Blank

 2017-

 

[63]Xianglong Zhou, Tao Yuan, and Tianyu Ma*, Shortened processing duration of high-performance Sm-Co-Fe-Cu-Zr magnets by stress-aging,  Journal of Materials Science & Technology 106 (2022) 70-76.

[62] Yao Liu*, Andong Xiao, Tianzi Yang, Zhitong Xu, Xianglong Zhou, and Tianyu Ma*, Enhancing reversible entropy change of all-d-metal Ni37.5Co12.5Mn35Ti15 alloy by multiple external fields, Scripta Materialia 207 (2022) 114303

[61] Yao Liu, Zhitong Xu, Kaiming Qiao, Houbo Zhou, Feiran Shen, Tianzi Yang, Jing Wang, Tianyu Ma*, Fengxia Hu*, and Baogen Shen, Strengthened caloric effect in MnCoSi under combined applications of magnetic field and hydrostatic pressure, Journal of Materials Science, accepted 2021.9.20. 

[60] Hui Zhao, Yuanchao Ji*, Tianyu Ma*, Minxia Fang, Yanshuang Hao, Sen Yang, Xiaobing Ren*, Exceptional combination of large magnetostriction, low hysteresis and wide working temperature range in (1-x)TbFe2-xDyCo2 alloys, Acta Materialia, 220 (2021) 117308. (Research highlight 2021)

[59] Wei Zhang, Hongyu Chen, Xin Song, and Tianyu Ma*, Grain Boundary Evolution of Cellular Nanostructured Sm-Co Permanent Magnets, Materials, 14 (2021) 5179.

[58] Yiqun Zhang, Peiyuan Sun, Junming Gou, Xiaolian Liu, Tianzi Yang, Caiyin You*, and Tianyu Ma*, Depth-dependent decomposition and property of large magnetostriction Fe-Ga alloys, Applied Surface Science, 569 (2021) 151059.

[57] Xianglong Zhou, Yao Liu, Xin Song, Wentao Jia, Andong Xiao, Tao Yuan, Feng Liu*, Fang Wang, and Tianyu Ma*, Enhanced magnetic properties of Fe-rich Sm-Co-Fe-Cu-Zr magnets by compressive stress-aging, Materialia, 20 (2021) 101230.

[56] Yurong Niu, Haiyang Chen*, Xiangyu Zhang, Shengwei Li, Daoyong Cong, Tianyu Ma, Shilei Li, Junpin Lin, Yan-Dong Wang*, Achieving excellent superelasticity and extraordinary elastocaloric effect in a directionally solidified Co-V-Ga alloy, Scripta Materialia,  204 (2021) 114123.

[55] Junming Gou, Tianyu Ma*,  Ruihua Qiao, Tianzi Yang, Feng Liu, and Xiaobing Ren, Dynamic precipitation and the resultant magnetostriction enhancement in [001]-oriented Fe-Ga alloys, Acta Materialia, 206 (2021) 116631 [research highlight 2021]https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116631

[54] Junming Gou, Tianyu Ma*, Xiaolian Liu,  Changsheng Zhang, Liangwei Sun, Guangai Sun, Weixing Xia, and Xiaobing Ren*, Large and sensitive magnetostriction in ferromagnetic composites with nanodispersive precipitates, NPG Asia Materials, 13 (2021) 6 [research highlight 2020]https://doi.org/10.1038/s41427-020-00276-7

[53] Xin Song, Tianyu Ma*, Xianglong Zhou, Fan Ye, Tao Yuan, Jingdong Wang, Ming Yue, Feng Liu, and Xiaobing Ren, Atomic scale understanding of the defects process in concurrent recrystallization and precipitation of Sm-Co-Fe-Cu-Zr alloys, Acta Materialia, 202 (2021) 290-301 [research highlight 2020].  https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.10.067

[52] Dan Huang, Tianyu Ma, Dennis E. Brown, Saul H. Lapidus, Yang Ren, and Jianrong Gao*, Nanoscale phase separation and large refrigerant capacity in magnetocaloric material LaFe11.5Si1.5, Chemistry of Materials, 33 (2021) 2837-2846.

