Publications

2019

 

113. Air-Stable Hexagonal Bipyramidal Dysprosium(III) Single-Ion Magnets with Nearly Perfect D6h Local Symmetry

     Zi-Han Li, Yuan-Qi Zhai, Wei-Peng Chen, You-Song Ding, and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Eur. J. 2019, DOI:10.1002/chem.201904325, link

 

112. Proton Transportation Behavior in Lanthanide Tartrate Metal-Organic Frameworks

     Melissa Fairley, Lei Qin, Yan‐Zhen Zheng, Zhiping Zheng*

     Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 3424-3429, link

 

111. Two-dimensional lead-free iodide-based hybrid double perovskites: crystal growth, thin-film preparation and photocurrent responses

     Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Mu-Qing Li, Tianli Hu, Hao-Lan Zhang, Xingtian Yin, Wenxiu Que, Mohamed Saber Lassoued, Yan-Zhen Zheng*

     J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 19662-19667, link

 

110. Imido Ligand Significantly Enhances The Effective Energy Barrier of Dysprosium(III) Single-Molecule Magnets

     Bing-Cheng Liu, Ning Ge, Yuan-Qi Zhai, Tao Zhang, You-Song Ding and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Commun., 201955, 9355-9358, link

 

109. Dichlorido-bridged dinuclear Dy(III) single-molecule magnet with an effective energy barrier larger than 600 K

     Tian Han, Yousong Ding, Zi-Han Li, Ke-Xin Yu, Yuan-Qi Zhai, Nicholas F. Chilton* and Yan-Zhen Zheng*

     Chem. Commun., 2019, 55, 7930-7933, link

 

108. An anionic manganese(II) metal–organic framework for uranyl adsorption

     Tao Zhang, Bo-Kai Ling, Yue-Qiao Hu, Tian Han and Yan-Zhen Zheng*

     CrystEngComm, 2019, 21, 3901-3905, link

 

107. Studies of Hysteresis and Quantum Tunnelling of the Magnetisation in Dysprosium(III) Single Molecule Magnets

     Fabrizio Ortu, Daniel Reta, You-Song Ding, Conrad A. P. Goodwin, Matthew P. Gregson, Eric J. L. McInnes, Richard E. P. Winpenny, Yan-Zhen Zheng*, Stephen T. Liddle*, David P. Mills*, and Nicholas F. Chilton*

      Dalton Trans. 2019, 48, 8541-8545, link

 

 106. Correlating Magnetic Anisotropy to the Subtle Coordination Geometry Variation of a Series of Cobalt(II)-Sulfonamide Complexes

       Tao Wu,  Yuan-Qi Zhai,  Yifei Deng,  Wei-Peng Chen,  Tao Zhang  and  Yan-Zhen Zheng*

      Dalton Trans. 201948, 15419-15426, link

 105. Two-Dimensional Silver(I)-Dithiocarboxylate Coordination Polymer Exhibiting Strong Near-Infrared Photothermal Effect

       Mu-Qing Li, Min Zhao, Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Gaoyang Gou*, Ju Li*, and Yan-Zhen Zheng*

      Inorg. Chem. 201958, 10, 6601-6608, link

 

104. Air stable high-spin blatter diradicals: non-Kekulé versus Kekulé structures

       Xiaoguang Hu, Lei Zhao, Hanjiao Chen,* Yousong Ding, Yan-Zhen Zheng,* Mao-sheng Miao and  Yonghao Zheng*

      J. Mater. Chem. C, 20197, 6559-6563, link

 

103. Superposition of conventional and spontaneous exchange bias in a Ni50Mn34In13Fe3 magnetic shape memory alloy

        Xiaoqi Liao, Yu Wang*, Erik Wetterskog, Fei Cheng, Chunxi Hao,Muhammad Tahir Khan, Yan-Zhen Zheng, Sen Yang

        J. Alloy Compd. 2019, 772, 988-993, link

 

   

2018

 

 102.A Multifunctional Lanthanide Carbonate Cluster Based Metal−Organic Framework Exhibits High Proton Transport and Magnetic Entropy Change 

        Qun Tang, Yan-Li Yang, Ning Zhang, Zheng Liu, Shu-Hua Zhang, Fu-Shun Tang, Jia-Yi Hu,Yan-Zhen Zheng,* and Fu-Pei Liang*
        Inorg. Chem. 2018, 57, 9020−9027, link

 101.Rationalization of single-molecule magnet behavior in a threecoordinate Fe(III) complex with high-spin state (S = 5/2)

        Ning Ge, Yuan-Qi Zhai, Yi-Fei Deng, You-Song Ding, Tao Wu, Zhen-Xing Wang, Zhongwen Ouyang, Hiroyuki Nojiri  and Yan-Zhen Zheng* ,
        Inorg. Chem. Front.2018, 5, 2486-2492 , link

