Scientific Research Achievements

Recent Representative Publications  (近年主要代表性论文)                   

 [* Corresponding Authors (通讯作者) ]

 

(120) M.K. Liu, Y.B. Han, Y.H. ChengX. Zhao*, H. Zheng*, Carbon, 2023, 213, 118180. 

(119) M.Y. Li*,X. Luo, Y.X. Zhao, W.X. Zhang, K. Yuan, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2023, 62, 4618-4624.

(118) Y.X. Zhao*, M.Y. Li, X. Zhao*, K. Yuan, W.X. Chen, Cell Reports Physical Science, 2023, 4, 101653. 

(117) W. W. Wang*, X. Zhao*, M. Ehara, Journal of Organic Chemistry, 2023, 88, 15783-15789. 

(116) Y. X. Gu, H. Zheng, D. H. Li, X. Zhao*, Journal of Physical Chemistry A, 2023, 127, 6012-6019.

(115) Y.M. Xiong, M.Y. Li, H. Zheng, J.S. DangX. Zhao*, Organometallics, 2023, 42, 2784-2791. 

(114) J. He, J. Zhang, Y.H. Li, Y.B. Han, M. Y. Li, X. Zhao*, ACS Omega, 2023, 8, 22637-22645.

(113) Z. Y. Qiu, X. Zhao*, J. S. Dang*New Journal of Chemistry, 2023, 47, 6050-6053.

(112) Y.X. Zhao, W. X. ChenM.Y. Li, X. Zhao*, Organometallics, 2023, 42, 372-376.

(111) W. X. Zhang, M. Y. Li, J. He, X. Zhao*, ACS Omega, 2022, 7, 42883-42889. (IF=4.132)

(110) Y. B. Han, M.Y. Li, X. Zhao*, Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 27467-27473.(IF=3.945)

(109) Y.Q. Liu, Z.Y. Guo, Z.Y. Qiu, W. W. Wang, X. Zhao*, J. S. Dang*, ACS Appl. Mater. Inter., 2022,14, 46657-46664(IF=10.383)

(108) M.Y. Li, R.S. Zhao, J.S. Dang*, X. Zhao*, Coordination Chemistry Reviews, 2022, 471, 214762 (12 pages). (IF=24.833)

(107) Y.B. Sun, Y.Q. Liu, X. Zhao*, W.W. Wang, J.S.Dang*, ChemSusChem, 2022, 15, e202200930 (7 pages). (IF=9.140)

(106) J. He, M.Y. Li, W.X. Zhang, X. Zhao*, Chemical Record, 2022, 22, e202200148 (11 pages). (IF=6.935)

(105) Y. H. Li, J. Zhang,  X. Zhao*,  Morecular Catalysis , 2022, 524, 112287 (9 pages).(IF=5.089)

(104) K. N. Zhang, H. Zheng*, Y. H. Cheng, X. Zhao*, Journal of Organic Chemistry, 2022, 87, 4702-4711. (IF=4.198)

(103) Y. H. Li, Y. Zhou, J. Zhang, R. Y. Liu,  X. Zhao*, Y. L. Wang*,  Catalysis Science & Technology, 2022,12,1678-1684.(IF=6.177)

(102) Y.Q. Liu, Z. Y. Qiu,  X. Zhao*, W. W WangJ. S. Dang*, Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9, 25922-25926. (IF=14.511)

(101) K. Zhang, H. Zheng, M. Y. Li, Y. H. Cheng, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2021, 60, 12287-12296. (IF=5.436)

(100) W. W WangF. L. Shang, X. Zhao*, Journal of Organic Chemistry, 2021, 86, 3785-3701.(IF=4.198)

(99) M. Y. LiY. X. Zhao, K. Yuan, Y.B. Han, J.Zhang, Y. Wu, M. Ehara, S. Nagase, X. Zhao*, Organic Chemistry Frontiers, 2021, 8, 1551-1562.(IF=5.456)

(98) M. Y. Li, Y.X. Zhao, Z. B. Gao, K. Yuan,  X. Zhao*, Phys.Chem.Chem,Phys, 2021, 23, 11907-11916.

(97) K. Zhang, H. Zheng, M. Y. Li, Q.Z. Li, Y.X. Zhao, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2021, 60, 2425-2436.

(96) W. Y. Li, Y.B. Sun, M.Y. Li, X.Y. Zhang, X. Zhao*, J.S. Dang*, Phys.Chem.Chem.Phys., 2021, 23, 2469-2474.

