Recent Publications

120. Driving and detecting topological phase transition in noncentrosymmetric systems via an all-optical approach.

Mengtong Yang, Xiaoyan Miao, Si Li, Jian Zhou, Chunmei Zhang

Phys. Rev. B in press (2024).

 

119. Collective octahedral tilting in ultrathin Ruddlesden-Popper perovskite under terahertz light.

Kun Liu, Jian Zhou

Appl. Phys. Lett. 124, 022902 (2024).

 

118. dz2 Band Links Frontier Orbitals and Charge Carrier Dynamics of Single-Atom Cocatalyst-Aided Photocatalytic H2 Production.

Yiwei Fu, Kejian Lu, Anlan Hu, Jie Huang, Liejin Guo, Jian Zhou, Jin Zhao, Oleg V. Prezhdo, Maochang Liu

J. Am. Chem. Soc. 145, 28166 (2023).

 

117. Raman-Active Interlayer Phonons and Moiré Phonons in Twisted Thin-Layer MoTe2.

Youxuan Wu, Shiyuan Wang, Chuoqi Chen, Cong Zhou, Kun Chen, Jian Zhou, Zhi Wang, Ya-Qing Bie, Shaozhi Deng

Adv. Opt. Mater. 12, 2301747 (2024).

 

116. Vibrational-Anharmonicity-Assisted Phase Transitions in Perovskite Oxides under Terahertz Irradiation.

Cong Zhou, Jian Zhou

Phys. Rev. Appl. 20, 024020 (2023).

 

115. Valley contrasting bulk photovoltaic effect in a PT-symmetric MnPSe3 monolayer.

Qianqian Xue, Xingchi Mu, Yan Sun, Jian Zhou

Phys. Rev. B 107, 245404 (2023).

 

114. Spin glass behavior in amorphous Cr2Ge2Te6 phase-change alloy.

Xiaozhe Wang, Suyang Sun, Jiang-Jing Wang, Shuang Li, Jian Zhou, Oktay Aktas, Ming Xu, Volker L. Deringer, Riccardo Mazzarello, En Ma, Wei Zhang

Adv. Sci. 10, 2302444 (2023).

 

113. Shift current response in elemental two-dimensional ferroelectrics.

Zhuang Qian, Jian Zhou, Hua Wang, Shi Liu

npj Comput. Mater. 9, 67 (2023).

 

112. A general thermodynamics-triggered competitive growth model to guide the synthesis of two-dimensional nonlayered materials.

Zijing Zhao, Zhi Fang, Xiaocang Han, Shiqi Yang, Cong Zhou, Yi Zeng, Biao Zhang, Wei Li, Zhan Wang, Ying Zhang, Jian Zhou, Jiadong Zhou, Yu Ye, Xinmei Hou, Xiaoxu Zhao, Song Gao, Yanglong Hou

Nat. Commun. 14, 958 (2023).

 

111. Renormalizing Antiferroelectric Nanostripes in β'-In2Se3 via Optomechanics.

Zihang Wu, Kun Liu, Xingchi Mu, Jian Zhou

J. Phys. Chem. Lett. 14, 677 (2023).

 

110. Magnetic proximity enabled bulk photovoltaic effects in van der Waals heterostructures.

Xingchi Mu, Qianqian Xue, Yan Sun, Jian Zhou

Phys. Rev. Res. 5, 013001 (2023).

 

109. Tailoring Bulk Photovoltaic Effects in Magnetic Sliding Ferroelectric Materials.

Chunmei Zhang, Ping Guo, Jian Zhou

Nano Lett. 22, 9297 (2022).

 

108. Photoinduced Rippling of Two-Dimensional Hexagonal Nitride Monolayers.

Kun Liu, Sheng Mao, Shunhong Zhang, Jian Zhou

Nano Lett. 22, 9006 (2022).

 

107. Carrier driven magnetic and topological phase transition in two-dimensional III-V semiconductors.

Yan Li, Xinru Ma, Hongwei Bao, Jian Zhou, Fei Ma, Jingbo Li

Nano Res. 16, 3443 (2023).

 

106. Designing inorganic semiconductors with cold-rolling processability.

Xu-Dong Wang, Jieling Tan, Jian Ouyang, Hangming Zhang, Jiang-Jing Wang, Yuecun Wang, Volker L. Deringer, Jian Zhou, Wei Zhang, En Ma

Adv. Sci. 9, 2203776 (2022) (back cover).