 100.Field- and temperature-dependent quantum tunnelling of the magnetisation in a large barrier single-molecule magnet

      You-Song Ding, Ke-Xin Yu, Daniel Reta, Fabrizio Ortu, Richard E.P. Winpenny,Yan-Zhen Zheng*, Nicholas F. Chilton* , 
      Nat. Commun.20189, 3134, link 

 99.‘‘Merged-chelating” approach for constructing high-spin Mn aggregate: A [MnIII2 ] dimer and a 2-D honeycomb network based on
       star-shaped 
[MnIIMnIII3 ] tetrame

      Jiaquan Bai, Chao Yang, Guanghua Li, Yanfeng Bi, Xiaolei Li, Jinkui Tang, Tian Han,Yan-Zhen Zheng, Gang Wu*, Shilun Qiu, 
      Polyhedron, 2018, 148, 44–48, link

 98.Pseudotetrahedral Cobalt(II) Complexes with PNP-Ligand Showing Uniaxial Magnetic Anisotropy

      Yuan-Qi Zhai, Yi-Fei Deng, and Yan-Zhen Zheng*, Dolton Trans.2018, 47, 8874–8878, link

 97.Quantum Monte Carlo simulations of a giant {Ni21Gd20} cage with a S =91 spin ground state 
      Wei-Peng Chen, Jared Singleton, Lei Qin, Agustín Camón, Larry Engelhardt, Fernando Luis, Richard E. P. Winpenny & Yan-Zhen Zheng
      Nat. Commun., 20189, 2107, link

 96.Redox-Active Cobalt(II/III) Metal−Organic Framework for Selective Oxidation of Cyclohexene
      Tao Zhang, Yue-Qiao Hu,* Tian Han, Yuan-Qi Zhai, and Yan-Zhen Zheng*
      ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018
10, 15786–15792, link

 

 95.Effect of ligand substitution on the SMM properties of three isostructural families of double-cubane Mn4Ln2 coordination clusters 
      Muhammad Nadeem Akhtar*,Yanhua Lan, Murad A. AlDamen, Yan-Zhen Zheng, Christopher E. Anson and Annie K. Powell*
      Dalton Trans., 2018, 47, 3485, link

 

 

 

2017

 

 94.Quantum Monte Carlo Simulations and High-Field Magnetization Studies of Antiferromagnetic Interactions in a Giant Hetero-Spin Ring

      Lei Qin, Jared Singleton, Wei-Peng Chen, Hiroyuki Nojiri, Larry Engelhardt,*Richard E. P. Winpenny,* and Yan-Zhen Zheng*,

      Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56,16571, link

 93.A Cobalt(II) Magnetic Metal-Organic Framework with an Effective Kagomé Lattice, Large Surface Area and High SpinCanted Ordering Temperature

      Tao Zhang, Yue-Qiao Hu, Zong-Wen Mo, Pei-Qin Liao, Hiroshi Sakiyama, Tian Han*, Xiao-Ming Chen and Yan-Zhen Zheng*,

      ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 38181–38186, link

 92.Topological Self-Assembly of Highly-Symmetric Lanthanide Clusters: A Magnetic Study of Exchange-Coupling “Fingerprints” in Giant Gadolinium(III)

      Cages

      Lei Qin, Guo-Jun Zhou, You-Zhu Yu, Hiroyuki Nojiri, Christian Schröder*, Richard E. P. Winpenny*, and Yan-Zhen Zheng*, 

      J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 16405–16411, link

 

 91.Filling the Missing Links of M3n Prototype 3d-4f and 4f Cyclic Coordination Cages: Syntheses, Structures, and MagneticProperties of the Ni10Ln5 

      and the Er3n Wheels

      Guo-Jun Zhou, Wei-Peng Chen, Youzhu Yu, Lei Qin, Tian Han*, and Yan-Zhen Zheng*, 

      Inorganic Chemistry, 2017,56,12821–12829,link

 

 90. Metallacrowns as Templates for Diabolo-Like {LnCu8} Complexes with Nearly Perfect Square Antiprismatic Geometry

       Guo-Jun Zhou, Tian Han, You-Song Ding, Nicholas F. Chilton* and Yan-Zhen Zheng*, 
       Chemistry A European Journal2017, 23,15617–15622, link

 

 

 89. Structure Tunable Organic-Inorganic Bismuth Halides for an Enhanced Two-Dimensional Lead-Free Light-Harvesting Material

       Mu-Qing Li, Yue-Qiao Hu, Le-Yu Bi, Hao-Lan Zhang, Yanyan Wang, Yan-Zhen Zheng*,

      Chemistry of Materials, 2017,29,5463–5467, link

 

