Publications

★: corresponding author

2023

213. Xiangjian Wang*, Jun Wang, Wenping Geng, Guohua Dong, Brahim Dkhil, Xiaojie Lou*, Large electrical strain in lead-free K0.5Na0.5NbO3-based ceramics by heterovalent doping, Journal of Materiomics, in press (2023)

212. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Ming Wu, Shaodong Cheng, Shaobo Mi, Yanhua Hu, Lixue Zhang*, Dong Wang*, and Xiaojie Lou*, Superior energy storage capacity of a Bi0.5Na0.5TiO3-based dielectric capacitor under moderate electric field by constructing multiscale polymorphic domains, Nano Energy, 112, 108477 (2023)

211. Liqiang He*, Yang Yang, Chang Liu, Yuanchao Ji, Xiaojie Lou, Lixue Zhang*, Xiaobing Ren*, Superior energy storage properties with thermal stability in lead-free ceramics by constructing an antiferroelectric/relaxor-antiferroelectric crossover, Acta Materialia, 249, 118826 (2023)

210. Yongjian Luo, Changan Wang, Chao Chen, Yuan Gao, Fei Sun, Caiwen Li, Xiaozhe Yin, Chunlai Luo, Ulrich Kentsch, Xiangbin Cai, Mei Bai, Zhen Fan, Minghui Qin, Min Zeng, Jiyan Dai, Guofu Zhou, Xubing Lu, Xiaojie Lou, Shengqiang Zhou, Xingsen Gao, Deyang Chen*, Jun-Ming Liu, Tripling energy storage density through order–disorder transition induced polar nanoregions in PbZrO3 thin films by ion implantation, Applied Physics Reviews, 10, 011403 (2023)

209.Ming Wu, Yu Yan, Yanan Xiao, Yongbin Liu, Huaqiang Li, Lisheng Zhong*, Xiaojie Lou, Jinghui Gao*, Flexible Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 thin film acoustic emission sensor for monitoring partial discharge in power cable, AIP Advances, 13 (3), 035009 (2023)

208. Xinyu Ma, Yangfei Gao, Bian Yang, Xiaojie Lou*, Jianbing Huang*, Lijing Ma*, Dengwei Jing*, Enhanced hydrogen production of acidified ruddlesden–popper type perovskite oxides in water and seawater by coupled piezo-photocatalysis, Materials Today Nano, 21, 100289 (2023)

207.Feng Li*, Kejun Hu, Zhengkai Hong, Xiaoqin Ke, Xiaojie Lou, Xiaoxiao Chen, Zhonghui Shen, Dongsheng Song, Binghui Ge, Mingsheng Long, Lei Shan, Jiwei Zhai, Chunchang Wang*, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng*, Polarity Modulation Induced High Electrostrain Performance with Near-Zero Hysteresis in a (Sr0.7Bi0.2□0.1)TiO3-Based System, ACS Applied Materials & Interfaces, 15, 1545-1553 (2023)

206. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Yingying Zhao, Yong Li, Yanhua Hu, Xihong Hao, Lixue Zhang*, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage performance of Bi0. 5K0. 5TiO3-based ceramics via composition modulation, Journal of Alloys and Compounds, 935(1), 167999 (2023)

205.Mengwei Tian, Xiangjun Liu, Ao Gong, Shan Zhang, Guangcheng Wang, Pei Han, Yong Li*, Xiaojie Lou*, Xihong Hao*, Efficient ultraviolet–visible-near infrared self-powered photodetector based on hexagonal YMnO3-based ferroelectric thin film by multiscale polarity structure optimization, Chemical Engineering Journal, 452, 139040 (2023)

204.Ziyue Ma, Yong Li*, Ye Zhao, Ningning Sun, Chunxiao Lu, Pei Han, Dawei Wang*, Yanhua Hu, Xiaojie Lou, Xihong Hao*, High-performance energy-storage ferroelectric multilayer ceramic capacitors via nano-micro engineering, Journal of Materials Chemistry A, 11 (13), 7184-7192 (2023)

203.Ruirui Kang, Zepeng Wang, Weijie Yang, Yingying Zhao, Lixue Zhang*, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage performance of Bi0. 5Na0. 5TiO3-based ceramics via grain tuning and relaxor construction, Chemical Engineering Journal, 455(2), 140924 (2023)

202.Kaifeng Quan, Ye Zhao, Xiangjun Meng, Qiwei Zhang, Yanhua Hu, Xiaojie Lou, Yong Li*, Xihong Hao*, High-performance antiferroelectric ceramics via multistage phase transition, Journal of the American Ceramic Society, 106(1), 420-429 (2023)

201. Bian Yang*, Yangfei Gao, Xiaojie Lou*, Yaodong Yang, Yanhua Hu, Guojun Zhang, Shaodong Sun, Remarkable Energy Storage Performances of Tungsten Bronze Sr0. 53Ba0. 47Nb2O6-based Lead-free Relaxor Ferroelectric for High-temperature Capacitors Application, Energy Storage Materials, 55, 763-772 (2023)

2022

200.吴 *, 肖娅男, 李华强, 刘泳斌, 高景晖*, 钟力生, 娄晓杰,反铁电材料中负电卡效应的研究进展,无机材料学报37(4), 376-386 (2022)

199. Xiangjian Wang*, Linguang Zhu, Wenping Geng, Xiaojie Lou*, Ferroelectric and antiferroelectric distortions coupling of nitride perovskite LaWN3 under epitaxial strain using first-principles calculations, Europhysics Letters, 140 (5), 56001 (2022)

198. Ziyue Ma, Jianye Zhu, Jianhua Wu, Yanhua Hu, Xiaojie Lou, Ningning Sun, Ye Zhao, Yong Li*, Xihong Hao*, Optimization of energy storage properties in (1)NaBiTiO3-SrLaTiO3-relaxed ferroelectric ceramics, Journal of Advanced Dielectrics, 2242003 (2022)

197. Peng Shi, Tangyuan Li*, Xiaopei Zhu, Wenyuan Liu, Qida Liu, Bian Yang, Xiangjian Wang, Ruirui Kang, Sen Yang*, Xiaojie Lou*, High strain in Bi0. 5Na0. 5TiO3-based relaxors by adding two modifiers featuring with morphotropic phase boundary, Scripta Materialia, 218, 114674 (2022)

196. Xiaopei Zhu#, Yangfei Gao#, Peng Shi, Ruirui Kang, Fang Kang, Wenjing Qiao, Jinyan Zhao, Zhe Wang, Ye Yuan, Xiaojie Lou*, Ultrahigh energy storage density in (Bi0.5Na0.5)0.65Sr0.35TiO3-based lead-free relaxor ceramics with excellent temperature stability, Nano Energy, 98, 107276 (2022)

195. Tangyuan Li, Chang Liu, Peng Shi, Xiao Liu, Ruirui Kang, Changbai Long, Ming Wu, Shaodong Cheng, Shaobo Mi, Yuanhua Xia, Linglong Li*, Dong Wang*, and Xiaojie Lou*, High-performance strain of lead-free relaxor-ferroelectric piezoceramics by the morphotropic phase boundary modification, Advanced Functional Materials, in press, (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202202307

194. Ming Wu, Yanan Xiao, Yu Yan, Yongbin Liu, Huaqiang Li, Jinghui Gao*, Lisheng Zhong*, Xiaojie Lou, Achieving Good Temperature Stability of Dielectric Constant by Constructing Composition Gradient in (Pb1−x,Lax)(Zr0.65,Ti0.35)O3 Multilayer Thin Films, Materials, 15(12), 4123 (2022)

193. Yapeng Tian*, Maomao Ju, Yijia Luo, Xiaoqing Bin, Xiaojie Lou*, Wenxiu Que*, In Situ Oxygen Doped Ti3C2Tx MXene Flexible Film as Supercapacitor Electrode, Chemical Engineering Journal, 446, 137451 (2022)

192. Peng Shi, Tangyuan Li*, Xiaopei Zhu, Wenyuan Liu, Qida Liu, Bian Yang, Xiangjian Wang, Ruirui Kang, Sen Yang*, Xiaojie Lou*, High strain in Bi0. 5Na0. 5TiO3-based relaxors by adding two modifiers featuring with morphotropic phase boundary, Scripta Materialia, 218, 114674 (2022)

191. Xiaopei Zhu#, Yangfei Gao#, Peng Shi, Ruirui Kang, Fang Kang, Wenjing Qiao, