Peer-reviewed journal papers

Prof. Jing Wei

Xi'an Jiaotong University

Researcher ID: B-1318-2012 

http://www.researcherid.com/rid/B-1318-2012

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9413-2650

 

2023

99. Ping Li, Bingxi Feng, Youyou Feng, Guoxin Song, Xiaoli Cheng, Yonghui Deng, Jing Wei*, Synthesis of mesoporous lanthanum-doped SnO2 spheres for sensitive and selective detection of glutaraldehyde disinfectant, ACS Sensors, 2023, 8, 10, 3723-3732. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.3c00953

ACS Sens.:用于检测戊二醛消毒剂的介孔掺镧二氧化锡球体 (qq.com)

ACS Sensors:介孔镧掺杂二氧化锡球用于戊二醛消毒剂的检测 (qq.com)

 

98. Dong Cheng, Youyou Feng, Bingxi Feng, Ke Wang, Guoxin Song, Gen Wang*, Xiaoli Cheng, Yonghui Deng, Jing Wei*, Polyphenol-mediated interfacial deposition strategy for supported manganese oxide catalysts with excellent pollutant degradation performance, Chinese Chemical Letters, 2023, 108623. https://doi.org/10.1016/j.cclet.2023.108623

 

97. Yuxin Li, Ping Li, Yiqing Chen, Yue Wu, Jing Wei*, Interfacial deposition of Ag nanozyme on metal-polyphenol nanosphere for SERS detection of cellular glutathione, Biosensors and Bioelectronics, 2023, 228, 115200.

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0956-5663(23)00142-2

BB. Ag纳米酶在金属多酚纳米球上的界面沉积用于SERS检测细胞谷胱甘肽 (qq.com)

【Biosen. Bioelectron.】银纳米酶在金属-多酚纳米球上的界面沉积用于细胞谷胱甘肽的SERS检测 (qq.com)

Biosensors & Bioelectronics:金属-多酚纳球界面可控沉积银纳米酶及其用于细胞内谷胱甘肽的SERS检测 (qq.com)

 

96. Siqi Xie, Cheng Zhao, Jiabin Shen, Jing Wei, Haiquan Liu, Yingjie Pan, Yong Zhao, and Yongheng Zhu*, Hierarchical Flower-like WO3 Nanospheres Decorated with Bimetallic Au and Pd for Highly Sensitive and Selective Detection of 3‑Hydroxy-2-butanone Biomarker, ACS Sensors, 2023, 8, 728-738  https://doi.org/10.1021/acssensors.2c02257

 

95. Gen Wang, Ke Wang, Zhuoyue Liu, Youyou Feng, Shengjiong Yang, Yaqiong Su, Xufang Qian*, Pengkang Jina*, Jing Wei*, Hollow multi-shelled NiO nanoreactor for nanoconfined catalytic degradation of organic pollutants via peroxydisulfate activation, Applied Catalysis B: Environmental, 2023, 122359  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122359

 

 

2022

94. Bingxi Feng, Youyou Feng, Yuxin Li, Yaqiong Su, Yonghui Deng, Jing Wei*, Synthesis of mesoporous Ag2O/SnO2 nanospheres for selective sensing of formaldehyde at low working temperature, ACS Sensors, 2022, 7, 3963–3972 https://doi.org/10.1021/acssensors.2c02232

ACS Sensors:介孔Ag2O/SnO2微球的合成及甲醛传感性能研究 (qq.com)

西安交通大学魏晶教授课题组ACS Sens.:面向低工作温度、高选择性甲醛传感的介孔Ag2O/SnO2微球合成 (qq.com)

 

93. Yuxin Li, Yiqing Chen, Ping Li, Gen Wang*, Jing Wei*, Controllable deposition of Ag nanoparticles on various substrates via interfacial polyphenol reduction strategy for antibacterial application, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, 655, 130287. https://authors.elsevier.com/a/1ftUE3IywULvvC

 

92. Cheng Zhao, Shanshan Xu, Jing Wei, Siqi Xie, Jinlei Wei, Jingting Han, Zhaohuan Zhang, Haiquan Liu, Jinsheng Cheng, Yong Zhao,* and Yongheng Zhu*, Enhanced Response for Foodborne Pathogens Detection by Au Nanoparticles Decorated ZnO Nanosheets Gas Sensor, Biosensors, 2022, 12(10), 803. https://doi.org/10.3390/bios12100803

 

91. Bingxi Feng, Yue Wu, Yiqing Chen, Kaiping Yuan, Qin Yue, Yonghui Deng, Jing Wei*, Polyphenol-Mediated Synthesis of Mesoporous Au-In2O3 Nanospheres for Room-Temperature Detection of Triethylamine, ACS Applied Nano Materials, 2022, 5, 9688–9697 https://doi.org/10.1021/acsanm.2c01927

 