 88. Direct Observation of Confined I-…I2…I- Interactions in a Metal-Organic Framework: Iodine Capture and Sensing

       Y.-Q. Hu, M.-Q. Li, Y.-Y. Wang, T. Zhang, P.-Q. Liao*, Z.-P. Zheng, X.-M. Chen, Y.-Z. Zheng*,

       Chemistry A European Journal, 201723, 8409–8413,link 

 87. On balancing the QTM and the direct relaxation processes in single-ion magnets – the importance of symmetry control

        Y.-F. Deng, T. Han, B. Yin* and Y.-Z. Zheng* ,Inorganic Chemistry Frontiers2017,4, 1141-1148,link

      

 86. Copper(I)/(II)-redox triggered efficient and green rare-earth separation using a heterometallic metal–organic framework

        Y.-Q. Hu, T. Zhang, M.-Q. Li, Y.Y. Wang*, Z.P. Zheng and Y.-Z. Zheng*, Green Chem., 2017,19,  1250-1254, link

      

 

 85. An Ising iron(II) chain exhibits a large finite-size energy barrier and “hard” magnetic behaviour

       Y.-F. Deng, T. Han, W. Xue, N. Hayashi, H. Kageyama and Y.-Z. Zheng* ,Dalton Trans., 2017,46, 1449-1454,link

 

 

 84. Dy(III)-Carboxylate chain containing quasi-D5h sites exhibits enhanced energy barrier for magnetization reversal

       G.-J. Zhou, Y.-S. Ding and Y.-Z. Zheng* ,Dalton Trans., 2017, 46, 3100-3104,link

 

 

 

 

2016

 

 83.  Lanthanide Clusters Toward Single-Molecule Magnets
       
Han, Tian, You-Song Ding, and Yan-Zhen Zheng, Recent Development in Clusters of Rare Earths and Actinides: Chemistry and Materials,
        2016,173, pp209-314,  
LINK

 

 82. The Rise of Single-Ion Magnets as Spin Qubits
        Y.-S. Ding, Y.-F. Deng and Y.-Z. Zheng *,Magnetochemistry 2016, 2, 40,
link

 

 81.On Approaching the Limit of Molecular Magnetic AnisotropyA Near-Perfect Pentagonal Bipyramidal Dysprosium(III) Single-Molecule Magnet
       Y.-S. Ding, N. F. Chilton,* R. E. P. Winpenny,* and Y.-Z. Zheng*,Angew. Chem. Int. Ed. 2016,
55,16071-16074,link

 

 

 80.A “Molecular Water Pipe”: A Giant Tubular Cluster {Dy72} Exhibits Fast Proton Transport and Slow Magnetic Relaxation

       L. Qin, Y.-Z. Yu, P.-Q. Liao, W. Xue, Z.P. Zheng, X.-M. Chen and Y.-Z. Zheng*,Advanced  Materials2016, 28(48),10772-10779,link

  

 

 79.Growth of Centimeter-sized [(CH3)2NH2][Mn(HCOO)3] Hybrid Formate Perovskite Single Crystal and Raman Evidence

      of Pressure-induced Phase Transitions

      L.P. Xin*, Z. Fan, G.H. Li, M. Zhang, Y.H. Han, J. Wang, K. P. Ong, L. Qin, Y.-Z. Zheng and X.J. Lou* ,New J.Chem.,2016,41,151-159,link

 

 78.Ferromagnetism in polynuclear systems based on non-linear [MnII2MnIII] building blocks

      J. Cirera, Y. Jiang, L. Qin, Y.-Z. Zheng, G.-H. Li, G. Wu* and E. Ruiz*, Inorg. Chem. Front., 2016, 3, 1272-1279,  link

 

 77.Sulfur-centred polyoxoniobate-based 3D organic–inorganic hybrid compound and its magnetic behavior

      J.-F. Hu, T. Han, Y.-N. Chi,* Z.-G. Lin, Y.-Q. Xu, S. Yang, D. Wei, Y.-Z. Zheng and C.-W. Hu*Chem. Commun., 2016, 52, 10846-10849link

 

 

 76.An Alkali-Ion-Insertion Approach to Structurally Transforming Metal-Organic Frameworks

      Y.-Q. Hu, M.-Q. Li, T. Li, Y.-Y. Wang, Z.-P. Zheng and Y.-Z. Zheng,* ,CrystEngComm, 2016, 18,7680-7684, link

 

 75.Large Easy-Plane Magnetic Anisotropy in a Three-Coordinate Cobalt(II) Complex [Li(THF)4][Co(NPh2)3]

      Y. Deng, Z. Wang, Z. Ouyang, B. Yin, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*, Chem-Eur J, 2016. 42,14821-14825, link

 

