论文

2022:

1. L Sun, T Zhao, J Qiu, Y Sun*, K Li, H Zheng, Y Jiang, Y Li, J Li, W Li, D. Macdonald*, Point defect model for passivity breakdown on hyper-duplex stainless steel 2707 in solutions containing bromide at different temperatures, Corrosion Science 194 (2022) 109959.

2. Jie Qiu, Yakun Zhu, Yi Xu, Yanhui Li, Feixiong Mao, Angjian Wu, Digby D Macdonald*, Effect of Chloride on the Pitting Corrosion of Carbon Steel in Alkaline Solutions, Journal of The Electrochemical Society 169 (2022) 031501.

3. Zhexin Cui, Junkai Liu, Pengfei Hu, Jie Qiu, Shijing Xie, Ruizhi Meng, Wenbo Liu, Gguanghai Bai, Dan He, Di Yu*, Role of microchannels in breakaway oxidation of Zr alloy under high-temperature steam oxidation at 1000℃, Corrosion Science 199 (2022) 110204.

4. L Sun, T Zhao, J Qiu, Y Sun*, W Li, H Zheng, Z Lin, S Chen, Y Jiang, J Li, D.D Macdonald*, Mixed potential model for passivity characters of hyper-duplex stainless steel 2707 in ammonium carbonate solution containing chloride, Corrosion Science 201 (2022) 110302.

5. HL Chan, E Romanovskaia, J Qiu, P Hosemann, JR Scully, Insights on the corrosion thermodynamics of chromium in molten LiF-NaF-KF eutectic salts, npj Materials Degradation 6 (2022), 46.

 

2021:

1. Jie Qiu, Digby D Macdonald*, Yi Xu, Sun Li, General Corrosion of Carbon Steel in Synthetic Concrete Pore Solution, Materials and Corrosion, 72 (2021) 107-119.

2. Digby D Macdonald*, Jie Qiu, Samin Sharifi-Asl, Jie Yang, Geroge R Engelhardt, Yi Xu, Elmira Ghanbari, Aoni Xu, Alireza Saatchi, Pitting of carbon steel in the synthetic concrete pore solution, Materials and Corrosion, 72 (2021) 166-193.

3. Y Zhu*, DD Macdonald*, J Qiu, M Urquidi-Macdonald, Corrosion of rebar in concrete. Part III: Artificial Neural Network analysis of chloride threshold data, Corrosion Science 185 (2021) 109438.

4. DD Macdonald*, Y Zhu*, J Yang, J Qiu, GR Engelhardt, A Sagüés, L Sun, Z Xiong, Corrosion of rebar in concrete. Part IV. On the theoretical basis of the chloride threshold, Corrosion Science 185 (2021) 109460.

5. Y Zhu, DD Macdonald*, J Yang, J Qiu, GR Engelhardt, Corrosion of rebar in Concrete. Part II: Literature Survey and Analysis of Existing Data on Chloride Threshold, Corrosion Science 185 (2021) 109439.

6. Jie Qiu, Digby D Macdonald, Ryan Schoell, Junsoo Han, Sara Mastromarino, John R Scully, Djamel Kaoumi, Peter Hosemann*, Electrochemical study of the dissolution of oxide films grown on 316L stainless steel in molten fluoride salt, Corrosion Science 186 (2021) 109457.

7. P Hosemann*, S Bai, J Bickel, J Qiu, Corrosion Testing of Additively Manufactured FeCrAl Alloy in LBE, JOM 73 (12), (2021) 4009-4015.

 

2020:

1. Jizheng Yao1*, Jie Qiu1 (Co-first author), Francesco Carotti, Raluca Scarlat, Digby D Macdonald, Kinetic study of hydrogen charging reaction on the graphite surface in aqueous solution and in Room Temperature Ionic Liquid, Electrochimica Acta, 330 (2020) 135291.

2. Yanhui Li, Digby D. Macdonald*, Jie Yang, Jie Qiu, Shuzhong Wang*, Point defect model for the corrosion of steels in supercritical water: Part I, film growth kinetics, Corrosion Science, 163 (2020) 108280.

3. Jie Qiu*, Digby D Macdonald, Nan Li, Ryan Schoell, Djamel Kaoumi, Peter Hosemann, An Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of Oxide Films in Liquid Metal, JOM 72 (2020) 2082-2088.