90. Ping Li, Youyou Feng, Dong Cheng, Jing Wei*, Self-template synthesis of mesoporous vanadium oxide nanospheres with intrinsic peroxidase-like activity and high antibacterial performance, Journal of Colloid And Interface Science, 2022, 625, 435 https://authors.elsevier.com/a/1fG4M4-sDXSvi

具有类过氧化物酶活性和高抗菌性能的介孔氧化钒纳米球的自模板合成

89. Youyou Feng, Ping Li, Jing Wei*, Engineering Functional Mesoporous Materials from Plant Polyphenol Based Coordination Polymers, Coordination Chemistry Reviews, 2022, 468, 214649. https://authors.elsevier.com/a/1fDQQ2Tz3xPmA

科研动态 | 西安交大科研人员在功能介孔材料领域发表综述文章 (qq.com)

88. Cheng Zhao, Jiabin Shen, Shanshan Xu, Jing Wei, Haiquan Liu, Siqi Xie, Yingjie Pan, Yong Zhao*, Yongheng Zhu*, Ultra-efficient trimethylamine gas sensor based on Au nanoparticles sensitized WO3 nanosheets for rapid assessment of seafood freshness, Food Chemistry 2022, 392, 133318.

 

87. Yiqing Chen, Yuxin Li, Bingxi Feng, Yue Wu, Yongheng Zhu*, Jing Wei*, Self-templated Synthesis of Mesoporous Au-ZnO Nanospheres for Seafood Freshness Detection, Sensors & Actuators: B. Chemical, 2022, 360, 131662. https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131662

 

86. Youyou Feng, Yiqing Chen, Zheng Wang, Jing Wei*, Synthesis of mesoporous carbon materials from renewable plant polyphenol for environmental and energy application, New Carbon Materials, 2022, 37(1), 196-222.

[NCM综述]西安交通大学魏晶教授:基于可再生植物多酚的介孔炭材料合成及其环境和能源应用

 

85. Bingxi Feng, Yue Wu, Yuan Ren, YiQing Chen, Kaiping Yuan, Yonghui Deng, Jing Wei*, Self-template synthesis of mesoporous Au-SnO2 nanospheres for low-temperature detection of triethylamine vapor, Sensors & Actuators: B. Chemical, 2022, 356, 131358. https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131358

 

2021

84. Jiabin Shen, Shanshan Xu, Cheng Zhao, Xiaopeng Qiao, Haiquan Liu, Yong Zhao, Jing Wei*, and Yongheng Zhu*, Bimetallic Au@Pt Nanocrystal Sensitization Mesoporous α-Fe2O3 Hollow Nanocubes for Highly Sensitive and Rapid Detection of Fish Freshness at Low Temperature, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13,  57597–57608  https://doi.org/10.1021/acsami.1c17695

 

83. Xiurong Zhu, Yue Zhang, Wei Yan, Shengjiong Yang, Kun Wu, Gen Wang*, Pengkang Jin*, Jing Wei, Peroxymonosulfate activation by mesoporous CuO nanocage for organic pollutants degradation via a singlet oxygen-dominated pathway, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, 9, 106757.

82. Jing Qin, Youyou Feng, Dong Cheng, Biwu Liu, Zheng Wang, Yongxi Zhao, and Jing Wei*, Construction of a Mesoporous Ceria Hollow Sphere/Enzyme Nanoreactor for Enhanced Cascade Catalytic Antibacterial Therapy, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 40302-40314  https://doi.org/10.1021/acsami.1c10821. PDF

 

81. Youyou Feng, Jing Qin, Yu Zhou, Qin Yue*, Jing Wei*, Spherical Mesoporous Fe-N-C Single-atom Nanozyme for Photothermal and Catalytic Synergistic Antibacterial Therapy, Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 606, 826-836. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.08.054 PDF

 

 

80. Dong Cheng, Jing Qin, Youyou Feng and Jing Wei*, Synthesis of Mesoporous CuO Hollow Sphere Nanozyme for Paper-Based Hydrogen Peroxide Sensor, Biosensors 2021, 11, 258. https://doi.org/10.3390/bios11080258

 

79. Gen Wang, Shengjiong Yang, Li Cao, Pengkang Jin, Xiangkang Zeng, Xiwang Zhang, Jing Wei*, Engineering mesoporous semiconducting metal oxides from metal-organic frameworks for gas sensing, Coordination Chemistry Reviews, 2021, 445, 214086. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.214086 PDF

 

 

78. Bingxi Feng, Youyou Feng, Jing Qin, Zheng Wang, Yalong Zhang, Fei Du, Yongxi Zhao, and Jing Wei, * Self-template Synthesis of Spherical Mesoporous Tin Dioxide from Tin-Polyphenol-Formaldehyde Polymers for Conductometric Ethanol Gas Sensing, Sensors and Actuators B: Chemical, 2021, 341, 129965 https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129965 pdf