 

105. Switchable topological phase transition and nonlinear optical properties in a ReC2H monolayer.

Chunmei Zhang, Hanqi Pi, Liqin Zhou, Si Li, Jian Zhou, Aijun Du, Hongming Weng

Phys. Rev. B 105, 245108 (2022).

 

104. Toward Room-temperature Electrical Control of Magnetic Order in Multiferroic van der Waals Materials.

Chengxi Huang, Jian Zhou, Huasheng Sun, Fang Wu, Yusheng Hou, Erjun Kan

Nano Lett. 22, 5191 (2022).

 

103. Optical generation and electric control of pure spin photocurrent in ferroelectric Ruddlesden-Popper perovskite (MA)2Pb(SCN)2I2 monolayer.

Yue Zhao, Xingchi Mu, Gaoyang Gou, Jian Zhou, Xiaoli Lu, Yue Hao

J. Mater. Chem. C 10, 9602 (2022).

 

102. Rational Design of Endohedral Superhalogens without Using Metal Cations and Electron Counting Rules.

Qianqian Xue, Mingmin Zhong, Jian Zhou, Puru Jena

J. Phys. Chem. A 126, 3536 (2022).

 

101. Anisotropic terahertz optostriction in group-IV monochalcogenide compounds.

Kun Liu, Jian Zhou

Phys. Rev. B 105, 195406 (2022).

 

100. Synergetic ligand and size effects of boron cage based electrolyte in Li-ion battery.

Xiao Li, Tao Yang, Jian Zhou

Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 11345 (2022).

 

99. On-demand quantum spin Hall insulators controlled by two-dimensional ferroelectricity.

Jiawei Huang, Xu Duan, Sunam, Jeon, Youngkuk Kim, Jian Zhou, Jian Li, Shi Liu

Mater. Horiz. 9, 1440 (2022) (back cover).

 

98. Tailoring photoinduced nonequilibrium magnetizations in In2Se3 bilayers.

Yan Sun, Xingchi Mu, Qianqian Xue, Jian Zhou

Adv. Opt. Mater. 10, 2200428 (2022) (outside front cover).

 

97. A π-Conjugated Polyimide-Based High-Performance Aqueous Potassium-Ion Asymmetric Supercapacitor.

Yaoyao Zhao, Shicong Zhang, Shumao Xu, Xiao Li, Yifan Zhang, Yang Xu, Jian Zhou, Hui Bi, Fuqiang Huang, Tianquan Lin

Macromol. Rapid Commun. 43, 2200040 (2022).

 

96. Screening transition metal-based polar pentagonal monolayers with large piezoelectricity and shift current.

Yaguang Guo, Jian Zhou, Huanhuan Xie, Yanyan Chen, Qian Wang

npj Comput. Mater. 8, 40 (2022).

 

95. Photo-magnetization in two-dimensional sliding ferroelectrics.

Jian Zhou

npj 2D Mater. Appl. 6, 15 (2022).

 

94. A Multiferroic Iron Arsenide Monolayer.

Xiaoyu Xuan, Tingfan Yang, Jian Zhou, Zhuhua Zhang, Wanlin Guo

Nanoscale Adv. 4, 1324 (2022).

 

93. Coherence control of directional nonlinear photocurrent in spatially symmetric systems.

Yongliang Shi, Jian Zhou

Phys. Rev. B 104, 155146 (2021).

 

92. Designing stable closo-B12 dianions in silico for Li- and Mg-ion battery applications.

Jianzhi Xu, Mengyang Li, Song Xu, Gerui Pei, Chuncai Kong, Xueguang Ren, Zhimao Yang, Tao Yang, Jian Zhou, Gao-Lei Hou

Inorg. Chem. Front. 8, 5201 (2021).

 

91. Uranium In Situ Electrolytic Deposition with a Reusable Functional Graphene-Foam Electrode.

Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ziqiang Wang, Jian Zhou, Xiahui Yao, Zhe Shi, Yang Ren, Jinhyuk Lee, Jeng-Kuei Chang, Bunshi Fugetsu, Ju Li

Adv. Mater. 33, 2102633 (2021).