(95) P. Sun, W.L. Wang, S. X. QinX. Zhao*, J.S. Dang*, Molecular Catalysis, 2021, 499, 111302.

(94) Y. H. LiX. Zhao*, ChemCatChem, 2020, 12, 6265-6271.

(93) Y. X. Zhao, K. Yuan, M. Y. LiX. Zhao*, Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 4113-4117.

(92) Y. X. Zhao, Y. B. Han, K. Yuan, M. Y. Li M. Ehara, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2020, 59, 12650-12658.

(91) Y. H. LiX. Zhao*, Phys.Chem.Chem.Phys., 2020, 22, 19606-19612.

(90) Y. H. Li, X. Zhao*, Organic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 1663-1670. 

(89) M. Y. Li, Y. X. Zhao,Y. B. Han, K. Yuan, K. N. Zhang, Y. Q. Chen, M. Ehara, S. Nagase, X. Zhao*, Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 2538-2547.

(88) W. W. Wang*, F. L. Shang, X. Zhao*, Organic Letters, 2020, 22, 4786-4791.

(87) R. S. Zhao*, Z. Z. Liu, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2020, 59, 8099-8107.

(86) Y. H. LiX. Zhao*, Catalysis Science & Technology, 2020, 10, 2415-2426.

(85) M. Y. Li, Z. B. Gao, Y.B. Han, Y. X. Zhao, K. Yuan, S. Nagase, M. Ehara,  X. Zhao*Phys.Chem.Chem.Phys., 2020, 22, 4823-4831.

(84) M. Y. Li, Y. X. Zhao, Y. B. Han, K. Yuan, S. Nagase, M. Ehara, X. Zhao*, ACS Applied Nano Materials,   2020, 3, 547-554.

(83) W. W. Wang, F. L. ShangX. Zhao*, Phys.Chem.Chem.Phys., 2020, 22, 976-980.

(82) Y. X. Gu, H. Zheng, X. Zhao*, Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124, 1135-1145.

(81) P. Zhao, S. F. Hu, X. LuX. Zhao*, Journal of Organic Chemistry, 2019, 84, 14571-14578.

(80) Y. X. Zhao, M. Y. Li, P. Zhao, M. Ehara, X. Zhao*,  Inorganic Chemistry, 2019, 58, 14159-14166.

(79) Y. X. Zhao, K. Yuan, M. Y. Li, M. Ehara, X. Zhao*,  Inorganic Chemistry, 2019, 58, 10769-10777.

(78) Y. X. Gu, Q. Z. Li, P. Zhao,  X. Zhao*,  Inorganic Chemistry, 2019, 58, 10629-10636.

(77) Y. X. Zhao, M. Y. Li, Y. M. Xiong, S. Rahmani, K. Yuan, R. S. Zhao, M. Ehara, S. Nagase, X. Zhao*, Journal of Computational Chemistry, 201940, 2730-2738. 

(76) W. Y. Li, X. Zhao*, J.S. Dang* Journal of Materials Chemistry A, 20197, 13935-13940. 

(75) Y. X. Zhao, M. Y. Li, R. S. Zhao, P. Zhao, K. Yuan, Q. Z. Li, X. Zhao*, J. Phys. Chem. C, 2018122,  13148-13155. 

(74) Q. Z. Li, J. J. Zheng, L. He, S. Nagase, X. Zhao*,  Phys.Chem.Chem.Phys.201820, 14671-14678.

(73) M. Y. Li Y. X. Zhao, K. Yuan, R. S. Zhao, P. Zhao, X. Zhao*, Carbon, 2018132,  312-322.

(72) P. Zhao, X. Zhao*, M. Ehara,  Inorganic Chemistry, 201857, 2961-2964.

(71) W. W. Wang, J.S. Dang, X. Zhao*, S. Nagase, Nanoscale, 20179, 16742-16748. 

(70) R.S. Zhao, K. Yuan, S.D. Zhao, X. Zhao*, M. Ehara,  Inorganic Chemistry, 201756, 10883-10890.

(69) R.S. ZhaoK. Yuan, S.D. Zhao, M. Ehara, S. Nagase, J. Poblet, X. Zhao*, J. Phys. Chem. C, 2017121,  20481-20488.

(68) P. Zhao, X. Zhao*, M. Ehara, Inorganic Chemistry, 201756, 10195-10203.

(67) J. S. Dang, W. W. Wang, X. Zhao*, S. Nagase, Organic Chemistry Frontiers, 20174, 1757-1761. 