 74. Hydrophobicity-Driven Self-Assembly of an Eighteen-Membered Honeycomb Lattice with Almost Classical Spins

       G. Zhou, J. Richter, J. Schnack, and Y.-Z. Zheng*Chem-Eur J, 2016.42,14846-14850 link

 

 

 73.A Mixed-Ligand Approach for a Gigantic and Hollow Heterometallic Cage {Ni64RE96} for Gas Separation and Magnetic

      Cooling Applications

      W.-P. Chen, P.-Q. Liao, Y. Yu, Z. Zheng, X.-M. Chen and Y.-Z. Zheng*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55,9375-

      9379,link

 72.High-performance low-temperature magnetic refrigerants made of gadolinium-hydroxy-chloride

      Y. Wang, L. Qin, G.-J. Zhou, X. Ye, J. He and Y.-Z. Zheng*, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 6473-6477link

 71.Magnetic relaxations in four-coordinate Dy(III) complexes: effects of anionic surroundings and short Dy–O bonds

      K.-X. Yu, Y.-S. Ding, T. Han, J.-D. Leng, and Y.-Z. Zheng*, Inorg. Chem. Front., 2016,  3, 1028–1034. link

 70. High Quality Ultrathin Lanthanide Selenide Nanostructures with Dual Modal Functionalities

      N. Li, L. Qin, H. Zhao, Z. Liu, X. Zhang, Y.-Z. Zheng and Y. Du*, Chem Mater, 2016, 28, 2507-2510. link

 

 69.Construction of magnet-type coordination polymers using high-spin {Ni4}-citrate cubane as secondary building units

      T. Li, Y. Wang, L. Qin, T. Han, Y.-S. Ding, Y.-Q. Hu and Y.-Z. Zheng*, Dalton Trans. 2016, 45, 10798-10806, link 

 

 68.Syntheses, structures and magnetic properties of a series of mono- and di- nuclear dysprosium(III)-crown-ether

      complexes: effects of weak ligand-field and flexible cyclic coordination modes

      Y.-S. Ding, T. Han, Y.-Q. Hu, M. Xu, S. Yang and Y.-Z. Zheng*, Inorg. Chem. Front., 2016, 3, 798-807,link

 

 

     67. Sodalite-like Rare-Earth Carbonate: A Study of Structural Transformation and Diluted Magnetism

          Y. Wang, T. Han, Y.-S. Ding, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*,  Dalton Trans2016, 45, 1103-1110 link

2015

 66.Influence of the Metal Ions on the Allylic Rearrangement Reaction of 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic Anhydride

      Y. Pang and Y.-Z. Zheng*Chinese Journal of Chemistry, 2015, 33, 1347-1352. link

 65. Uniaxial magnetic anisotropy of square-planar chromium(II) complexes revealed by magnetic and HF-EPR studies

      Y.-F. Deng, T. Han, Z. Wang, Z. Ouyang, B. Yin, Z. Zheng, J. Krzystek and Y.-Z. Zheng*, Chem. Commun., 201551, 17688-17691. link

 

 

 64. Low-lying magnetic excitations and magnetocaloric effect of molecular magnet K6[V15As6O42(H2O)] · 8H2O

      Z. Fu *, Y. Xiao, Y. Su, Y. Zheng and K. Paul,, EPL, 112 (2015) 27003. link  pdf

 

 63. Field and dilution effects on the magnetic relaxation behaviours of a 1D dysprosium(III)-carboxylate chain built from chiral ligands

     T. Han, J.-D. Leng, Y.-S. Ding, Y. Wang, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*Dalton Trans., 2015,44, 13480-13484. link pdf

 

 62. Copper Lanthanide Phosphonate Cages: Highly Symmetric {Cu3Ln9P6} and {Cu6Ln6P6} Clusters with C3v and D3h Symmetry

E. Moreno Pineda, C. Heesing, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, E. J. McInnes*, J. r. Schnack and R. E. Winpenny*Inorg. Chem.201554 , 6331–6337. link

 

 61. Polymeric Perturbation to the Magnetic Relaxations of the C2v-Symmetric [Er(Cp)2(OBu)2]− Anion

T. Han, Y.-S. Ding, J.-D. Leng, Z. Zheng and Y.-Z. Zheng*Inorg. Chem., 2015, 54 , 4588–4590. . link pdf

 

 60. Self-assembly of linear [MnII2MnIII] units with end-on azido bridges: the construction of a ferromagnetic chain using ST = 7 high-spin trimers

Y. Jiang, L. Qin, G. Li, G. Abbas, Y. Cao, G. Wu, T. Han, Y.-Z. Zheng and S. Qiu*.  Dalton Trans., 201544,  5205-5210 .link

 

 59. A bottom-up synthesis of α-Fe2O3 nanoaggregates and their composites with graphene as high performance anodes in lithium-ion batteries