4. Qi Liu*, Bin Leng, Jie Qiu, Huiqin Yin, Jian Lin*, Zhongfeng Tang*, Effect of graphite particles in molten LiF-NaF-KF eutectic salt on corrosion behaviour of GH3535 alloy, Corrosion Science, 168 (2020) 108581.

5. Jie Qiu, Angjian Wu, Yanhui Li, Yi Xu, Raluca Scarlat, Digby D Macdonald*, Galvanic corrosion of 316L stainless steel and graphite in molten fluoride salt, Corrosion Science 170 (2020) 108677.

6. Jie Qiu*, Angjian Wu, Jizheng Yao, Yi Xu, Yanhui Li, Raluca Scarlat, Digby D Macdonald*, Kinetic study of hydrogen transport in graphite under molten fluoride salt environment, Electrochimica Acta, 352 (2020) 136459.

7. Jie Qiu*, Yanhui Li, Yi Xu, Angjian Wu, Digby D Macdonald*, Effect of Temperature on Corrosion of Carbon Steel in Simulated Concrete Pore Solution under Anoxic Conditions, Corrosion Science, 175 (2020) 108886.

8. Digby D Macdonald*, Jie Qiu, Re-defining the kinetics of redox reactions on passive metal surfaces, Journal of Solid State Electrochemistry 24 (2020) 2663-2677.

9. Jie Qiu, Junso Han, Ryan Schoell, Miroslav Popovic, Elmira Ghanbari, Djamel Kaoumi, John R Scully, Digby D Macdonald*, Peter Hosemann*, Electrical Properties of thermal Oxide scales on pure iron in liquid lead-bismuth eutectic, Corrosion Science 176 (2020) 109052.

10. Digby D Macdonald*, Jie Qiu, Yakun Zhu, Jie Yang, Geroge R. Engelhardt, Alberto Sagues, Corrosion of rebar in concrete. Part I: Calculation of the corrosion potential in the passive state, Corrosion Science 177 (2020) 109018.

11. Li Sun, Zhe Xiong, Jie Qiu*(corresponding author), Yakun Zhu, Digby D Macdonald*, Corrosion Behavior of Carbon Steel in Dilute Ammonia Solution, Electrochimica Acta, 364 (2020) 137295.

 

2019:

1.Yanhui Li, Tongtong Xu, Shuzhong Wang*, Balazs Fekete, Jie Yang, Jianqiao Yang, Jie Qiu, Aoni Xu, Jiaming Wang, Yi Xu, Digby D. Macdonald*, Modelling and Analysis of the Corrosion Characteristics of Ferritic-Martensitic Steels in Supercritical Water, Materials, 12 (2019) 409.

2. Yi Xu*, Pengfei Shi, Jie Qiu, Angjian Wu, Shiyu Cui, Zhong Li, Xuewei Tao, Oxidation behaviors and self-healing performance of MoSiAlY coating on γ-TiAl substrate by a surface alloying method, Vacuum 165 (2019) 148-156.

3. Yanhui Li, Tongtong Xu, Shuzhong Wang*, Jie Yang, Balazs Fekete, Jianqiao Yang, Angjian Wu, Jie Qiu, Yi Xu, Digby D. Macdonald*, Predictions and Analyses on the Growth Behavior of Oxide Scales Formed on Ferritic–Martensitic in Supercritical Water, Oxidation of Metals, 92 (2019) 27-48.

4. Angjian Wu*, Hang Chen, Jiageng Zheng, Jian Yang, Xiaodong Li, Chagnming Du, Zhiliang Chen, Aoni Xu, Jie Qiu, Yi Xu, Jianhua Yan, Conversion of coalbed methane surrogate into hydrogen and graphene sheets using rotating gliding arc plasma, Plasma Science and Technology 21 (2019) 115501.

5. Qi Liu, Hua Sun, Huiqin Yin*, Lili Guo, Jie Qiu, Jian Lin*, Zhongfeng Tang*, Corrosion behaviour of 316H stainless steel in molten FLiNaK eutectic salt containing graphite particles, Corrosion Science, 160 (2019) 108174.

