Papers

1.  Xianglian Liu, Xuan Chen, Yangchao Dong, Chuanyu Zhang, Xiaoli Qu, Yingfeng Lei and Xueyong Wei. Multiple virus sorting based on aptamer modified microspheres in TSAW device, Microsystems & Nanoengineering, Accepted.

2. Xianglian Liu, Xuan Chen, Ziwei Yang, He Xia, Chuanyu Zhang and Xueyong Wei. Surface acoustic wave based microfluidic devices for biological applications, Sensors & Diagnostics, Accepted.

3. Yan Qiao, Zhan Shi, Yutao Xu, Xueyong Wei, Alaaeldin Elhady, Eihab Abdel-Rahman, Ronghua Huan, Wenming Zhang. Frequency unlocking-based MEMS bifurcation sensors, Microsystems & Nanoengineering,Accepted.

4. Bo Xu, Jiankai Zhu, Fei Xiao, Chenyin Jiao, Yachun Liang, Ting Wen, Song Wu, Zejuan Zhang, Lin Lin, Shenghai Pei, Hao Jia, Ying Chen, Ziming Ren, Xueyong Wei, Wen Huang, Juan Xia and Zenghui Wang, Identifying, Resolving, and quantifying anisotropy in ReS2 Nanomechanical Resonators, Small, Accepted.

5. Huitong Cao, Zongxin Hu, Xueyong Wei, Hairong Wang, Xin Tian and Shujiang Ding. Conductometric ethanol gas sensor based on a bilayer film consisting of SnO2 film and SnO2/ ZnSnO3 porous film prepared by magnetron sputttering, Sensors and Actuators B: Chemical, Accepted.

6. Zhan Shi, Dong Pu, Qiangfeng Lv, Ronghua Huan, Xuefeng Wang, Zunhao Xiao, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. Enhancement of synchronization bandwidth in an arch beam via nonlinearity manipulation, Journal of Sound and Vibration, Accepted.

7. Xin Tian, Zonxin Hu, Tian Wang, Hairong Wang, Qunming Zhang and Xueyong Wei. Influence of multi-layer TiO2/SnO2 heterjunctions on fast and sensitive ethanol detection, Vacuum, Volume 207, January 2023, 111620.

8. Jin Gong, Zhaohui Wang, Yankun Tang, Jianhai Sun, Xueyong Wei, Qunming Zhang, Geng Tian, Hairong Wang. MEMS-based resistive hydrogen sensor with high performance using a palladium-gold alloy thin film, Journal of Alloys and Compounds,  167398 (2022).

9. Xuan Chen, Xianglian Liu, Chuanyu Zhang, Hao Meng, Biwu Liu and Xueyong Wei. A Rapid Fluorescent Aptasensor for Point-of-care Detection of C-Reactive Protein, Talanta, 249(2022) 123661. (IF: 6.556)

10. Ziming Ren, Yonghong Qi, Minghui Zhao, Weixuan Jing and Xueyong Wei. A composite structure pressure sensor based on quartz DETF resonator, Sensors and Actuators: A. Physical, 341(2022:113883  (IF:4.291)

11. Shaobo Jin, Guoyong Ye, Na Cao, Xuling Liu, Liguo Dai, Pengpeng Wang, Tong Wang and Xueyong Wei. Acoustic-controlled microdroplets and microbubbles fusion and its application in the synthesis of hydrogel microspheres, Langmuir, 38(2022) 41: 12602–12609. (IF: 4.331)

12. Xuefeng Wang, Qiqi Yang, Ronghua Huan, Weiqiu Zhu, Xingjian Jing, Zhan Shi, Xueyong Wei. Frequency comb in a parametrically modulated rhombic micro-resonator Acta Mechanica Sinica, 38(10) 521596, 2022.

13. Zhan Shi, Dong Pu, Ronghua Huan, Xuefeng Wang, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. Mode interaction induced response flattening in two mechanically coupled micro-resonators, Mechanical Systems and Signal Processing, 177 (2022): 109164. (IF:8.934)

14. Liu Xu, Yonghong Qi, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei, Fast Frequency Relocking for Synchronization Enhanced Resonant Accelerometer, Microsystems & Nanoengineering, 93 (2022). (IF: 8.006)

15. Lan Gao, Elyes Nefzaoui, Frédéric Marty, Xueyong Wei, Stéphane Bastide, Yamin Leprince-Wang, Tarik Bourouina, Two-dimensional metamaterials as meta-foams for optimized surface-enhanced solar steam generation, Solar Energy Materials and Solar Cells, 243(2022): 111793. (IF: 7.305)