X. Li, Y. Ma, L. Qin, Z. Zhang, Z. Zhang, Y.-Z. Zheng, Y. Qu,* J. Mater. Chem. A, 2015,3, 2158-2165 DOI: 10.1039/C4TA05420B,

link

 

 58. Dynamic magnetism of an iron(II)-chlorido spin chain and its hexametallic segment

L. Qin, Z. Zhang, Z. Zheng, M. Speldrich, P. Kögerler, W. Xue, B.-Y. Wang, X.-M. Chen, Y.-Z. Zheng,* Dalton Trans., 2015, 44, 1456-1464. link pdf

 Graphical abstract: Dynamic magnetism of an iron(ii)-chlorido spin chain and its hexametallic segment

 2014

 57. Molecule-based magnetic coolers

Y.-Z. Zheng,* G.-J. Zhou, Z. Zheng, R. E. P. Winpenny, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 1462-1475. link

  56. A symbol approach for classification of molecule-based magnetic materials exemplified by coordination polymers of metal carboxylates

Y.-Z. Zheng,* Z. Zheng, X.-M. Chen, Coord. Chem. Rev., 2014, 258-259, 1-15. link

 55. Study of a magnetic-cooling material Gd(OH)CO3

Y.-C. Chen, Z.-S. Meng, L. Qin, D. Yang, Chao Wu,* Z. Fu, Y.-Z. Zheng,* J.-L. Liu, R. Tarasenko, M. Orendáč,* J. Prokleška, V. Sechovský, M.-L. Tong* J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 9851-9858. link

  

 54. Observation of allylic rearrangement in water-rich reaction

Y.-C. Pang, X. Hou, L. Qin, C. Wu,* W. Xue, Y.-Z. Zheng,* Z. Zheng and X.-M. Chen, Chem. Commun., 2014, 50, 2910-2912. link

 

 53. Two porous Co(II) bithiophenedicarboxylate metal–organic frameworks: from a self-interpenetrating framework to a two-fold interpenetrating α-Po topological network

S. Zhang, N.-X. Sun, L. Li, Z.-B. Han,* Y.-Z. Zheng,* RSC Adv., 2014, 4, 5740-5745. link

 

 52. Iron Lanthanide Phosphonate Clusters: {Fe6Ln6P6} Wells-Dawson-like Structures with D3d Symmetry

E. M. Pineda, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, S. J. Teat, R. E. P. Winpenny , J. Schnack, Eric J. L. McInnes, Inorg. Chem., 2014, 53, 3032-3038. link,

 

 51. Unusual assembly of lacunary heteropolymolybdates with cyanometalate fragment

Y. Wang, N. Jiang, F. Li, Y.-Z Zheng, L. Xu, M. Sun, Dalton Trans., 2014, 43, 16147-16151. link

 

2013

 50. Wells–Dawson Cages as Molecular Refrigerants

E. M. Pineda, F. Tuna, Y.-Z. Zheng, R. E. P. Winpenny, E. J. L. McInnes,* Inorg. Chem., 2013, 52, 13702–13707. link

 

 49. Gadolinium(III)-Hydroxy Ladders Trapped in Succinate Frameworks with Optimized Magnetocaloric Effect

Y.-C. Chen, F.-S. Guo, Y.-Z Zheng, J.-L. Liu, J.-D. Leng, R. Tarasenko, M. Orendáč, J. Prokleška, V. Sechovský, M.-L. Tong,* Chem. Eur. J., 2013, 19, 13504. link 

 

 48. Coexistence of magnetic order and spin-glass-like phase in the pyrochlore antiferromagnet Na3Co(CO3)2Cl

Z. Fu,* Y.-Z Zheng,* Y. Xiao, S. Bedanta, A. Senyshyn, G. G. Simeoni, Y. Su, U. Rücker, P. Kögerler, T. Brückel,* Phys. Rev. B, 2013, 87, 214406 (14 pages). link

 

 47. Switching the anisotropy barrier of a single-ion magnet by symmetry change from quasi-D5h to quasi-Oh

J.-L. Liu, Y.-C. Chen, Y.-Z. Zheng, W.-Q. Lin, L. Ungur, W. Wenrsdorfer, L. F. Chibotaru,* M.-L. Tong,* Chem. Sci., 2013, 4, 3310-3316. link

  

 46. Relaxations in Hetero-Lanthanide Dinuclear Single-Molecule Magnets

J. D. Leng, J. L. Liu, Y. Z. Zheng, L. Ungur, L. F. Chibotaru*, F. S. Guo and M. L. Tong*. Chem. Commun., 2013, 49, 158-160. link

 

 45. Assembly of alternating spin-chains with magnetically anisotropic cobalt(II) dimers

Y. Z. Zheng  *, L. Qin, Z. P. Zheng, W. Xue and X. M. Chen.  Dalton Trans., 2013, 42, 1770-1777. link

 

 44. Structural evolution and magnetic properties of a series of coordination polymers featuring dinuclear secondary-building units and adamantane-dicarboxylato ligands

Y. Z. Zheng  *  Z. P. ZhengM. L. Tong , and  X. M. Chen, Polyhedron, 2013, 52, 1159-1168. link

 

 

2012

43. Synthesis and Structure of Two Dodecanuclear Manganese Clusters Based on Mixed Acids

      Zhou Ai-Ju*, Liang Jing-Jing, Zheng Yan-Zhen, Zhang Ting, Shen Yi, Tong Ming-Liang, Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 28, 2425-2430, link

42. Incorporation of Spin-5/2 Chain into 2D Network with Conformational Pure e,a-cis-Cyclohexance-1,4-Dicarboxylato Linker

Y. Z. Zheng  * and X. M. Chen, Dalton Trans.201241, 11989-11991. link

 

 41. 3D MOFs Containing Trigonal Bipyramidal Ln5 Clusters as Nodes: LargeMagnetocaloric Effect and Slow Magnetic Relaxation Behavior

P. F. Shi, Y. Z. Zheng, X. Q. Zhao, G. Xiong, B. Zhao *, F. F. Wan and P. Cheng.  Chem. Eur. J.2012, 18, 15086-15091link

 

 40. Solvothermal Preparation of Iron Phosphonate Cages

Y. Z. Zheng *, and  R. E. P. Winpenny*.  Sci. China Chem.201255, 910-913. link

 

 39. MnII-GdIII Phosphonate Cages with a Large Magnetocaloric Effect

Y. Z. Zheng *, E. M. Pineda, M. Helliwell and R. E. P. Winpenny*. Chem. Eur. J.201218, 4161-4165. link

 

 38. Co-Ln Mixed-Metal Phosphonate Grids and Cages as Molecular Magnetic Refrigerants

Y. Z. Zheng, M. Evangelisti, F. Tuna and R. E. P. Winpenny*. J. Am. Chem. Soc.2012134, 1057-1065. link

 

 37. High-Nuclearity 3d-4f Clusters as Enhanced Magnetic Coolers and Molecular Magnets

J. B. Peng, Q. C. Zhang, X. J. Kong *, Y. Z. Zheng, Y. P. Ren, L. S. Long *, R. B. Huang, L. S. Zheng and Z. P. Zheng J. Am. Chem. Soc.2012134, 3314-3317. link

 

Publications Before 2012

Before 2012

 

 36. Large Magnetocaloric Effect in a Wells-Dawson Type {Ni6Gd6P6} Cage

Y. Z. Zheng, M. Evangelisti and R. E. P. Winpenny*. Angew. Chem. Int. Ed., 201150, 3692-3695.

 

 35. Co-Gd Phosphonate Complexes as Magnetic Refrigerants

Y. Z. Zheng, M. Evangelisti and R. E. P. Winpenny*. Chem. Sci.2011299-102.

 

 34. Lanthanide Discs Chill Well and Relax Slowly

J. W. Sharples, Y. Z. Zheng, F. Tuna, E. J. L. McInnes and D. Collison* . Chem. Commun.201147, 7650-7652.

 

 33. A Spin-frustrated Cobalt(II) Carbonate Pyrochlore Network

Y. Z. Zheng, A. Ellern and P. Kogerler*. Acta Crystallogr. C201167, I56-I58.

 

 32. Symmetry Related [Dy6IIIMn12III] Cores with Different Magnetic Anisotropies

J. L. Liu, F. S. Guo, Z. S. Meng, Y. Z. Zheng, J. D. Leng, M. L. Tong *, L. Ungur, L. F. Chibotaru, K. J. Heroux and D. N. HendricksonChem. Sci., 2011, 2, 1268-1272

 

 31. Pentacobalt(II) Cluster Based pcu Network Exhibits Both Magnetic Slow-Relaxation and Hysteresis Behaviour

S. Hu, J. L. Liu, Z. S. Meng, Y. Z. Zheng *, Y. H. Lan, A. K. Powell and M. L. Tong*Dalton Trans.201140, 27-30.

 

 30. A Tetranuclear Cobalt(II) Chain with Slow Magnetization Relaxation

Y. Z. Zheng, M. Speldrich, H. Schilder, X. M. Chen and P. Kogerler*, Dalton Trans.201039, 10827-10829.

 

 29. Phosphonates as Ligands in Co-Cr Heterometallic Clusters

Y. Z. Zheng, B. A. Breeze, G. A. Timco, F. Tuna and R. E. P. Winpenny* . Dalton Trans.201039, 6175.

 