 

90. Pure spin photocurrent in non-centrosymmetric crystals: bulk spin photovoltaic effect.

Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou, Ju Li

Nat. Commun. 12, 4330 (2021).

 

89. Light-induced quantum anomalous Hall effect on the 2D surfaces of 3D topological insulators.

Haowei Xu, Jian Zhou, Ju Li

Adv. Sci. 8, 2101508 (2021).

 

88. Light-induced static magnetization: nonlinear Edelstein effect.

Haowei Xu, Jian Zhou, Hua Wang, Ju Li

Phys. Rev. B 103, 205417 (2021).

 

87. Boosting oxygen reduction activity and enhancing stability through structural transformation of layered lithium manganese oxide.

Xuepeng Zhong, M'hamed Oubla, Xiao Wang, Yangyang Huang, Huiyan Zeng, Shaofei Wang, Kun Liu, Jian Zhou, Lunhua He, Haihong Zhong, Nicolas Alonso-Vante, Chin-Wei Wang, Wen-Bin Wu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhiwei Hu, Yunhui Huang, Jiwei Ma

Nat. Commun. 12, 3631 (2021).

 

86. Pure bulk orbital and spin photocurrent in two-dimensional ferroelectric materials.

Xingchi Mu, Yiming Pan, Jian Zhou

npj Comput. Mater. 7, 61 (2021).

 

85. Terahertz Driven Reversible Topological Phase Transition of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides.

Jian Zhou, Haowei Xu, Yongliang Shi, Ju Li

Adv. Sci. 8, 2003832 (2021) (back cover).

 

84. Layer number dependent ferroelasticity in 2D Ruddlesden-Popper organic-inorganic hybrid perovskites.

Xun Xiao, Jian Zhou, Kepeng Song, Jingjing Zhao, Yu Zhou, Peter Rudd, Yu Han, Ju Li, Jinsong Huang

Nat. Commun. 12, 1332 (2021).

 

83. Colossal switchable photocurrents in topological Janus transition metal dichalcogenides.

Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou, Yunfan Guo, Jing Kong, Ju Li

npj Comput. Mater. 7, 31 (2021).

 

82. Terahertz optics-driven phase transition in two-dimensional multiferroics.

Jian Zhou, Shunhong Zhang

npj 2D Mater. Appl. 5, 16 (2021).

 

81. Tunable charge density wave in a black/blue phosphorene lateral heterostructure: A first-principles calculation.

Yan Li, Hongwei Bao, Jian Zhou, Fei Ma

Phys. Rev. B 102, 165308 (2020).

 

80. Tailoring geometric phases of two-dimensional functional materials under light: a brief review.

Jian Zhou

Int. J. Smart & Nano Mater. (invited review) 11, 191 (2020).

 

79. Giant Photonic Response of Mexican-Hat Topological Semiconductors for Mid-Infrared to THz Applications.

Haowei Xu, Jian Zhou, Hua Wang, Ju Li

J. Phys. Chem. Lett. 11, 6119 (2020).

 

78. Toggling valley-spin locking and nonlinear optical properties of single-element multiferroic monolayers via light.

Yiming Pan, Jian Zhou

Phys. Rev. Appl. 14, 014024 (2020).

 

77. A Two-Plateaus Li-Se Chemistry for High-Volumetric-Capacity Se Cathodes.

Xiaoqun Qi, Ying Yang, Qiang Jin, Fengyi Yang, Yong Xie, Pengfei Sang, Kun Liu, Wenbin Zhao, Xiaobin Xu, Yongzhu Fu, Jian Zhou, Long Qie, Yunhui Huang

Angew. Chem. Int. Ed. 59, 13908 (2020).

 

76.  Noncontacting optostriction driven anisotropic and inhomogeneous strain in two-dimensional materials.

Jian Zhou, Sheng Mao, Shunhong Zhang

Phys. Rev. Res. (Rapid Communication) 2, 022059(R) (2020).

 

75.  Intercalation induced ferromagnetism in group-V transition metal dichalcogenide bilayer.

H. M. R. AhmadJian Zhou

AIP Adv. 10, 045323 (2020).

 

74.  Sub-Angstrom Characterization of Structural Origin for High In-Plane Anisotropy in 2D GeS2.

Xudong Wang, Jieling Tan, Chengqian Han, Jiang-Jing Wang, Lu Lu, Hongchu Du, Chun-Lin Jia, Volker Deringer, Jian ZhouWei Zhang

ACS Nano 14, 4456 (2020).