77. Jing Qin, Guohai Liang, Dong Cheng, Yining Liu, Xiaoran Cheng, Pengkun Yang, Na Wu, Yongxi Zhao, Jing Wei,* Controllable Synthesis of Iron-Polyphenol Colloidal Nanoparticles with Composition-Dependent Photothermal Performance, Journal of Colloid Interface Science, 2021, 593, 172-181  https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.02.082 pdf

 

 

2020

 

76. Gen Wang,# Jing Qin,# Youyou Feng, Bingxi Feng, Shengjiong Yang, Zheng Wang, Yongxi Zhao, and Jing Wei,* Sol-Gel Synthesis of Spherical Mesoporous High-Entropy-Oxides, 2020, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 45155-45164 DOI: 10.1021/acsami.0c11899. pdf

 

 

75. Gen Wang,* Ge Gao, Shengjiong Yang, Zheng Wang, Pengkang Jin, JingWei,* Magnetic mesoporous carbon nanospheres from renewable plant phenol for efficient hexavalent chromium removal, Microporous and Mesoporous Materials, 2021, 310, 110623 doi: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110623. pdf

 

74. Xuan Wei, Diao Zheng, Ming Zhao, Hongzhong Chen, Xun Fan, Bin Gao, Long Gu, Yi Guo, Jing Wei*, Yanli Zhao*, Guangcheng Zhang*, Cross‐Linked Polyphosphazene Hollow Nanosphere Derived N/P‐Doped Porous Carbon with Single Nonprecious Metal Atoms for Oxygen Reduction Reaction, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 14639-14646. Link pdf

73. Jing Qin,# Guohai Liang,# Bingxi Feng, Gen Wang, Na Wu, Yonghui Deng, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yongxi Zhao, Jing Wei*, Facile Synthesis of Metal-Polyphenol-Formaldehyde Coordination Polymer Colloidal Nanoparticles with Sub-50 nm for T1-weighted Magnetic Resonance Imaging, Chinese Chemical Letters, 2021, 32, 842-848 https://doi.org/10.1016/j.cclet.2020.05.021pdf

 

72. Jing Qin, Guohai Liang, Youyou Feng, Bingxi Feng, Gen Wang, Na Wu, Yongxi Zhao and Jing Wei*, Synthesis of Gadolinium/Iron-Bimetal-Phenolic Coordination Polymer Nanoparticles for Theranostic Applications, Nanoscale, 2020, 12, 6096-6103 pdf

https://doi.org/10.1039/C9NR10020B

 

71. Yan Liang, Huacheng Zhang, Jin Zhang, Xuan Cheng, Yinlong Zhu, Laiming Luo, Shanfu Lu, Jing Wei, Huanting Wang*, Porous 2D carbon nanosheets synthesized via organic groups triggered polymer particles exfoliation: An effective cathode catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cells, Electrochimica Acta, 2020, 332, 135397.


70. Yuping Tong*, Yan Liang, Yaoxin Hu, Ezzatollah Shamsaei, Jing Wei,Yongxing Hao, Wanwan Mei, Xi Chen, Yurong Shi, Huanting Wang*, Synthesis of ZIF/CNT nanonecklaces and their derived cobalt nanoparticles/N-doped carbon catalysts for oxygen reduction reaction, Journal of Alloys and Compounds, 2020, 816, 152684.

 

2019

 

69. Gen Wang, Xinran Zhou, Jing Qin, Yan Liang, Bingxi Feng, Yonghui Deng,* Yongxi Zhao, and Jing Wei*, General Synthesis of Mixed Semiconducting Metal Oxide Hollow Spheres with Tunable Compositions for Low-Temperature Chemiresistive Sensing, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 35060. 

 https://doi.org/10.1021/acsami.9b08694 pdf

68. Ranwen Ou, Jing Wei, Chen Zhao, Qinfen Gu, Haijin Zhu, Xingya Li, Nhi Sa Nguyen, Li Wan, Maria Forsyth and Huanting Wang*,

Monovalent cation-phenolic crystals with pH reversible crystal transformation, Chemistry - A European Journal, 2019, 25, 12281-12287

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201902756

67. Xu Yu, Na Wu, Feng Chen, Jing Wei, Yongxi Zhao*, Engineering Microfluidic chip for Circulating Tumor Cells: From Enrichment, Release to Single Cell Analysis, Trends in Analytical Chemistry, 2019, 117, 27-38 https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.03.027.

 

66. Gen Wang, Jing Qin, Yongxi Zhao, Jing Wei*, Nanoporous Carbon Spheres Derived from Metal-Phenolic Coordination Polymers for Supercapacitor and Biosensor, Journal of Colloid and Interface Science, 2019, 544, 241-248.