 28. The Role of p-p Stacking in Stabilizing a,a-trans-Cyclohexane-1,4-Dicarboxylate in a 2D Co(II) Network

Y. Z. Zheng, M. Speldrich, P. Kogerler *  and X. M. Chen* . CrystEngComm201012, 1057-1059.

 

 27. Nanoporous Metal–Organic Framework Comprising of 1D Cobalt Oxalate Chains and Flexible Ligands Exhibiting Both Dynamic Gas Adsorption and Antiferromagnetic Chain Behaviours

H. Q. Hao, Z. J. Lin, S. Hu, W. T. Liu, Y. Z. Zheng and M. L. Tong*.  CrystEngComm201012, 2225-2231.

 

 26. Polymerization of Dysprosium Acetate Switches on Single-Chain Magnetism

Y. Z. Zheng, Y. Lan, W. Wernsdorfer, C. E. Anson and A. K. Powell* . Chem.-Eur. J.200915, 12566-12570.

 

 25. A Family of Heterometallic Semicircular MnIII2LnIII3 Strands

M. N. Akhtar, Y. Z. Zheng, Y. H. Lan, V. Mereacre, C. E. Anson and A. K. Powell* . Inorg. Chem. 200948, 3502-3504.

 

 24. Two Spin-Competing Manganese(II) Coordination Polymers Exhibiting Unusual Multi-Step Magnetization Jumps

W. X. Zhang, W. Xue, Y. Z. Zheng and X. M. Chen* . Chem. Commun. 2009, 3804-3806.

 

 23. Spin-frustrated Complex, [FeIIFeIII(trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate)1.5]: Interplay between Single-Chain Magnetic Behavior and Magnetic Ordering

Y. Z. Zheng, W. Xue, W. X. Zhang, M. L. Tong, X. M. Chen *, F. Grandjean, G. J. Long *, S. W. Ng, P. Panissod and M. DrillonInorg. Chem., 2009, 48, 2028-2042.

 

 22. Ferrimagnetic [CoII3(m3-OH)2(RCO2)4] chains embedded in a laminar hybrid material exhibiting single-chain magnet behaviour

S. Hu, L. Yun, Y. Z. Zheng *, Y. H. Lan, A. K. Powell and M. L. Tong*.  Dalton Trans.2009, 1897-1900.

 

 21. Syntheses, Structures and Magnetic Properties of A Family of Metal Carboxylate Polymers via In-Situ Metal/Ligand Reactions of Benzene-1,2,3-tricarboxylic Acid

Y. Z. Zheng, Y. B. Zhang, M. L. Tong *, W. Xue and X. M. Chen*.  Dalton Trans., 2009, 1396-1406.

 

 20. Néel Temperature Enhancement by Increasing the In-plane Magnetic Correlation in Layered Inorganic–Organic Hybrid Materials,

Y. Z. Zheng, W. Xue, S. L. Zheng, M. L. Tong and X. M. Chen *. Adv. Mater., 200820, 1534-1538.

 

 19. A Two-Dimensional Iron(II) Carboxylate Linear Chain Polymer that Exhibits a Metamagnetic Spin-Canted Antiferromagnetic to Single-Chain Magnetic Transition

Y. Z. Zheng, W. Xue, M. L. Tong *, X. M. Chen *, F. Grandjean and G. J. Long*.  Inorg. Chem., 200847, 4077-4087.

 

 18. Anion-Perturbed Magnetic Slow Relaxation in Planar {Dy4} Clusters

Y. Z. Zheng, Y. Lan, C. E. Anson and A. K. Powell * . Inorg. Chem., 200847, 10813-10815.

 

 17. Probing Single-Chain Magnets in a Family of Linear Chain Compounds Constructed by Magnetically Anisotropic Metal-Ions and Cyclohexane-1,2-Dicarboxylate Analogues

Y. Z. Zheng, W. Xue, M. L. Tong, X. M. Chen *  and S. L. Zheng, Inorg. Chem., 200847, 11202-11211.

 

 16. 3D Geometrically Frustrated Magnets Assembled by Transition Metal Ion and 1,2,3-Triazole-4,5-Dicarboxylate as Triangular Nodes

W. X. Zhang, W. Xue, J. B. Lin, Y. Z. Zheng and X. M. Chen* . CrystEngComm, 200810, 1770-1776.

 

 15. A “Star” Antiferromagnet: A Polymeric Iron(III) Acetate That Exhibits Both Spin-Frustration and Long-Range Magnetic Ordering

Y. Z. Zheng, M. L. Tong, W. Xue, W. X. Zhang, X. M. Chen *, F. Grandjean and G. J. Long* . Angew. Chem. Int. Ed., 200746, 6076-6080.