 

2019年以前:

1. Jie Qiu, Bin Leng, Huajian Liu, Digby D. Macdonald, Aangjian Wu, Yanyan Jia, Wandong Xue, Guojun Yu*, Xingtai Zhou, Effect of SO42- on the corrosion of 316L stainless steel in molten FLiNaK salt, Corrosion Science, 144 (2018) 224-229. 

2. Guo Yang, Wenguan Liu*, Jie Tan, Shengwei Wu, Jie Qiu, Hongwei Cheng, Huiqin Yin, Nan Qian, Yu Huang, Xijun Wu, Wei Liu*, Yan Li*, Theoretical study of ZrCoH3 and the anti-disproportionation ability of alloying elements, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 10410-10419.

3. Huiqin Yin, Jie Qiu, Huajian Liu, Wenguan Liu, Yang Wang, Zejie Fei, Sufang Zhao, Xuehui An, Jinhui Cheng, Tao Chen, Peng Zhang*, Guojun Yu*, Leidong Xie*, Effect of CrF3 on the corrosion behaviour of Hastelloy-N and 316L stainless steel alloys in FLiNaK molten salt, Corrosion Science, 131 (2018) 355-364.

4. Yanyan Jia*, Zhefu Li*, Xiangxi Ye, Renduo Liu, Bin Leng, Jie Qiu, Min Liu, Zhijun Li*, Effect of Cr on the diffusion behavior of Te in Ni-based alloy, Journal of Nuclear Materials. 497 (2017) 101-106.

5. Yasheng Zhu, Jie Qiu*(corresponding author), Juan Hou*, Wenguan Liu, Huaican Chen, Hua Ai, Guojun Yu, Jiangqiang Wang, Xingtai Zhou*, Effect of SO42- ion on the corrosion of GH3535 weld joint in FLiNaK molten salt, Journal of Nuclear Materials. 492 (2017) 122-127.

6. Guo Yang, Wenguan Liu*, Xingbo Han, Han Han, Yuan Qian, Youshi Zeng, Xiaoling Wu, Jie Qiu, Huiqin Yin, Wei Liu*, Yan Li*, Effects of alloying substitutions on the anti-disproportionation behavior of ZrCo alloy, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 15782-15789.

7. Wandong Xue, Xinmei Yang*, Jie Qiu, Huajian Liu, Bin Zhao, Huihao Xia, Xingtai Zhou*, Ping Huai, Hongtao Liu, Jianqiang Wang, Effects of Cr3+ on the corrosion of SiC in LiF-NaF-KF molten salt, Corrosion Science. 114 (2017) 96-101.

8. Yasheng Zhu, Juan Hou*, Guojun Yu, Jie Qiu, Shuangjian Chen, Xingtai Zhou*, Effects of exposing temperature on corrosion performance of weld joint of a Ni-Mo-Cr alloy, Journal of Fluorine Chemistry. 182 (2016) 69-75.

9. Jie Qiu, Yang Zou, Guojun Yu, Shangming He, Wenguan Liu, Yanyan Jia, Zhijun Li, Hongjie Xu*, Speciation study of chromium corrosion product in molten LiF-NaF-KF salt, Nuclear Science and Techniques. 26 (2015) 060602.

10. Jie Qiu, Yang Zou*, Guojun Yu, Huajian Liu, Yanyan Jia, Zhijun Li, Ping Huai, Xingtai Zhou, Hongjie Xu*, Compatibility of container materials with Cr in molten FLiNaK salt, Journal of Fluorine Chemistry. 168 (2014) 69-74.

11. Yanyan Jia, Hongwei Cheng, Jie Qiu, Fenfen Han, Yang Zou*, Zhijun Li*, Xingtai Zhou, Hongjie Xu*, Effect of temperature on diffusion behavior of Te into nickel, Journal of Nuclear Materials. 441 (2013) 372-379.

专利

1. 邱杰; 刘华剑; 俞国军; 刘崎; 夏汇浩; 谢雷东; 侯惠奇; 一种在碳基材料表面制备MoSi2涂层的方法, 2019-5-17,  CN 106588122 B.

2. 邱杰; 刘华剑; 俞国军; 刘崎; 夏汇浩; 谢雷东; 侯惠奇; 一种在碳基材料表面制备抗高温氧化复合涂层的方法, 2019-5-17, CN 106631161 B.