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.03.001

 

 

2018

65. Hengbo Huang, Jing Qin, Gen Wang, Zehua Guo, Xu Yu, Yongxi Zhao, Jing Wei*, Synthesis of Spiny Metal-phenolic Coordination Crystals as a Sensing Platform for Sequence-Specific Detection of Nucleic Acid, CrystEngComm, 2018, 20, 7626-7630.

http://dx.doi.org/10.1039/C8CE01555D

 

64. Gen Wang, Jing Qin, Xinran Zhou, Yonghui Deng, Huanting Wang, Yongxi Zhao, Jing Wei* Self-Template Synthesis of Mesoporous Metal Oxide Spheres with Metal-Mediated Inner Architectures and Superior Sensing Performance, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1806144.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201806144. pdf

 

 新闻报道

西安交大新闻网:http://news.xjtu.edu.cn/info/1004/101438.htm

新浪网:http://news.sina.com.cn/o/2018-10-26/doc-ifxeuwws8370891.shtml

搜狐网:https://www.sohu.com/a/271645387_779932

国家自然科学基金委员会:http://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20343/31702/index.html

材料圈:http://www.cailiaoquan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39925

 

63. Yue Zhao, Feng Chen, Jing Qin, Jing Wei, Wenhua Wu and Yongxi Zhao*.Engineered Janus probes modulate nucleic acid amplification to expand the dynamic range for direct detection of viral genomes in one microliter crude serum samples. Chem. Sci. 2018, 9, 392-397.

 

62. Na Wu, Feng Chen, Yue Zhao, Yu Xu, Jing Wei and Yongxi Zhao* Functional and Biomimetic DNA Nanostructures on Lipid Membranes. Langmuir, DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b01818.

 

 

61. Dongzhen Chen, Xiaodong Zhu, Jian Huang, Gen Wang, Yue Zhao, Feng Chen, Jing Wei, Zhongxiao Song, and Yongxi Zhao* Polydopamine @ Gold Nanowaxberry Enabling Improved SERS Sensing of Pesticides, Pollutants and Explosives in Complex Samples. Anal. Chem. 2018, 90, 9048-9054.

 

60. Ranwen Ou,  Huacheng Zhang*  Jing Wei, Seungju Kim,  Li Wan,  Nhi Sa Nguyen,  Yaoxin Hu, Xiwang Zhang,  George P. Simon,  Huanting Wang*, Thermoresponsive Amphoteric Metal–Organic Frameworks for Efficient and Reversible Adsorption of Multiple Salts from Water, Adv. Mater. 2018, 30, 1802767https://doi.org/10.1002/adma.201802767.

59. Jing Wei,# Gen Wang,# Feng Chen,# Min Bai, Yan Liang, Huanting Wang, Dongyuan Zhao, Yongxi Zhao*, Sol‐gel Synthesis of Metal‐Phenolic Coordination Spheres and Their Derived Carbon Composites, Angew. Chem. Int. Ed.  2018, 57, 9838-9843  https://doi.org/10.1002/anie.201805781 pdf

2017

58. Feng Chen, Min Bai, Ke Cao, Yue Zhao, Jing Wei, Yongxi Zhao*, Fabricating MnO2 Nanozymes as Intracellular Catalytic DNA Circuit Generators for Versatile Imaging of Base-Excision Repair in Living Cells. Advanced Functional Materials, 2017, DOI: 10.1002/adfm.201702748. Link

 

57. J. Xue, F. Chen, M. Bai, X. Yu, J. Wei, P. Huang, Y. Zhao*, DNA-Mediated Assembly of Gold Nanoparticles and Its Applications in Bioanalysis. ChemNanoMat, 2017, 10.1002/cnma201700177.

 

56. X. Wang, F. Chen, D. Zhang, Y. Zhao, J. Wei, L. Wang, S. Song, C. Fan, Y. Zhao*, Single copy-sensitive electrochemical assay for circulating methylated DNA in clinical samples with ultrahigh specificity based on a sequential discrimination-amplification strategy. Chemical Science, 2017, 8, 4764-4770.

 

55. W. Luo, J. Wei, Y. H. Deng, Y. H. Li, L. J. Wang, T. Zhao, W. Jiang, Progress on the Fabrication of Ordered Mesoporous Materials with Large Pores by Using Novel Amphiphilic Block Copolymers as Templates, Journal of Inorganic Materials, 2017, 32, 1-10.

