Members

Perspective:

......

Current:

Meichen Zheng, 

Shupeng Han,

Caiting Deng

Jingjing Zhang, Fanchun Hu

Yuhan Ding, Yuchen Yang, Aohua Liu

 

Alumi:

Meng Lu (Current: 东华大学博士生)

Ting Mei (Current: 华中科技大学同济医学院研究生)

Guo Li (目前:北京儿研所研究生)

Ziming Zhang(目前:协和医学院研究生)

Dr. Raj Kumar Ramasamy(出站)

Jingqi Xin(爱尔兰皇家科学院全额奖学金博士生)