[51] Yao Liu, Zhitong Xu, Kaiming Qiao, Feiran Shen, Andong Xiao, Jing Wang, Tianyu Ma*, Fengxia Hu*, and Baogen Shen, Electric field control of magnetism through modulating phase separation in (011)-Nd0.5Sr0.5MnO3/PMN-PT heterostructures, Nanoscale, 13 (2021) 8030–8037.

[50] Ruihua Qiao, Junming Gou*, Tianzi Yang, Yiqun Zhang, Feng Liu, Shanshan Hu and Tianyu Ma*, Enhanced damping capacity of ferromagnetic Fe-Ga alloys by introducing structural defects, Journal of Materials Science & Technology, 84 (2021) 173-181. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.12.061

[49] Xianglong Zhou, Yao Liu*, Wentao Jia, Xin Song, Andong Xiao, Fang Wang, Jiuping Fan, and Tianyu Ma*,  Revisiting the pinning sites  in  2:17-type Sm-Co-Fe-Cu-Zr permanent magnets, Journal of Rare Earths, accepted 2021.3.11 

[48] 陈虹宇、宋欣、周相龙、贾文涛、袁涛、马天宇*,Sm2Co17磁体胞状组织边缘2:17R'相的透射电子显微镜表征,《金属学报》,2021.3.3录用

[47] 袁涛、宋欣、周相龙、贾文涛、肖安冬、王敬东、马天宇*,长时间时效诱导的Sm-Co-Fe-Cu-Zr磁体微结构和磁性能变化,中国科学:物理学 力学 天文学51 (2021) 067518.

[46] Wenqiang Ma, Letian Xu, Sikun Zhang, Guoping Li, Tianyu Ma, Bin Rao, Mingming Zhang, and Gang He*, Phosphorescent Bismoviologens for Electrophosphorochromism and Visible-Light-Induced Cross-Dehydrogenative Coupling, Journal of the American Chemical Society143 (2021) 1590–1597. Https://doi.org/10.1021/jacs.0c12015.

[45] Munzali Musa, Xianglong Zhou, Xin Song, Tao Yuan, Wentao Jia, Jingdong Wang, and Tianyu Ma*, Fe content influence on the microstructure of solution-treated Sm-Co-Fe-Cu-Zr alloys, Intermetallics, 129 (2021) 107049.

[44] Chao Zhou, Yapeng Liu, Kaiyun ChenZhiyong DaiTianyu MaYu WangShuai RenJunkai DengRui ZhangFanghua TianYin ZhangHao Zeng and Sen Yang*, Improved magnetostriction in Galfenol alloys by aligning crystal growth direction along easy magnetization axis, Scientific Reports 10 (2020) 20055.

[43] Munzali Musa, Xin Song, Xianglong Zhou, Wentao Jia, Tao Yuan, Tianyu Ma* and Xiaobing Ren, Grain boundary effect on microstructure of solution-treated Fe-rich Sm-Co-Fe-Cu-Zr alloys, Journal of Alloys and Compounds, 853 (2021) 156974.

[42] Xin Song, Yao Liu*, Andong Xiao, Tao Yuan, and Tianyu Ma*, Cell-boundary-structure controlled magnetic-domain-wall-pinning in 2:17-type Sm-Co-Fe-Cu-Zr permanent magnets, Materials Characterization, 169 (2020) 110575.

[41] Yongsheng Liu, Jiaying Jin*, Tianyu Ma*,  Baixing Peng, Xinhua Wang, and Mi Yan*, Promoting the La solution in 2:14:1-type compound: Resultant chemical deviation and microstructural nanoheterogeneity, Journal of Materials Science & Technology, 62 (2021) 195–202.

[40] Wentao Jia, Xianglong Zhou, Andong Xiao, Xin Song, Tao Yuan, and Tianyu Ma*, Defects-aggregated cell boundaries induced domain wall curvature change in Fe-rich Sm-Co-Fe-Cu-Zr permanent magnets,  Journal of Materials Science, 55 (2020) 13258–13269.

[39] Xiaolian Liu, Mengjie Pan, Pei Zhang, Tianyu Ma*, Lizhong Zhao, Lingwei Li*, Enhanced magnetic properties in chemically inhomogeneous Nd-Dy-Fe-B sintered magnets by multi-main-phase process, Journal of Rare Earths, 39 (2021) 558-564.

[38] Junming Gou, Tianzi Yang, Xiaolian Liu, and Tianyu Ma*, Internal structure evolution of L12 variants in aged Fe-Ga alloys, Journal of Alloys and Compounds, 836 (2020) 155282.

[37] Junming Gou, Tianzi Yang, Ruihua Qiao, Yao Liu, and Tianyu Ma*, Formation mechanism of tetragonal nanoprecipitates in Fe-Ga alloys that dominate the material's large magnetostriction, Scripta Materialia, 185 (2020) 129-133.  [research highlight 2020].

[36]乔睿华、刘孝莲、苟峻铭、马天宇*,大磁致伸缩Fe-Ga合金的模量软化与马氏体相变行为,《中国材料进展》,39 (2020) 661-669.

[35] Yuqing Li, Xiaochang Xu, Ming Yue*, Tianyu Ma, and Weiqiang Liu, Correlation between microstructural heterogeneity and energy product in hot deformed Nd-Fe-B magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 508 (2020) 166847.

[34] 周相龙、袁涛、宋欣、贾文涛、马天宇*,高磁能积2:17型钐钴永磁材料的新进展,《中国材料进展》39 (2020) 384-392.

[33] Xianglong Zhou, Xin Song, Wentao Jia, Andong Xiao, Tao Yuan, and Tianyu Ma*,  Identifications of SmCo5 and Smn+1Co5n-1-type phases in 2:17-type Sm-Co-Fe-Cu-Zr permanent magnets, Scripta Materialia, 182 (2020) 1-5. [research highlight 2020].

[32] Tao Yuan, Xin Song, Xianglong Zhou, Wentao Jia, Munzali Musa, Jingdong Wang,  and Tianyu Ma*, Role of primary Zr-rich particles on microstructure and magnetic properties of 2:17-type Sm-Co-Fe-Cu-Zr permanent magnets, Journal of Materials Science & Technology, 53 (2020) 73-81. [research highlight 2020].

[31] Yao Liu, Tianyu Ma*, Kaiming Qiao, Jia Li, Andong Xiao, Jing Wang, Fengxia Hu*, and Baogen Shen, Strain control of phase transition and magnetocaloric effect in Nd-Sr-Mn-O thin films, Applied Physics Letters 116, 082402 (2020).

[30] Patan Yousaf Khan, Shuai Ren, Tianyu Ma*, and Xiaobing Ren, Magnetostriction enhancement in ferromagnetic strain glass by approaching the crossover of martensite, Applied Physics Letters 116, 072402 (2020).

[29] Xin Song, Xianglong Zhou, Tao Yuan, Jingdong Wang, Ming Yue, and Tianyu Ma*, Role of nanoscale interfacial defects on magnetic properties of the 2:17-type Sm-Co permanent magnets, Journal of Alloys and Compounds 816 (2020) 152620.

[28] Jiaying Jin, Mi Yan*, Tianyu Ma, Wei Li, Yongsheng Liu, Zhiheng Zhang, and Song Fu, Balancing the microstructure and chemical heterogeneity of multi-main-phase Nd-Ce-La-Fe-B sintered magnets by tailoring the liquid-phase-sintering, Materials & Design 186 (2020) 108308.

[27] Zhiheng Zhang, Jiaying Jin*, Tianyu Ma*, Liping Liang, and Mi Yan, Nd-Fe-B sintered magnets with low rare earth content fabricated via Dy71.5Fe28.5 grain boundary restructuring, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 498 (2020) 166162.

[26] X.G. Cui, H.J. Zhang, J.X. Pan, C.Y. Cui*, L.L. Cheng, T.Y. Ma, J. Zhang, C. Wang, T.H. Chen, X.J. Xu, Magnetic properties, thermal stability, and microstructure of spark plasma sintered multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B magnet with PrCu additionJournal of Alloys and Compounds 822 (2020) 153612.

[25] Dan Liu, Tianyu Ma, Lichen Wang, Yanli Liu, Tongyun Zhao, Fengxia Hu, Jirong Sun, Baogen Shen*, Computational analysis of microstructure-coercivity relation in multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B magnets, Journal of Physics D: Applied Physics, 52 (2019) 135002.

[24] Nasir Rahman, Meixun Li, Tianyu Ma* and Mi Yan*, Microstructural origin of the magnetostriction deterioration in slowly-cooled Fe81Ga19Journal of Alloys and Compounds 786 (2019) 300-305.

[23] Mengye Yin, Chao Zhou, Shuai Ren, Yanshuang Hao, Minxia Fang, Wenjia Wang, Jinghui Gao, Tianyu Ma, Lixue Zhang, Sen Yang, and Xiaobing Ren*, Enhanced thermal stability of piezoelectricity in lead-free (Ba,Ca)(Ti,Zr)O3 systems through tailoring phase transition behavior, Ceramics International 45 (2019) 10304-10309.

[22] Tianyu Ma,* Xiaolian Liu, Junming Gou, Yue Wang, Chen Wu, Chao Zhou, Yu Wang, Sen Yang* and Xiaobing Ren, Sign-changed-magnetostriction effect of morphotropic phase boundary in pseudobinary DyCo2-DyFe2 Laves compounds, Physical Review Materials 3, 034411 (2019). [research highlight 2019].

[21] Xiaolian Liu, Yujing Zhang, Pei Zhang, Tianyu Ma*, Mi Yan, Lizhong Zhao, and Lingwei Li*, Microstructure evolution of Dy69Ni31-added Nd-Fe-B sintered magnets during annealing, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165260 (2019).

[20] Yujing Zhang, Tianyu Ma*, Mi Yan*, Jiaying Jin, Chuyang Liu, Feng Xu, Xuefei Miao, and Xiaolian Liu, Squareness factors of demagnetization curves for multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B magnets with different Ce contents, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165355 (2019).

[19] Mi Yan, Jiaying Jin, and Tianyu Ma, Grain boundary restructuring and La/Ce/Y application in Nd-Fe-B magnets, Chinese Physics B 28, 077507 (2019).

[18] Tianyu Ma, Mi Yan*, Kaiyun Wu, Bo Wu, Xiaolian Liu, Xuejiao Wang, Zeyu Qian, Chen Wu, and Weixing Xia, Grain boundary restructuring of multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B sintered magnets with Nd hydrides, Acta Materialia 142 (2018) 18-28. [research highlight 2018].

[17] Yujing Zhang, Tianyu Ma*, Mi Yan*, Jiaying Jin, Bo Wu, Baixing Peng, Yongsheng Liu, Ming Yue, Chuyang Liu, Post-sinter annealing influences on coercivity of multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B magnets, Acta Materialia 146 (2018) 97-105. [research highlight 2018].

[16] Tianyu Ma, Wenying Zhang, Baixing Peng, Yongsheng Liu, Yongjie Chen, Xinhua Wang, Mi Yan*, Magnetic performance change of multi-main-phase Nd-Ce-Fe-B magnets by diffusing (Nd, Pr)Hx, Journal of Physics D: Applied Physics, 51 (2018) 055003.

[15] Nasir Rahman, Junming Gou, Xiaolian Liu, Tianyu Ma* and Mi Yan*, Enhanced magnetostriction of Fe81Ga19 by approaching an instable phase boundary, Scripta Materialia 146 (1), 200-203 (2018).

[14] Xiaolian Liu*, Meixun Li, Junming Gou, Qiaochu Li, Yunhao Lu, Tianyu Ma*, and Xiaobing Ren, Evidence for lattice softening of the Fe-Ga magnetostrictive alloy: Stress-induced local martensites, Materials and Design 140 (1), 1-6 (2018). [research highlight 2018].

[13] Jiaying Jin, Tianyu Ma*, Mi Yan*, Guohua Bai, Yujing Zhang, Baixing Peng, Bo Wu, Yongsheng Liu, and Fahe Cao, Crucial role of the REFe2 intergranular phase on corrosion resistance of Nd-La-Ce-Fe-B sintered magnets, Journal of Alloys and Compounds 735 (1), 2225-2235 (2018).