16. Xuefeng Wang, Qiqi Yang, Ronghua Huan, Shi Zhan, Weiqiu Zhu, Zhuangde Jiang, Zichen Deng and Xueyong Wei. Frequency comb in 1:3 internal resonance of coupled micromechanical resonators, Appl. Phys. Lett. Accepted. (IF:3.791)

17. Dong Pu, Xuan Chen, Wenxin Zhu, Juan Ren, Kai Chen, Zhuangde Jiang, Ronghua Huan and Xueyong Wei, Amplifying charge-sensing in micromechanical oscillators based on synchronization, Sensors and Actuators A: Physical, 1135172022 (IF:3.407)

18.  Yonghong Qi, Minghui Zhao, Ziming Ren, Bo Li, Bing Li and Xueyong Wei. A Compact MEMS pressure sensor based on Fabry-Pérot Interference, Sensors, 2022, 22(5):1973. (IF: 3.576)

19.  Xin Tian, Huitong Cao, Hairong Wang, Jiuhong Wang, Xueyong Wei, Xinyu Wu, Acid Vapor Oxidation Growth of SnO2 Nanospheres with Ultra-high Sensitivity to Ethanol Detection at Low Temperature, Journal of Alloys and Compounds, 905:164229 (2022). (IF: 5.316)

20.  Xianming Qin, Xuan Chen, Lei Li, Hairong Wang and Xueyong Wei, Microfluidic acoustic valve for capturing locomotive microorganism without anesthesia, Sensors and Actuators A: Physical, Accepted. 2022 (IF:3.407)

21.  Ningning Bai, Liu Wang, Yiheng Xue, Yan Wang, Xingyu Hou, Gang Li, Yuan Zhang, Minkun Cai, Lingyu Zhao, Fangyi Guan, Xueyong Wei and Chuanfei Guo, Graded interlocks for iontronic pressure sensors with high sensitivity and high linearity over a broad rangeACS Nano, Accepted  (IF: 15.881)

22.  Xuan Chen, Hairong Wang and Xueyong Wei, A MEMS optical power meter with high resolution and linearity, Sensors and Actuators A: Physical, 339:113506 (2022). (IF:3.407)

23.  Xin Tian, Huitong Cao, Xueyong Wei, Jiuhong Wang, Xinyu Wu and Hairong Wang, Controllable acid vapour oxidation growth of complex SnO2 nanostructures for ultrasensitive ethanol sensing, Ceramics International, 48:9229-9238 (2022). (IF: 4.527)

24. Xin Tian, Hairong Wang, Huitong Cao, Jiuhong Wang, Xinyu Wu and Xueyong Wei. Optimal Pt mesoporous layer modified nanocomposite film with highly sensitive detection of ethanol at low temperature, Applied Surface Science, 578 (2022) 151983. (IF:6.707)

25. Minghui Zhao, Yonghong Qi, Xiaopeng Zhang, Bo Li, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. Noise analysis and performance optimization of a MEMS Fabry-Pérot seismic accelerometer, IEEE Sensor Journal, 22 (2022) 365-372. (IF:3.076)

26. Zhibin Li, Hairong Wang, Huiying Zhao, Jiuhong Wang, Xueyong Wei and Hanqing Gu. Effect of regulating compressive strains on thermal transport of silicon-based amorphous silica thin films and interfacial thermal resistance, Vacuum, 12 October 2022, 110676. (IF:3.627)

27. Liu Xu, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Yu Jia and Xueyong Wei. Effect of Joule heating on the performance of micromechanical piezoresistive oscillator, Sensors and Actuators A: Physical, 333 (2022) 113234 (IF:3.407)

28. Xianming Qin, Xueyong Wei, Lei Li, Hairong Wang, Zhuangde Jiang and Dong Sun. Acoustic valves in microfluidic channels for droplet manipulation, Lab on Chip, 21 (2021) 3165 - 3173. (IF:6.799)

29. Zhan Shi, Ronghua Huan, Dong Pu, Weiqiu Zhu, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. Phase-delay induced variation of synchronization bandwidth and frequency stability in a micromechanical oscillator, Nonlinear Dynamics, 105 (2021) 2981–2994. (IF:5.022)

30. Qiqi Yang, Xuefeng Wang, Ronghua Huan, Liu Xu, Yutao Xu, Zhuangde Jiang, Xueyong Wei. Asymmetric phononic frequency comb in a rhombic micromechanical resonator. Appl. Phys. Lett. 118, 223502 (2021). (IF: 3.791)

