My News

分享到:
祝贺课题组张玲玲同学在Nature Communications发表分子选择性富集与SERS检测技术论文,祝贺!!!
发布者: 方吉祥 | 2021-10-18 | 534

Lingling Zhang#, Yu Guo#, Rui Hao,Yafei Shi, Hongjun You, Hu Nan, Yanzhu Dai, Danjun Liu, Dangyuan Lei, Jixiang Fang*, Ultra-rapid and highly efficient enrichment of organic pollutants via magnetic nanoparticles/mesoporous nanosponge compounds for ultrasensitive nanosensors. Nature Communications, 2021, 12, 6849 . PDF