 

54. J. Wei, Y. Hu, Y. Liang, B. Kong, Z. Zheng, J. Zhang, S. P. Jiang and Y. Zhao, H. Wang*, Graphene Oxide/Core-shell Structured Metal-Organic Frameworks Nano-sandwiches and Their Derived Cobalt/N-doped Carbon Nanosheets for Oxygen Reduction Reaction, J. Mater. Chem. A, 2017, DOI: 10.1039/C7TA00276A. (IF=8.262) Link

 

53. Y. Hu, Y. Wu, C. Devendran, J. Wei, Y. Liang, M. Matsukata, W. Shen, A. Neild, H. Huang, H. Wang*, Preparation of Nanoporous Graphene Oxide by Nanocrystal-masked Etching: Toward Nacre-mimetic Metal Organic Framework Molecular Sieving Membrane, J. Mater. Chem. A, 2017, DOI: 10.1039/C7TA00927E. (IF=8.262Link

 

52. Y. Liang, J. Wei, Y. Hu, X. Chen, J. Zhang, X. Zhang, S. P. Jiang, S. Tao, H. Wang*, Metal-Polydopamine Frameworks and their Transformation to Hollow Metal/N-doped Carbon Particles, Nanoscale, 2017, DOI: 10.1039/C7NR00978J. (IF=7.76Link

 

51. X. Chen, Z. Xie, Y. Liang, J. Wei, Y. Zhu, Y. Huo, X. Zhang, H. Wang*, Hybridizing TiO2 with Nitrogen-Doped Carbon: A New Route to A Highly Visible Light-Active Photocatalyst. ChemistrySelect, 2017, 2(4), 1565-1572. Link

 

50. J. Wei, Y. Ren, W.Luo, Z. Sun, X. Cheng, Y. Li, Y. Deng, A. A. Elzatahry, D. Al-Dahyan, D. Zhao, Ordered Mesoporous Alumina with Ultra-Large Pores as an Efficient Absorbent for Selective Bioenrichment, Chem. Mater. 2017, 29 (5), pp 2211–2217 (IF=9.407) Link

 

49.  J. Wei, Z. K. Sun, W. Luo, Y. H. Li, A. A. Elzatahry, A. M. Al-Enizi, Y. H. Deng,* D. Y. Zhao, New Insight into the Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Materials, J. Am Chem. Soc, 2017, 139, 1706-1713. Link (IF=13.308)

 

  

 

 

2016

 

48.  B. Kong, L. Zu, C. Peng, Y. Zhang, W. Zhang, J. Tang, C. Selomulya, L. Zhang, H. Chen, Y. Wang, Y. Liu, H. He, J. Wei, X. Lin, W. Luo, J. Yang, Z. Zhao, Y. Liu, J. Yang, D. Zhao, Direct Superassemblies of Freestanding Metal–Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage, J. Am Chem. Soc, 2016, 138(50), 16533-16541. Link

 

47. J. Wei, Y. Liang, Y. Hu, B. Kong, G. P. Simon, J.Zhang, S. P. Jiang, H. Wang*, A Versatile Iron-Tannin Framework Ink Coating Strategy to Fabricate Biomass-derived Iron Carbide/Fe-N-Carbon Catalysts for Efficient Oxygen Reduction, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1355-1359. (IF=11.709) (被编辑选为hot paper) Link ESI highly cited paper

 

 

 46.      J. Wei, Y. Liang, Y. Hu, B. Kong, J. Zhang, Q. Gu, Y. Tong, X. Wang, S. Jiang, H. Wang*,Hydrothermal Synthesis of MetalPolyphenol Coordination Crystals and Their Derived Metal/N-doped Carbon Composites for Oxygen Electrocatalysis. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12470 (IF=11.709) Link
(IF=11.709)

 

 45.      J. Wei, Z. X. Low, R. W. Ou, G. P. Simon, H. T. Wang*, Hydrogel-polyurethane Interpenetrating Network Material as an Advanced Draw Agent for Forward Osmosis Process, Water Research, 2016, 96, 292. (IF 5.528) Link

 44.      Y. Hu, J. Wei, Y. Wu, Y. Liang, H. Zhang, X. Zhang, H. Huang, W. Shen, H. Wang*, Zeolitic Imidazolate Framework/Graphene Oxide Hybrid Nanosheets as Seeds for Growth of Ultrathin Molecular Sieving Membranes, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2048-2052. Link ESI highly cited paper


43.      R. Ou, J. Wei, L. Jiang, G. P. Simon, H. Wang*, Robust thermo-responsive polymer composite membrane with switchable superhydrophilicity and superhydrophobicity for efficient oil-water separation, Environ. Sci. Technol, 2016, 50, 906-914. [IF=5.330]
Link


42.      B. Kong, J. Tang, Y. Zhang, T. Jiang, X. Gong, C. Peng, J. Wei, J. Yang, Y.Wang, X. Wang, G. Zheng*, C. Selomulya*, D. Zhao*, Incorporation of well-dispersed sub-5 nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks, Nature Chem. 2016, 8 (2), 171-178.
Link ESI highly cited paper


41.     
X. F. Chen, J. Wei, R. J. Hou, Y. Liang, Z. L. Xie, Y. G. Zhu, X. W. Zhang, H. T. Wang*, Growth of g-C3N4 on mesoporous TiO2 spheres with high photocatalytic activity under visible light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 188, 342-350. [IF=7.435]
Link