 

73.  Normal-to-Topological Insulator Martensitic Phase Transition in Group-IV Monochalcogenides Driven by Light.

Jian Zhou, Shunhong Zhang, Ju Li

NPG Asia Mater. 12, 2 (2020).

 

72.   Near-infrared optical properties and proposed phase-change usefulness of transition metal disulfides.

Akshay Singh, Yifei Li, Balint Fodor, Laszlo Makai, Jian Zhou, Haowei Xu, Austin J. Akey, Ju Li, Rafael Jaramillo

Appl. Phys. Lett. 115, 161902 (2019).

 

71.   Hydrogenated C60 as high-capacity stable anode materials for Li-ion batteries.

Joseph Teprovich, Jason Weeks, Patrick Ward, Spencer Tinkey, Chengxi Huang, Jian Zhou, Ragaiy Zidan, Puru Jena

ACS Appl. Energy Mater. 2, 6453 (2019).

 

70. Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer.

Haowei Xu, Jian Zhou, Yifei Li, R. Jaramillo, Ju Li

Nano Res. 12, 2634 (2019).

 

69. Ultra-high-temperature Ferromagnetism in Intrinsic Tetrahedral Semiconductors.

Chengxi Huang, Junsheng Feng, Jian Zhou, Hongjun Xiang, Kaiming Deng, Erjun Kan

J. Am. Chem. Soc. 141, 12413 (2019).

 

68. Lattice Dynamic and Instability in Pentasilicene: A Light Single-Element Ferroelectric Material With High Curie Temperature.

Yaguang Guo, Cunzhi Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

Phys. Rev. Appl. 11, 064063 (2019).

 

67. Super-alkalis as Building Blocks of One-Dimensional Hierarchical Electride.

Hong Fang, Jian Zhou, Puru Jena

Nanoscale 10, 22963 (2018).

 

66. Opto-mechanics driven fast martensitic transition in two-dimensional materials.

Jian Zhou, Haowei Xu, Yifei Li, R. Jaramillo, Ju Li

Nano Lett. 18, 7749 (2018).

 

65. Electrochemically-mediated selective capture of heavy metal chromium and arsenic oxyanions from water.

Xiao Su, Akihiro Kushima, Cameron Halliday, Jian Zhou, Ju Li, T. Alan Hatton

Nat. Commun. 9, 4701 (2018).

 

64. Atomically dispersed tungsten on metal halide monolayer as a ferromagnetic Chern insulator.

Chengxi Huang, Kaiming Deng, Jian Zhou, Erjun Kan

Phys. Rev. B 98, 115424 (2018).

 

63. Effect of Coulomb Correlation on the Magnetic Properties of Mn Clusters.

Chengxi Huang, Jian Zhou, Kaiming Deng, Erjun Kan, Puru Jena

J. Phys. Chem. A 122, 4350 (2018).

 

62. Simultaneous Detection and Removal of Formaldehyde at Room Temperature: Janus Au@ZnO@ZIF-8 Nanoparticles.

Dawei Wang, Zhiwei Li, Jian Zhou, Hong Fang, Xiang He, Puru Jena, Jing-Bin Zeng, Wei-Ning Wang

Nano-Micro Lett. 10, 4 (2018).

 

61. Giant Valley Splitting and Valley Polarized Plasmonics in Group-V Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers.

Jian Zhou, Puru Jena

J. Phys. Chem. Lett. 8, 5764 (2017).

 

60. Colossal Stability of Gas Phase Tri-anions: Super-pnictogens.

Tianshan Zhao, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

Angew. Chem. Int. Ed. (VIP & Cover) 56, 13421 (2017).

 

59. Valley-Polarized Quantum Anomalous Hall Effect in Ferrimagnetic Honeycomb Lattices.

Jian Zhou, Qiang Sun, Puru Jena

Phys. Rev. Lett. 119, 046403 (2017).

 

58. Role of ligands on the stability of BnXn and CBn-1Xn (n = 5–10; X = H, F, CN) and their potential as building blocks of electrolytes in lithium ion batteries.

Mingmin Zhong, Jian Zhou, Hong Fang, Purusottam Jena

Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 17937 (2017).

 

57. Rational Design of Stable Dianions by Functionalizing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.

Mingmin Zhong, Jian Zhou, Puru Jena

ChemPhysChem 18, 1937 (2017).

 

56. Two-dimensional topological crystalline quantum spin Hall effect in transition metal intercalated compounds.

Jian Zhou, Puru Jena

Phys. Rev. B (Rapid Communication) 95, 081102(R) (2017).

 

55. Quantum anomalous Hall effect in ferromagnetic transition metal halides.

Chengxi Huang, Jian Zhou, Haiping Wu, Kaiming Deng, Puru Jena, Erjun Kan

Phys. Rev. B 95, 045113 (2017).

 

54. Investigation of hydrogen induced fluorescence in C60 and its potential use in luminescent down shifting applications.

J. A. Teprovich Jr., A. L. Washington II, J. Dixon, P. A. Ward, J. H. Christian, B. Peters, J. Zhou, S. Giri, D. N. Sharp, J. A. Velten, R. N. Compton, P. Jena, R. Zidan

Nanoscale 8, 18760 (2016).

 

53. A ferromagnetic and half-metallic FeC2 monolayer containing C2 dimers.

Tianshan Zhao, Jian Zhou, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 26207 (2016).

 

52. Valley contrasting in epitaxial growth of In/Tl homoatomic monolayer with anomalous Nernst conductance.

Jian Zhou, Chengxi Huang, Erjun Kan, Puru Jena

Phys. Rev. B 94, 035151 (2016).

 

51. Like Charges Attract?

Tianshan Zhao, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

J. Phys. Chem. Lett. 7, 2689 (2016).

 

50. Substituent-Stabilized Organic Dianions in the Gas Phase and Their Potential Use as Electrolytes in Lithium-Ion Batteries.

Hongmin Zhao, Jian Zhou, Puru Jena

ChemPhysChem 17, 2992 (2016).

 

49. Logic Control of Interface-Induced Charge-Trapping Effect for Ultrasensitive Gas Detection with All-Mirror-Image Symmetry.

Chuancheng Jia, Qing Wang, Na Xin, Jian Zhou, Yao Gong, Lidong Li, Qiang Sun, Xuefeng Guo

Adv. Mater. Technol. 1, 1600067 (2016).

 

48. Integrating superconducting phase and topological crystalline quantum spin Hall effect in hafnium intercalated gallium film.

Jian Zhou, Shunhong Zhang, Qian Wang, Puru Jena

App. Phys. Lett. 108, 253102 (2016).

 

47. Quantum Phase Transition in Germanene and Stanene Bilayer: From Normal Metal to Topological Insulator.

Chengxi Huang, Jian Zhou, Haiping Wu, Kaiming Deng, Puru Jena, Erjun Kan

J. Phys. Chem. Lett. 7, 1919 (2016).

 

46. Intrinsic Quantum Spin Hall and Anomalous Hall Effect in h-Sb/Bi Epitaxial Growth on Ferromagnetic MnO2 Thin Film.

Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

Nanoscale 8, 11202 (2016).

 

45. Pressure-induced structural transition in copper pyrazine dinitrate and implications for quantum magnetism.

K. R. O’Neal, J. Zhou, J. G. Cherian, M. M. Turnbull, C. P. Landee, P. Jena, Z. Liu, J. L. Musfeldt

Phys. Rev. B 93, 104409 (2016).

 

44. Strain and Carrier Induced Coexistence of Topologically Insulating and Superconducting Phase in Iodized Si(111) Films.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

Nano Res. 9, 1578 (2016).

 

43. Beyond Graphitic Carbon Nitride: Nitrogen-Rich Penta-CN2 Sheet.

Shunhong Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

J. Phys. Chem. C 120, 3993 (2016).

 

42. Stability of B12(CN)122−: Implications for Lithium and Magnesium Ion Batteries.

Hongmin Zhao, Jian Zhou, Puru Jena

Angew. Chem. Int. Ed. (VIP) 55, 3704 (2016).

 

41. From Halogen to Superhalogen Behavior of Organic Molecules Created by Functionalizing Benzene.

Hongmin Zhao, Jian Zhou, Hong Fang, Puru Jena

ChemPhysChem 17, 184 (2016).

 

40. High-temperature superconductivity in heavily N- or B-doped graphene.

Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, Puru Jena

Phys. Rev. B 92, 064505 (2015).

 

39. Giant magnetocrystalline anisotropy of 5d transition metal-based phthalocyanine sheet.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 17182 (2015).

 

38. Unusual Stability of Multiply Charged Organo-Metallic Complexes.

Santanab Giri, Brandon Z. Child, Jian Zhou, and Puru Jena

RSC Adv. 5, 44003 (2015).

 

37. Penta-Graphene: A New Carbon Allotrope.

Shunhong Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Xiaoshuang Chen, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112, 2372 (2015).

 

36. Electronic Structure and Stability of Mono- and Bi-metallic Borohydrides and Their Underlying Hydrogen-Storage Properties – A Cluster Study.

Yuzhen Liu, Jian Zhou, Puru Jena

J. Phys. Chem. C 119, 11056 (2015).

 

35. Self-assembly of metal atoms (Na, K, Ca) on graphene.

Jian Zhou, Shunhong Zhang, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

Nanoscale 7, 2352 (2015).

 

34. Intermediate Phases during Decomposition of Metal Borohydrides, M(BH4)n (M = Na, Mg, Y).

Yuzhen Liu, Santanab Giri, Jian Zhou, Puru Jena

J. Phys. Chem. C 118, 28456 (2014).

 

33. Tailoring Li adsorption on graphene.

Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, Puru Jena

Phys. Rev. B 90, 205427 (2014).

 

32. 18-Electron rule inspired Zintl-like ions composed of all transition metals.

Jian Zhou, Santanab Giri, Purusottam Jena

Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 20241 (2014).

 

31. Experimental and Theoretical Analysis of Fast Lithium Ionic Conduction in a LiBH4-C60 Nanocomposite.

Joseph A. Teprovich, Jr., Hector R. Colon-Mercado, Patrick A. Ward, Brent Peters, Santanab Giri, Jian Zhou, Scott Greenway, Robert N. Compton, Purusottam Jena, Ragaiy Zidan

J. Phys. Chem. C 118, 21755 (2014).

 

30. Carrier induced magnetic coupling transitions in phthalocyanine-based organometallic sheet.

Jian Zhou, Qiang Sun

Nanoscale 6, 328 (2014).

 

29. Self-consistent determination of Hubbard U for explaining the anomalous magnetism of the Gd13 cluster.

Kun Tao, Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, V. S. Stepanyuk, Puru Jena

Phys. Rev. B 89, 085103 (2014).

 

28. The Intrinsic Ferromagnetism in a MnO2 Monolayer.

Min Kan, Jian Zhou, Qiang Sun, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

J. Phys. Chem. Lett. 4, 3382 (2013).

 

27. Absorption induced modulation of magnetism in two-dimensional metal phthalocyanine porous sheets.

Jian Zhou, Qiang Sun

J. Chem. Phys. 138, 204706 (2013).

 

26. Structure, Stability and Property Modulations of Stoichiometric Graphene Oxide.

Shunhong Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

J. Phys. Chem. C 117, 1064 (2013).

 

25. Patterning Graphitic C-N Sheets into Kagome Lattice for Magnetic Materials.

Xiaowei Li, Jian Zhou, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

J. Phys. Chem. Lett. 4, 259 (2013).

 

24. Exfoliated graphene-supported Pt and Pt-based alloys as electrocatalysts for direct methanol fuel cells.

Wen Qian, Rui Hao, Jian Zhou, Micah Eastman, Beth A. Manhat, Qiang Sun, Andrea M. Goforth, Jun Jiao

Carbon 52, 595 (2013).

 

23. Tuning the properties of graphene using a reversible gas-phase reaction.

Lin Gan, Jian Zhou, Fen Ke, Hang Gu, Danna Li, Zonghai Hu, Qiang Sun, Xuefeng Guo

NPG Asia Mater. 4, e31 (2012).

 

22. Strain-Induced Spin Crossover in Phthalocyanine-Based Organometallic Sheets.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

J. Phys. Chem. Lett. 3, 3109 (2012).

 

21. How to fabricate a semihydrogenated graphene sheet? A promising strategy explored.

Jian Zhou, Qiang Sun

Appl. Phys. Lett. 101, 073114 (2012).

 

20. Magnetism of two-dimensional triangular nanoflake-based kagome lattices.

Xiaowei Li, Jian Zhou, Qian Wang, Xiaoshuang Chen, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

New J. Phys. 14, 033043 (2012).

 

19. Magnetism of triangular nanoflakes with different compositions and edge terminations.

Shunhong Zhang, Jian Zhou, Xiaowei Li, Qian Wang

J. Nanopart. Res. 14, 1171 (2012).

 

18. Magnetic properties of two-dimensional silicon carbide triangular nanoflakes-based kagome lattices.

Xiaowei Li, Jian Zhou, Qian Wang, Puru Jena

J. Nanopart. Res. 14, 1056 (2012).

 

17. Pre-combustion CO2 capture by transition metal ions embedded in phthalocyanine sheets.

Kun Lü, Jian Zhou, Le Zhou, Xiao Shuang Chen, Siew Hwa Chan, Qiang Sun

J. Chem. Phys. 136, 234703 (2012).

 

16. Using carbon chains to mediate magnetic coupling in zigzag graphene nanoribbons.

Min Kan, Jian Zhou, Yawei Li, Qiang Sun

Appl. Phys. Lett. 100, 173106 (2012).

 

15. Tuning magnetic properties of graphene nanoribbons with topological line defects: From antiferromagnetic to ferromagnetic.

Min Kan, Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena

Phys. Rev. B 85, 155450 (2012).

 

14. Tuning the band gap and magnetic properties of BN sheets impregnated with graphene flakes.

Min Kan, Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

Phys. Rev. B 84, 205412 (2011).

 

13. Sc-phthalocyanine sheet: Promising material for hydrogen storage.

Kun Lü, Jian Zhou, Le Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

Appl. Phys. Lett. 99, 163104 (2011).

 

12. Magnetism of Phthalocyanine-Based Organometallic Single Porous Sheet.

Jian Zhou, Qiang Sun

J. Am. Chem. Soc. 133, 15113 (2011).

 

11. Intrinsic ferromagnetism in two-dimensional carbon structures: Triangular graphene nanoflakes linked by carbon chains.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

Phys. Rev. B (Rapid Communication) 84, 081402(R) (2011).

 

10. Tripyrrylmethane based 2D porous structure for hydrogen storage.

Xiao Zhou, Jian Zhou, Kun Lü, Qiang Sun

Front. Phys. 6, 220. (2011).

 

9. Electronic structures and bonding of graphyne sheet and its BN analog.

Jian Zhou, Kun Lü, Qian Wang, Xiao Shuang Chen, Qiang Sun, Puru Jena

J. Chem. Phys. 134, 174701 (2011).

 

8. Enhanced Hydrogen Storage on Li Functionalized BC3 Nanotube.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

J. Phys. Chem. C 115, 6136 (2011).

 

7. Stability and electronic structure of bilayer graphone.

J. Zhou, Q. Wang, Q. Sun, P. Jena

Appl. Phys. Lett. 98, 063108 (2011).

 

6. Interaction of C59Si with Si based clusters: a study of Janus nanostructures.

Miao Miao Wu, Xiao Zhou, Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, Puru Jena

J. Phys.: Condens. Matter 22, 275303 (2010).

 

5. Electronic and magnetic properties of a BN sheet decorated with hydrogen and fluorine.

Jian Zhou, Qian Wang, Qiang Sun, Puru Jena

Phys. Rev. B 81, 085442 (2010).

 

4. Electric field enhanced hydrogen storage on polarizable materials substrates.

J. Zhou, Q. Wang, Q. Sun, P. Jena, X. S. Chen

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 2801 (2010).

 

3. Ferromagnetism in Semihydrogenated Graphene Sheet.

J. Zhou, Q. Wang, Q. Sun, X. S. Chen, Y. Kawazoe, P. Jena

Nano Lett. 9, 3867 (2009).

 

2. Tuning electronic and magnetic properties of graphene by surface modification.

Jian Zhou, Miao Miao Wu, Xiao Zhou, Qiang Sun

Appl. Phys. Lett. 95, 103108 (2009).

 

1. Hydrogen storage in Al–N cage based nanostructures.

Xiao Zhou, Miao Miao Wu, Jian Zhou, Qiang Sun

Appl. Phys. Lett. 94, 103105 (2009).