Admissions Information

本研究团队招收硕士生、博士生、博士后等优秀人才


请将您的简历发送至 liyang79@mail.xjtu.edu.cn 我们将尽快与您联系。


博士,硕士招生目录请移步西安交通大学研究生招生信息网查询。

Group Members

 

 博士研究生

             

                                                                                   

 

                 姓名:胡荣贵                                         姓名:冯凯文                                         姓名:李文文   

         邮箱hurg19@stu.xjtu.edu.cn                 邮箱:  505220495@qq.com                           邮箱:  806493968@qq.com 

                 生源:兰州大学                                      生源:兰州大学                                      生源:兰州大学 

                                                                         

 

 

               姓名:牛雯婷                                          姓名:张文敏                                         姓名:石少贤

         邮箱:  845609041@qq.com                  邮箱1326557720@qq.com                         邮箱shishx20@lzu.edu.cn 

              生源:中国农业大学                                  生源:宁夏大学                                     生源:兰州大学

             

           

  

硕士研究生

                                                                                        

 

      姓名:王慧临 2021级                               姓名:柳梦琳 2021级                            姓名: 宋有泽 2022级                                 

         生源:华中师范大学                                 生源:济南大学                                      生源:  兰州大学                        

Research Assistant

                                                                      

 

              Mr. Fu-Jia Tang                                                Mr. Ze-Yuan Di

       Email: 1650945684@qq.com                          Email: 1678206087@qq.com

                                       

Former Members

Postdoctoral Fellow

             http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-30713.jpg

         Prof. Dr. Ping Zhang

           Email: zhp4190@163.com

            Tel: (+86)-29-8339-5343

 

Visting Scholar

              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-31509.jpg                                                          http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-69702.jpg

        Prof. Dr. Ming-Yu Yang                                             Dr. Jianbin Chen

       Email: yangmy05@snnu.edu.cn                     Email: Jianbin.Chen@catalysis.de 

  visited us from Nov. 2014 to Dec. 2014            visited us from Nov. 2015 to Jan. 2016

 

Ph.D.

                                                                              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-35911.png

            Dr. Wan-Fa Tian                                       Dr. Shao-Feng Wang                                              Dr. Ke-Han He

 Ph.D. Student from Lanzhou University         Ph.D. Student from Lanzhou University 

 worked from Apr. 2015 to Sep. 2018                 worked from Apr. 2015 to Jun. 2018                   

      Email: tianwf12@lzu.edu.cn                                Email: wangshf13@lzu.edu.cn                                      Email: hdss2006@163.com     

 

                                                 http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-39549.jpg                                                  http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-32545.jpg

         Dr. Fang-Fang Tan                                        Dr. Dang-Po Wang                                        Dr. Wei-Dong Zhang

Email: 15877653513@163.com                worked from Sep. 2015 to Jun. 2018            worked from Jul. 2014 to Aug. 2015

                                                                     Email: wang_d_poo@163.com                        Email: 835793023@qq.com

 

                                                                                                          http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-102429.jpg

 

        

           Dr. Yan-Jun Guo                                     Dr. Chao-Zheng Zhou                                         Dr. Chun-Hong Hu          

    Email: cherry93214@163.com                Email: chaoseason@163.com                           Email: huchh15@lzu.edu.cn

          Tel: (+86)-29-8339-5343                          Tel: (+86)-29-8339-5343 

Master

                  http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-32544.jpg                            http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-102434.png                                  http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-120782.jpg

        Ms. Kai-Li Tang                                Ms. Xiao-Ya He                                    Mr. Yuan-Li Sun 

  worked from Sep. 2014 to Jun. 2016    Email:2573510795@qq.com          Email:sun18233260696@163.com 

                                                                             

Visting undergraduate students

              http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-33612.jpg                                           http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-38815.jpg                                        http://gr.xjtu.edu.cn/c/document_library/get_file?folderId=1807411&name=DLFE-122973.jpg

         Mr. Chong-Yi Ai                                       Ms. Jun Chang                                          Mr. Xiu-Feng Zhang

  Undergraduate Student from                                       Undergraduate Student from

Xi'an Jiaotong University                                               Xianyang Normal University

 visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015             visited us from Jan. 2015 to Jun. 2015 

 Email: 273279987@qq.com                               Email: 506423162@qq.com