 

 14. A Dynamic Porous Magnet Exhibiting Reversible Guest-Induced Magnetic Behavior Modulation

X. N. Cheng, W. X. Zhang, Y. Y. Lin, Y. Z. Zheng and X. M. Chen*.  Adv. Mater. 200719, 1494-1498.

 

 13. From Pseudo to True C3-Symmetry: Magnetic Anisotropy Enhanced by Site-Specific Ligand Substitution in Two Mn15-Carboxylate Clusters

Y. Z. Zheng, W. Xue, W. X. Zhang, M. L. Tong and X. M. Chen*.  Inorg. Chem., 2007, 46, 6437-6443.

 

 12. Unprecedented (3,9)-Connected (42.6)3(46.621.89) Net Constructed by Trinuclear Mixed-Valence Cobalt Clusters

X. M. Zhang * , Y. Z. Zheng, C. R. Li, W. X. Zhang and X. M. Chen* . Cryst. Growth Des., 20077, 980-983.

 

 11. Assembling Magnetic Nanowires into Network: A Layered Co(II)-Carboxylate Coordination Polymer Exhibiting Single-Chain-Magnet Behavior

Y. Z. Zheng, M. L. Tong, W. X. Zhang and X. M. Chen*.  Angew. Chem. Int. Ed., 200645, 6310-6314.

 

 10. Coexistence of Spin Frustration and Long-Range Magnetic Ordering in A Triangular CoII3(m3-OH)-based Two-Dimensional Compound

Y. Z. Zheng, M. L. Tong, W. X. Zhang and X. M. Chen*. Chem. Commun., 20062, 165-167.

 

 9. Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Five Coordination Polymers Derived via In Situ Metal-Ligand Reactions of 2-Phenyl-Malonic Acid

Y. Z. Zheng, M. L. Tong and X. M. Chen* . J. Mol. Struct., 2006796, 9-17.

 

 8. The Slow Magnetic Relaxation Observed in a Mixed Carboxylate/Hydroxide-Bridged Compound [Co2Na(4-cpa)23-OH)(H2O)] Featuring Magnetic D-Chains

X. N. Cheng, W. X. Zhang, Y. Z. Zheng and X. M. Chen*.  Chem. Commun., 2006, 34, 3603-3605.

 

 7. Coexistence of Planar and Chair-Shaped Cyclic Water Hexamers in a Unique Cyclohexanehexacarboxylate-Bridged Metal-Organic Framework

J. Wang, L. L. Zheng, C. J. Li, Y. Z. Zheng and M. L. Tong* . Cryst. Growth Des., 20066, 357-359.

 

 6. Rational Design and Control of the Dimensions of Channels in Three- Dimensional, Porous Metal-Organic Frameworks Constructed with Predesigned Hexagonal Layers and Pillars

C. J. Li, S. Hu, W. Li, C. K. Lam, Y. Z. Zheng and M. L. Tong* . Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 1931-1935.

 

 5. Synthesis, Structure, Photoluminescent Studies of Two Novel Layered Uranium Coordination polymers Constructed by U-O(OH) Polyhedra and Pyridine-dicarboxylates

Y. Z. Zheng, M. L. Tong and X. M. ChenEur. J. Inorg. Chem., 200520, 4109-4117.

 

 4. Catena-poly[[bis(mu-1,10-phenanthrolin-2-olato-kappa N-3,N':)dicopper(I,II)(Cu-Cu)]-mu-chloro-copper(I)-mu-chloro]

Y. Z. Zheng and S. W. Ng,* Acta Crystallogr. E200561, m1030-m1032.

 

 3. Controlled Hydrothermal Synthesis of Copper(II or I,II) Coordination Polymers via pH-dependent In-situ Metal/Ligand Redox Reactions

Y. Z. Zheng, M. L. Tong and X. M. ChenNew J. Chem., 200428, 1412-1415.

 

 2. Synthesis and Structural Characterization of The Helical Coordination Polymers [Co(phen)(oba)(H2O)2] and [Cd3(phen)3(oba)2(Hoba)2(H2O)2] (phen = 1,10-phenanthroline; oba = 4,4'-oxybis(benzoate)

Y. Z. Zheng, G. F. Liu, B. H. Ye and X. M. Chen*. Z. Anorg. Allg. Chem.2004630, 296-300.

 

 1. Synthesis and structures of three erbium dicarboxylate coordination polymers

G. F. Liu, Y. Z. Zheng and X. M. Chen*. J. Rare Earths200220, 354-358.

Patents and Book Chapters

Patents

1. 郑彦臻,王艳艳,秦雷, 周国军,“一种含稀土氢氧化物的磁制冷材料及制备方法”,发明专利,申请号:201410817811.0

 

Chapters

1.Han, Tian, You-Song Ding, and Yan-Zhen Zheng. "Lanthanide Clusters Toward Single-Molecule Magnets." 2016, pp209-314,  LINK

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Firefox 以上