(66) Q.Z. Li, J. J. Zheng, L. He, X. Zhao*, S. Nagase, Journal of Organic Chemistry, 201782, 6541-6549. 

(65) J.S. Dang, W.W. Wang, J.J. Zheng, X. Zhao*, S. Nagase, J. Comput. Chem., 201738, 2241-2247.

(64) J.S. Dang, W. W. Wang, X. Zhao*, S. Nagase*, Phys.Chem.Chem.Phys.201719, 20773-20777.

(63) J.S. Dang, W. W. Wang, J. J. Zheng, X. Zhao*, S. Nagase*, Inorganic Chemistry201756, 6890-6896.

(62) H. Zheng, X. Zhao*, S. Sakaki*, Inorganic Chemistry, 2017, 56, 6746-6754.

(61) K. Yuan, R.S. Zhao, H. Zheng, N.Nagase, S.D. Zhao, Y. Z. Liu, X. Zhao*, J. Comput. Chem., 2017, 38, 730-739.

(60) M. Yamada, Y. Tanabe, J. S. Dang, S. Sato, N. Mizorogi, M. Hachiya, M. Suzuki, H. Kurihara, Y. Maeda, X. Zhao, Y. F. Lian, S. Nagase, T. Akasaka, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 16523-16532.

(59) P. Zhao, X. Zhao*, M. Ehara, Journal of Organic Chemistry, 201681, 8169-8174. 

(58) Q. Z. Li, J. J. Zheng, L. He, S. Nagase, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2016, 55, 7667-7675.

(57) L. Jin, Y. Wu*, X. Zhao*, RSC Advances, 2016, 6, 89836-89846.

(56) J. S. Dang, W.W. Wang, X. Zhao*, S. Nagase, Inorganic Chemistry, 2016, 55, 6827-6830.

(55) R. Z. Li, Z. Zeng, G. L. Hou, H. Xu, X. Zhao*, Y. Q. Gao*, W. J. Zheng*, J. Chem. Phys., 2016145, 184307.

(54) W. J. Guan, P. Zhao, Q. Z. Li, S. Nagase, M. Ehara, X. Zhao*, RSC Advances, 2016, 6, 75588.

(53) P. Zhao, J. S. Dang, X. Zhao*, Phys.Chem.Chem.Phys.2016, 18, 9709. 

(52) W.W.WangJ. S. Dang, X. Zhao*, S.Nagase, Journal of Physical Chemistry C, 2016120,  5673.

(51) P. Zhao, M.Y. Li, Y. J. Guo,  R.S. Zhao, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2016, 55, 2220.

(50) W.W.WangJ. S. Dang, X. Zhao*, S.Nagase, Journal of Computational Chemistry, 201637,  1363.

(49) R.S.ZhaoY.J.Guo, P. Zhao, M.Ehara, S.Nagase, X. Zhao*, J. Phys. Chem. C, 2016120,  1275.

(48) P. ZhaoY. J. Guo, R.S. Zhao, X. Zhao*, Chem. Phys. Lett. , 2016, 644,  35.

(47) R.Z. Li, G.L. Guo, C.W. Liu, H.G. Xu, X. Zhao*, Y.Q. Gao*, W.J.Zheng*,  Phys.Chem.Chem.Phys.2016, 18, 557.

(46) T. MaedaT.Tsuchiya, T.Kikuchi, T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase, X. Lu, T. Akasaka*, Carbon, 201698,  67.

(45) Q. Z. LiJ. J. Zheng, X. Zhao*, Journal of Physical Chemistry C, 2015119,  26196.

(44) Y. J. GuoX. Zhao*, P. Zhao, T. Yang, Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119,  10428.

(43) Y. J. Guo, H. Zheng, T. Yang, S. Nagase, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2015, 54, 8066.

(42) Q. Z. Li, J. J. Zheng, X. Zhao*, Phys.Chem.Chem.Phys.2015, 17, 20485. 

(41) T. Yang, S.Nagase, T.Akasaka, J. Poblet, K.N. Houk, M. Ehara, X. Zhao* J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 6820.

(40) K. Yuan, C. H. Zhou, Y. C. Zhu, X. Zhao* Phys.Chem.Chem.Phys.2015, 17,  18802.

(39) L. Jin, Y. Wu*X. Zhao*, Journal of Organic Chemistry, 2015, 80, 3547.

(38) K. Yuan, Y. J. Guo, X. Zhao*, Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119,  5168.

(37) R. S. Zhao, X. Zhao*, X. Gao, Chemistry – A European Journal, 2015, 21, 960.