31. Hongcai Zhang, Liu Xu, Yanyu Ding, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei, Capacitance detection based on high order synchronization sensing, IEEE Sensor Journal, 21 (15) 16780-16789. (IF: 3.3)

32. Yanyu Ding, Ziming Ren, Shudong Wang, Weixuan Jin, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. A high-resolution resonant torque sensor based on quartz resonator and MEMS technology, Sensors and Actuators A: Physical, 320 (2021) 112579. (IF: 3.407)

33. S. Wang, X. Wei, H. Lu, Z. Ren, Z. Jiang, J. Ren, Z. Yang, L. Sun, W. Shang, X. Wu, Y. Shen, Robot-aided fN∙m torque sensing within an ultrawide dynamic range, Microsystems & Nanoengineering, 7, 2 (2021). (IF: 7.127)

34. Xuefeng Wang, Ronghua Huan, Weiqiu Zhu, Dong Pu and Xueyong Wei. Frequency locking in the internal resonance of two electrostatic coupled micro-resonators with frequency ratio 1:3, Mechanical Systems and Signal Processing, 146 (2021) 106981. (IF: 6.823)

35. Ziming Ren, Dongjie Wang, Weixuan Jing, Shudong Wang, Zhuangde Jiang, Juan Ren, Hairong Gu and Xueyong Wei, A probe type high precision micro-force sensor based on quartz DETF resonator, Measurement Science and Technology, Accepted (IF: 2.046)

36. Xuefeng Wang, Ronghua Huan, Weiqiu Zhu, Zhan Shi, Xueyong Wei and Guoqiang Cai. Amplitude region for triggering frequency locking in two electrostatically coupled micro-resonators, International Journal of Non-Linear Mechanics, 130, 103673. (IF2.313)

37. Dong Pu, Pengzhe Yang, Xuefeng Wang, Ronghua Huan, Zhuangde Jiang and Xueyong Wei. Anomalous amplitude frequency dependence in a micromechanical resonator under synchronization, Nonlinear Dynamics, 103 (2021) 467 – 479. (IF:5.022)

38. Baoqing Han, Hairong Wang, Wanying Yang, Jiuhong Wang and Xueyong Wei, Hierarchical Pt-decorated In2O3 microspheres with highly enhanced isoprene sensing properties, Ceramics International, 47 (2021): 9477 – 9485. (IF: 4.527)

39. Shudong Wang, Weilong Zhu, Yajing Shen, Juan Ren, Hairong Gu and Xueyong Wei, Temperature Compensation for MEMS Resonant Accelerometer Based on BP-NN Optimized via Genetic Algorithm, Sensors and Actuators A: Physical 316 (2020) 112393. (IF:3.407)

40. Hanqing Gu, Jiuhong Wan, Xueyong Wei, Hairong Wang, Zhibin Li. Thermal conductivity and interfacial thermal resistance in the heterostructure of silicon/ amorphous silicon dioxide: the strain and temperature effect, Nanotechnology, 31(2020) 505703. (IF:3.874)

41. Zhibin Li, Hairong Wang, Huiying Zhao, Hanqing Gu, Jiuhong Wang and Xueyong Wei, Effects of strain on thermal conductivity of silicon dioxide thin films using test method based on 3-ω technique and uniaxial strain setup, Review of Scientific Instruments, Accepted

42. Cun Li, Chao Han, Yulong Zhao, Carl Anthony and Xueyong Wei. Seesaw capacitive structure as an autonomous impact oscillator, Sensors and Actuators A: Physical, 315(2020), 112279. (IF: 3.407)

43. Zhen Liu, Yinfeng Lei, Ziyi Yu, Zhijun Meng, Shaobo Jin, Zhuangde Jiang, Fanglin Zhang and Xueyong Wei. Fluorescent labeling based acoustofluidic screening of Japanese encephalitis virus, Sensors and Actuators B: Chemical, 3222020128649. (IF: 7.46)

44. Shaobo Jin, Xueyong Wei, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Chris Abell and Ziyi Yu, Construction of core-shell microcapsules via focused surface acoustic wave microfluidics, Lab on a Chip, 2020(20):3104 – 3108. (IF:6.799)

45. Hongcai Zhang, Xueyong Wei, Yang Gao and Edmond Cretu. Analytical study and thermal compensation for capacitive MEMS accelerometer with anti-spring structure, Journal of MEMS, 29(5)1389 – 1400. (IF: 2.417)

46. Xuefeng Wang, Xueyong Wei, Dong Pu and Ronghua Huan, Ultrasensitive charge detection with two coupled nonlinear micromechanical resonators, Microsystems & Nanoengineering, (2020) 6:78. (IF: 7.127)

47. Minghui Zhao, Xueyong Wei, Hairong Wang and Hongwu Bai. Design and simulation of a MEMS Fabry-Perot accelerometer with ultra-low cross-axis sensitivity, Smart Mater. Struct. 29 (2020)085029. (IF: 3.585)

48. Xiaopeng Zhang, Xueyong Wei, Tongdong Wang, Xin Li, Weiguo Xiao and Zutang Wu, A digital low frequency geophone based on 4th order sigma-delta modulator and single coil velocity feedback, Sensors and Actuators A: Physical, 312 (2020) 112074. (IF: 3.407)

49. Hongcai Zhang, Xueyong Wei, Yang Gao and Edmond Cretu. Frequency characteristics and thermal compensation of MEMS devices based on geometric anti-spring. J. Micromech. Microeng., 30 (2020) 085014. (IF: 1.881)

50. Shaobo Jin, Xueyong Wei, Ziyi Yu, Juan Ren, Zhijun Meng, Zhuangde Jiang. Acoustic-controlled Bubbles Generation and Fabrication of 3D Porous Material. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12 (19): 22318-22326. (IF: 9.229)

51. Liu Xu, Shudong Wang, Zhuangde Jiang, Xueyong Wei. Programmable Synchronization Enhanced MEMS Resonant AccelerometerMicrosystems & Nanoengineering, (2020) 6:63. (IF: 7.127)

52. Yuxing Duan, Xueyong Wei, Hairong Wang, Minghui Zhao, Ziming Ren, Huiying Zhao and Juan Ren. Design and performance analysis of a microgravity accelerometer with quasi-zero stiffness, Smart Mater. Struct. 29 (2020) 075018 (IF: 3.585)

53. Chao Han, Cun Li, Yulong Zhao, Bo Li and Xueyong Wei, Research on a micro processing technology for fabricating complex structure of single crystal quartz. Micromachines, 2020, 11, 337. (IF: 2.891)

54. Tianyi Zhang, Qingyuan Liu, Xueyong Wei, Zhuangde Jiang and Tianhong Cui. A vibrating membrane working electrode for highly sensitive anodic stripping voltammetry. Sensors and Actuators B: Chemical, 311 (2020) 127948. (IF: 7.46)

55. Xianming Qin, Hairong Wang and Xueyong Wei, Intra-droplet particle enrichment in focused acoustic field, RSC Advances, 2020, 10, 11565 – 11572. (IF: 3.361)

56. Xueyong Wei, Hongcai Zhang, Yanyu Ding and Juan Ren. Closed-loop capacitive readout based on mode localization effect in weakly-coupled RLC circuits, Sensors and Actuators A: Physical 304 (2020) 111904 (IF: 3.407)

57. Baoqing Han, Jiuhong Wang, Wanying Yang, Xiaowei Chen, Hairong Wang, Jialuo Chen, Cheng Zhang, Jianhai Sun and Xueyong Wei, Hydrothermal synthesis of flower-like In2O3 as a highly sensitive isoprene sensor for exhaled breath analysis, Sensors and Actuators B: Chemical, 309(2020) 127788. (IF: 7.46)

58. Minghui Zhao, Kangli Jiang, Hongwu Bai, Hairong Wang and Xueyong Wei. A Fabry-Pérot based optical MEMS accelerometer with high resolution, Microsystem Technologies, 2020, 26(6):1961-1969. (IF: 2.276)

59. Bo Peng, Kai-Ming Hu, Lei Shao, Han Yan, Lei Li, Xueyong Wei and Wen-Ming Zhang, A Sensitivity tunable accelerometer based on series-parallel electromechanically coupled resonators using mode localization, J.MEMS, 2020, 29 (1): 3 – 13. (IF: 2.417)

60. Tianyi Zhang, Zhuangde Jiang, Chaowei Guo and Xueyong Wei. Internal resonance between the extensional and flexural modes in micromechanical resonators, J. Appl. Phys., 126, 164506 (2019). (IF: 3.207)

61. Yu Jia, Xueyong Wei, Pengheng Xie, Jie Pu, Tao Wen, Congsi Wang, Peiyuan Lian, Song Xue, Yu Shi, A numerical feasibility study of kinetic energy harvesting from lower limb prosthetics, Energies, 2019, 12(20), 3824 (IF: 3.0)

62. Hanqing Gu, Kedong Chen, Hairong Wang, Zhibin Li, Jiuhong Wang and Xueyong Wei. Thermal conduction in amorphous/crystalline silicon superlattices: a molecular dynamics study of the size, temperature, and strain effect, Materials Research Express, 6(11):115041.

63. Xuan Chen, Tao Dong, Xueyong Wei, Zhaochu Yang, Nuno Miguel Matos Pires, Juan Ren, Zhuangde Jiang. Electrochemical Methods for Detection of Biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Serum and Saliva, Biosensors and Bioelectronics 142 (2019) 111453. (IF: 10.618)

64. Ronghua Huan, Dong Pu, Xuefeng Wang and Xueyong Wei, Effects of phase delay on synchronization in a nonlinear micromechanical oscillator, Appl. Phys. Lett. 114, 233501 (2019) (IF: 3.791)

65. Hongcai Zhang, Xueyong Wei, Yanyu Ding, Zhuangde Jiang and Juan Ren. A Low Noise Capacitive MEMS Accelerometer with Anti-Spring Structure, Sensors and Actuators A: Physical, 296 (2019) 79 – 86. (IF: 3.407)

66. Shaobo Jin, Xueyong Wei, Zhen Liu, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Ziyi Yu and Chris Abell, Focused Surface Acoustic Wave-induced Microdroplets Generation and itsApplication for Microgels, Sensors and Actuators B: Chemical, 29120191-8. (IF: 7.46)

67. Jianshu Du, Xueyong Wei, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Jiuhong Wang and Ronghua Huan. Micromechanical Vibration Absorber for Frequency Stability Improvement of DETF Oscillator, J. Micromech. Microeng. 29 (2019) 045005 (IF: 1.881)

68. Yu Jia, Xueyong Wei, Liu Xu, Congsi Wang, Peiyuan Lian, Song Xue, Ahmed Al Saadi and Yu Shi. Multiphysics vibration FE model of piezoelectric macro fibre composite on carbon fiber composite structures, Composites Part B: Engineering, 161 (2019) 376 – 385. (IF: 9.078)

69. Juan Ren, Kanat Anurakparadorn, Hairong Gu, Minghui Zhao and Xueyong Wei, Design of SAW Sensor for Longitudinal Strain Measurement with Improved Sensitivity, Microsystem Technologies, 25(1), 351-359, 2019. (IF: 2.276)

70. Xuefeng Wang, Ronghua Huan, Dong Pu, Weiqiu Zhu and Xueyong Wei. Effect of nonlinearity on axial force sensitivity in a T-shape micromechanical tuning fork resonator, J. Micromech. Microeng. 28(2018)125012. (IF: 1.881)

71. Tianyi Zhang, Xueyong Wei, Zhuangde Jiang, and Tianhong Cui, Sensitivity enhancement of a resonant mass sensor based on internal resonance, Appl. Phys. Lett. 113(2018) 223505. (IF: 3.791)

72. Shudong Wang, Xueyong Wei, Yulong Zhao, Zhuangde Jiang and Yajing Shen. A resonant MEMS accelerometer for low-frequency vibration detection, Sensors and Actuators A: Physical, 283 (2018) 151–158. (IF: 3.407)

73. Guodong Zhang, Yulong Zhao, Yun Zhao, Xinchen Wang, Xueyong Wei, Wei Ren, Hui Li and You Zhao. A manganin thin film ultra-high pressure sensor for microscale detonation pressure measurement, Sensors, 2018, 18 (3), 736. (IF: 3.576)

74. Shudong Wang, Xueyong Wei, Yinsheng Weng, Yulong Zhao and Zhuangde Jiang. A novel single-axis MEMS tilt sensor with a high sensitivity in the measurement range from 0° to 360°, Sensors, 18(2018)346. (IF: 3.576)

75. Ronghua Huan, Dong Pu and Xueyong Wei, Phase switch in the stochastic response of a micromechanical beam resonator, Acta Mechanica, 229 (2018) 5: 2177 – 2187. (IF: 2.69)

76. Guodong Zhang, Yulong Zhao, Yun Zhao, Xinchen Wang and Xueyong Wei. Research of a Novel Ultra-High Pressure Sensor with High-Temperature Resistance, Micromachines, 9 (2018) 5. (IF: 2.891)

77. Dong Pu, Xueyong Wei, Liu Xu, Zhuangde Jiang and Ronghua Huan. Synchronization of electrically coupled micromechanical oscillators with a frequency ratio of 3:1. Appl. Phys. Lett. 112, 013503 (2018). (IF: 3.791)