexagon: A Sulfate-Templated “Star-of-David” for Photocatalytic CO2 Reduction and Magnetic Cooling

 Wei-Peng Chen, Pei-Qin Liao, Peng-Bo Jin, Lei Zhang, Bo-Kai Ling, Shi-Cheng Wang, Yi-Tsu Chan, Xiao-Ming Chen, and Yan-Zhen Zheng* 

 J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4663–4670, link


主要任职