(36) K. Yuan, J. S. Dang, Y. J. Guo, X. Zhao*, Journal of Computational Chemistry201536, 518.  

(35) Q. Z. Li, J. J. Zheng, J. S. Dang, X. Zhao*, ChemPhysChem201516, 390. 

(34) H. Zheng, X. Zhao*, L. He, W. W. Wang, S. Nagase, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 12911.

(33) K. Yuan, Y. J. Guo, X. Zhao*, Phys.Chem.Chem.Phys.201416, 27053.    

(32) R. S. Zhao, X. Zhao*RSC Advances, 2014, 4,  62465.

(31) H. Zheng, J. J. Zheng, L. He, X. Zhao*, Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118,  24723. 

(30) Y. J.  Guo, T. Yang, S. Nagase, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 2012.

(29) J. S. Dang, W. W. Wang, X. Zhao*, S. Nagase*, Organic Letters, 2014, 16, 170. 

(28) P. Zhao, T. Yang, Y. J. Guo, J. S. Dang, X. Zhao*, S. Nagase J. Comput. Chem.2014, 35, 1657.

(27) Y. J.  Guo, B. C. Gao, T. Yang, S. Nagase, X. Zhao* Phys.Chem.Chem.Phys.201416, 15994.

(26) T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase, T. Akasaka,  Chemistry - An Asian Journal, 2014, 9, 2604. 

(25) T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase* Organic Letters, 2013, 15, 5960. 

(24) H. Zheng, X. Zhao*, W. W. Wang, J. S. Dang, S. Nagase, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 25195.

(23) T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase, Journal of Computational Chemistry, 2013, 34, 2223

(22) J. J. Zheng, X. Zhao*, S. B. Zhang, X. F. Gao. Journal of Chemical Physics  2013. 138: 244708. 

(21) J. S. Dang, W. W. Wang, S. Nagase, X. Zhao*,  Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 12882.

(20) J. S. Dang, J. J. Zheng, W. W. Wang, X. Zhao*, Inorganic Chemistry, 2013, 52, 4762.

(19) J. J. Zheng, X. Zhao*, Y. L. Zhao, X. F. Gao*  Scientific Reports , 2013, 3, 1271.   

(18) W. W. Wang, J. S. Dang, J. J. Zheng, X. Zhao*, S. Nagase J. Phys.Chem. C, 2013, 117, 2349.

(17) T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase Chemistry – A European Journal, 2013, 19(8), 2649

(16) T. Yang, X. Zhao*, S. Nagase Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 21640.

(15) T. Yang, X. Zhao*, S.-T. Li, S. Nagase, Inorganic Chemistry, 2012, 51, 11223.

(14)  Q. Xu, T. Yang, S.-T. Li, X. Zhao*  Journal of Chemical Physics, 2012. 137: 154702.

(13)  Q. Xu, X. Zhao*. Physical Review B, 2012. 86(15): 155417.  

(12) W. W. Wang, J. S. Dang, J. J. Zheng, X. Zhao*  Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 17288.

(11)  J. S. Dang, W. W. Wang, J. J. Zheng, X. Zhao*, E. Ōsawa, S. Nagase Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 16233.        

(10)  Q. Xu, X. Zhao*, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 16416.

(9) W. W. Wang, J. S. Dang, J. J. Zheng, X. Zhao*, et al. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 16370. 

(8) H. Zheng, J. Li,  X. Zhao*,  Dalton Transactions, 2012, 41, 14281.

(7) H. Zheng, X. Zhao*, W. W. Wang, T. Yang, S. Nagase  Journal of Chemical Physics, 2012, 137, 0143086.

(6) H. Zheng, X. Zhao*, T. Ren, W. W. Wang, Nanoscale, 2012, 4, 4530.

(5) L. Jin, Y. Wu, X. Zhao*, Organometallics, 2012, 31 (8), 3065.

(4) T. Yang, X. Zhao*, Q. Xu, H. Zheng, W. W. Wang, S. T. Li, Dalton Transactions, 2012, 41(17),5294.

(3) T. Yang, X. Zhao*, L. S. Li, J. J. Zheng, W. Y. Gao, ChemPhysChem, 2012, 13, 449.

(2) C. H. Zhou, X. Zhao*,  Journal of Computational Chemistry, 2012, 33, 861.

(1) X. Zhao*, W.Y. Gao, T. Yang, J. J. Zheng, L. S. Li, L. He, et al. Inorganic Chemistry, 2012, 51, 2039.

 

 

Researcher ID: F-1201-2011