[12] Jiaying Jin, Guohua Bai, Yujing Zhang, Baixing Peng, Yongsheng Liu, Tianyu Ma, and Mi Yan*, Novel hydrogen decrepitation behaviors of (La, Ce)-Fe-B strips, AIP Advances, 8, 056233 (2018).

[11] X. G. Cui, J. X. Pan, C. Y. Cui*, P. Mei, X. H. Wang, C. Fang, T. Y. Ma, C. Wang, and X. C. Peng, Tailoring the impact toughness of sintered NdFeB magnets via surface coating, Journal of Magnetics 23(1), 79-85 (2018).

[10] Xiaolian Liu*, Junming Gou, Changsheng Zhang, Baixing Peng, Tianyu Ma*, and Xiaobing Ren, Martensitic transformation in ordering-treated Fe74Ga26 alloy, Journal of Alloys and Compounds 767(1), 270-275 (2018).

[9] Fan Ye, Tianyu Ma*, Shuai Ren, Andong Xiao, Xiaolian Liu, Yuanchao Ji*, and Xiaobing Ren*, Temperature invariable magnetization in Co-Al-Fe alloys by a martensitic transformation, Applied Physics Letters, 2018, 113 (17): 172402.

[8] Junming Gou, Xiaolian Liu, Changsheng Zhang, Guangai Sun, Yinuo Shi, Jie Wang, Huaxiong Chen, Tianyu Ma,* and Xiaobing Ren, Ferromagnetic composite with stress-insensitive magnetic permeability: compensation of stress induced anisotropies, Physical Review Materials, 2018, 2(11): 114406. [research highlight 2018].

[7] Tianyu Ma, Junming Gou, Shanshan Hu, Xiaolian Liu, Chen Wu, Shuai Ren, Hui Zhao, Andong Xiao, Chengbao Jiang, Xiaobing Ren* and Mi Yan*, Highly thermal-stable ferromagnetism by a natural composite, Nature Communications, 2017, 8 (1): 13937. [research highlight 2017].

[6] Yujing Zhang, Tianyu Ma*, Jiaying Jin, Jiangtao Li, Chen Wu, Baogen Shen, and Mi Yan*, Effects of REFe2 on microstructure and magnetic properties of Nd-Ce-Fe-B sintered magnets, Acta Materialia, 2017, 128 (1): 22-30. [research highlight 2017].

[5] Changsheng Zhang, Tianyu Ma*, and Guangai Sun*, Tailoring volume magnetostriction of giant magnetostrictive materials by engineering magnetic domain morphology, Applied Physics Letters, 2017, 110 (6): 062403.

[4] Baixing Peng, Tianyu Ma*, Yujing Zhang, Jiaying Jin and Mi Yan*, Improved thermal stability of Nd-Ce-Fe-B sintered magnets by Y substitution. Scripta Materialia, 2017, 131 (1): 11-14. 

[3] Tianyu Ma, Bo Wu, Yujing Zhang, Jiaying Jin, Kaiyun Wu, Shan Tao, Weixing Xia*, and Mi Yan*, Enhanced coercivity of Nd-Ce-Fe-B sintered magnets by adding (Nd,Pr)-H powders, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 721(1): 1-7.

[2] X.G. Cui, X. H. Wang, G.C. Yin, C.Y. Cui*, C.D. Xia, T.Y.  Ma, C. Wang, B.X. Peng, X. J. Pan, P. Mei, Magnetic properties and microstructure of sintered Nd-Fe-B magnets with intergranular addition of Ni powders, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 726 (1): 846-851.

[1] Yue Wang, Tianyu Ma*, Chen Wu, Mi Yan, Changsheng Zhang, Xiping Chen, Guangai Sun*, Sen Yang, Yu Wang, and Tieyan Chang, Correlation between magnetostriction and magnetic structure in pseudobinary compounds Tb(Co1-xFex)2, AIP Advances, 2017, 7(7): 075311.