40.     
Y. Liang, J. Wei, X. Zhang, J. Zhang, S. P. Jiang, H. Wang*, Synthesis of Nitrogen Doped Porous Carbon Nanocubes as a Catalyst Support for Methanol Oxidation, ChemCatChem, 2016, 8, 1901.
Link


39.     
W. Luo, T. Zhao, Y. Li, J. Wei, P. Xu, X. Li, Y. Wang, W. Zhang, A. A Elzatahry, A. Alghamdi, Y. Deng, L. Wang, W. Jiang, Y. Liu, B. Kong, D. Zhao, A Micelle Fusion-Aggregation Assembly Approach to Mesoporous Carbon Materials with Rich Active Sites for Ultra-Sensitive Ammonia Sensing, J. Am Chem. Soc, 2016, 138, 12586.
Link


38.  
L. Wan, J. Wei, Y. Liang, Y. Hu, X. Chen, E. Shamsaei, R. Ou, X. Zhang, H. Wang*, ZIF-derived nitrogen-doped carbon/3D graphene frameworks for all-solid-state supercapacitors, RSC Adv. 2016, 6, 76575-76581
Link


37.  
X. B. Wang, J. Liu, S. Leong, X. Lin, J. Wei, B. Kong, Y. Xu, Z. Low, J. Yao, H. Wang*, Rapid Construction of ZnO@ZIF-8 Heterostructures with Size-selective Photocatalysis Properties, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 9080.
Link


36.   D. Z. Chen, Z. X. Song, F. Chen, J. Huang, J. Wei, Y. X. Zhao*, Simply controllable growth of single crystal plasmonic Au–Ag nano-spines with anisotropic multiple sites for highly sensitive and uniform surface-enhanced Raman scattering sensing, RSC Adv. 2016, 6, 66056.
Link

 

2015

 35.   J. Wei, Y. X. Hu, Y. Liang, B. Kong, J. Zhang, J. Song, Q. Bao, G. P. Simon, S. P. Jiang, H. T. Wang*, Nitrogen-Doped Nanoporous Carbon/Graphene Nano-Sandwiches: Synthesis and Application for Efficient Oxygen Reduction, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 5768-5777.(Back cover) (IF 11.805ESI highly cited paper

 

 

 

 

文章被 Materials Views 中国报道,题目为“氮掺杂的多孔碳/石墨烯纳米“三明治””

 链接:http://www.materialsviewschina.com/2015/09/nitrogen-doped-nanoporous-carbongraphene-nano-sandwiches/ 

 

34.   J. Wei, Y. X. Hu, Z. X. Wu, Y. Liang, S. Leong, B. Kong, X. Y. Zhang, D. Y. Zhao, G. P. Simon, H. T. Wang*, A graphene-directed assembly route to hierarchically porous Co–Nx/C catalysts for high performance oxygen reduction, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16867. (IF 7.443)

 

 33.   J. Wei, Y. Liang, X. Zhang, G. P. Simon, D. Zhao, J. Zhang, S.P. Jiang, H. Wang*, Controllable Synthesis of Mesoporous Carbon Nanospheres and Fe-N/Carbon Nanospheres as Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysts, Nanoscale, 2015, 7, 6247.

 

32.   Y. Liu, R. Che, G. Chen, J. Fan, Z. Sun, Z. Wu, M. Wang, B. Li, J. Wei, Y. Wei, G. Wang, G. Guan, A. A Elzatahry, A. A Bagabas, A. M Al-Enizi, Y. Deng, H. Peng, D. Zhao*, Radially oriented mesoporous TiO2 microspheres with single-crystal–like anatase walls for high-efficiency optoelectronic devices, Sci. Adv. 2015, 1(4), e1500166.

 

31.   W. X. Gu, Z. X. Low, Y. Feng, J. Wei, H. Wang*, Investigating forward osmosis process for simultaneous preparation of brown coal slurry and wastewater reclamation, Fuel Processing Technology, 2015, 131, 414-420. 

 

2014

 30.   J. Wei#, Y. Y. Liu#, J. Chen, Y. H. Li, Q. Yue, G. X. Pan, Y. L. Yu*, Y. H. Deng*, D. Y. Zhao, Azobenzene-Derived Surfactants as Phototriggered Recycable Templates for the Synthesis of Ordered Mesoporous Silica Nanospheres, Adv. Mater. 2014, 26, 1782–1787.

 

 

29.   Y. H. Li, J. Wei, W. Luo, C. Wang, W. Li, S. S. Feng, Q. Yue, M. H. Wang, A. A. Elzatahry, Y. H. Deng, and D. Y. Zhao, Tricomponent Coassembly Approach To Synthesize Ordered Mesoporous Carbon/Silica Nanocomposites and Their Derivative Mesoporous Silicas with Dual Porosities, Chem. Mater. 2014, 26, 2438–2444.

 

28.   H. T. Wang, J. Wei, G. P. Simon, Response to Osmotic Pressure versus Swelling Pressure: Comment on “Bifunctional Polymer Hydrogel Layers As Forward Osmosis Draw Agents for Continuous Production of Fresh Water Using Solar Energy”, Environ. Sci. Technol. 2014, 48, 4214-4215.

 

27.   X. Y. Zhang, J. F. Yao, M. Ali, J. Wei, H. T. Wang, L. Yeo, J. Friend, D. MacFarlane, UV/ozone-assisted low temperature preparation of mesoporous TiO2 with tunable phase composition and enhanced solar light photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 18791-18795.

 

26.   Z. K. Sun, Q. Yue, Y. Liu, J. Wei, B. Li, S. Kaliaguine, Y. H. Deng, Z. X. Wu, D. Y. Zhao, Rational Synthesis of Superparamagnetic Core-Shell Structured Mesoporous Microspheres with Large Pore Sizes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 18322-18328

 

25.   B. Kong, J. Tang, Z. X. Wu, C. Selomulya, H. T. Wang, J. Wei, Y. C. Wang, G. F. Zheng, D. Y. Zhao, Bio-inspired porous antenna-like nanocube/nanowire heterostructure as ultra-sensitive cellular interfaces, NPG Asia Materials, 2014, 6, e117.

 

24.   Y. H. Li, W. Luo, N. Qin, J. P. Dong, J. Wei, W. Li, S. S. Feng, J. C. Chen, J. Q. Xu, A. A. Elzatahry, M. H. Es-Saheb, Y. H. Deng,* and D. Y. Zhao, Highly Ordered Mesoporous Tungsten Oxides with a Large Pore Size and Crystalline Framework for H2S Sensing, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 9035.

 

23.   B. Kong, J. Tang, C. Selomulya, W. Li, J. Wei, Y. Fang, Y. C. Wang, G. F. Zheng and D. Y. Zhao, Oriented Mesoporous Nanopyramids as Versatile Plasmon Enhanced Interfaces, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 6822-6825

 

22.   B. Kong, J. Tang, Z. X. Wu, J. Wei, H. Wu, Y. C. Wang, G. F. Zheng and D. Y. Zhao, Ultralight Mesoporous Magnetic Frameworks by Interfacial Assembly of Prussian Blue Nanocubes, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 2888–2892. 

 

2013

 21.   J. Wei, D. D. Zhou, Z. K. Sun, Y. H. Deng*, Y. Y. Xia, D. Y. Zhao*A Controllable Synthesis of Rich Nitrogen-Doped Ordered Mesoporous Carbon for CO2 Capture and Supercapacitors, Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 2322-2328. ESI highly cited paper

 

 

20.   Y. H. Deng, J. Wei, Z. K. Sun, D. Y. Zhao*, Large-Pore Ordered Mesoporous Materials Templated from Non-Pluronic Amphiphilic Block Copolymers, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 4054-4070.  ESI highly cited paper

 

19.   J. Wei, Y. H. Li, M. H. Wang, Q. Yue, Z. K. Sun, C. Wang, Y. J. Zhao, Y. H. Deng*, D. Y. Zhao, A Systematic Investigation of the Formation of Ordered Mesoporous Silicas Using Poly(ethylene oxide)-b-poly(methyl methacrylate) as the Template. J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 8819-8827.

 

18.   Z. K. Sun, Y. Liu, B. Li, J. Wei, M. H. Wang, Q. Yue, Y. H. Deng, S. Kaliaguine, D. Y. Zhao*, General Synthesis of Discrete Mesoporous Carbon Microspheres through a Confined Self-Assembly Process in Inverse Opals, ACS Nano, 2013, ASAP.

 

17.   C. Wang, J. Wei, Q. Yue, W. Luo, Y. H. Li, M. H. Wang, Y. H. Deng,* D. Y. Zhao, A Shear Stress Regulated Assembly Route to Silica Nanotubes and Their Closely Packed Hollow Mesostructures, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 11603.

 

16. W. Luo, Y. H. Li, J. P. Dong, J. Wei, J. Q. Xu, Y. H. Deng*, D. Y. Zhao*, A Resol-Assisted Co-Assembly Approach to Crystalline Mesoporous Niobia Spheres for Electrochemical Biosensing, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(40), 10505–10510.

 

15. D. Feng, J. Wei, M. H. Wang, Q. Yue, Y. H. Deng, A. M. Asiri, D. Y. Zhao, Advances in Mesoporous Thin Films via Self-Assembly Process, Adv. Porous Mater. 2013, 1, 164–186. (Invited Review)

 

14.   Y. Liu, Y. H. Deng, Z. K. Sun, J. Wei, G. F. Zheng, A. M. Asiri, S. Khan, M. M. Rahman, D. Y. Zhao*, Hierarchical Cu2S Microsponges Constructed by Nanosheets for Efficient Photocatalysis, Small, 2013, 9, 2702-2708.

 

2012

 

13.   J. Wei, Q. Yue, Z. K. Sun, Y. H. Deng*, D. Y. Zhao*, Synthesis of Dual-Mesoporous Silica Using Non-Ionic Diblock Copolymer and Cationic Surfactant as Co-Templates, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6149-6153. (Hot paper)

12. Q. Yue, M. H. Wang, J. Wei, Y. H. Deng,* T. Y. Liu, R. C. Che, B. Tu, and D. Y. Zhao*, A Template Carbonization Strategy to Synthesize Ordered Mesoporous Silica Microspheres with Trapped Sulfonated Carbon Nanoparticles for Efficient Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10368-10372.

11. Z. K. Sun, B. Sun, M. H. Qiao, J. Wei, Q. Yue, C. Wang, Y. H. Deng,* S. Kaliaguine, and D. Y. Zhao*, A General Chelate-Assisted Co-Assembly to Metallic Nanoparticles-Incorporated Ordered Mesoporous Carbon Catalysts for Fischer–Tropsch Synthesis, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17653-17660.

 

2011

 

10. J. Wei, H. Wang, Y. H. Deng*, Z. K. Sun, L. Shi, B. Tu, M. Luqman, and D. Y. Zhao*, Solvent Evaporation Induced Aggregating Assembly Approach to Three-Dimensional Ordered Mesoporous Silica with Ultralarge Accessible Mesopores, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 20369-20377.

9. J. Wei, Y. H. Deng, J. Y. Zhang, Z. K. Sun, B. Tu and D. Y. Zhao*, Large-pore ordered mesoporous carbons with tunable structures and pore sizes templated from poly(ethylene oxide)-b-poly(methyl methacrylate), Solid State Sci. 2011, 13, 784-792.

 

8. Z. K. Sun, Y. H. Deng*, J. Wei, D. Gu, B. Tu, and D. Y. Zhao*, Hierarchically Ordered Macro-/Mesoporous Silica Monolith: Tuning Macropore Entrance Size for Size-Selective Adsorption of Proteins, Chem. Mater. 2011, 23, 2176-2184.

 

Before 2010

 

7. Y. H. Deng, Y. Cai, Z. K. Sun, D. Gu, J. Wei, W. Li, X. H. Guo, J. P. Yang, D. Y. Zhao*, Controlled Synthesis and Functionalization of Ordered Large-Pore Mesoporous Carbons, Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 3658-3665.

 

6. Y. H. Deng, Y. Cai, Z. K. Sun, J. Liu, C. Liu, J. Wei, W. Li, C. Liu, Y. Wang and D. Y. Zhao*, Multifunctional Mesoporous Composite Microspheres with Well-Designed Nanostructure: A Highly Integrated Catalyst System, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8466-8473.  ESI highly cited paper

 

5. Q. Li, J. Xu, Z. X. Wu, D. Feng, J. P. Yang, J. Wei, Q. L. Wu, B. Tu, Y. Cao and D. Y. Zhao*, Facile synthesis of highly stable and well-dispersed mesoporous ZrO2/carbon composites with high performance in oxidative dehydrogenation of ethylbenzene, Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 10996-11003.

 

4. J. Y. Zhang, Y. H. Deng*, J. Wei, Z. K. Sun, D. Gu, H. Bongard, C. Liu, H. H. Wu, B. Tu, F. Schüth and D. Y. Zhao*, Design of Amphiphilic ABC Triblock Copolymer for Templating Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Carbons with Tunable Pore Wall Thickness, Chem. Mater. 2009, 21, 3996-4005.

 

3. Y. Yan, J. Wei, F. Q. Zhang, Y. Meng, B. Tu and D. Y. Zhao*, The pore structure evolution and stability of mesoporous carbon FDU-15 under CO2, O2 or water vapor atmospheres, Micropor. Mesopor. Mater. 2008, 113, 305-314.

 

2.Y. H. Deng, J. Liu, C. Liu, D. Gu, Z. K. Sun, J. Wei, J. Y. Zhang, L. J. Zhang, B. Tu and D. Y. Zhao*, Ultra-Large-Pore Mesoporous Carbons Templated from Poly(ethylene oxide)-b-Polystyrene Diblock Copolymer by Adding Polystyrene Homopolymer as a Pore Expander, Chem. Mater. 2008, 20, 7281-7286.

 

1. L. Zhou, J. Zou, M. M. Yu, P. Lu, J. Wei, Y. Q. Qian, Y. H. Wang, C. Z. Yu*, Green Synthesis of Hexagonal-Shaped WO3·0.33H2O Nanodiscs Composed of Nanosheets, Cryst. Growth Des., 2008, 8, 3993-3998.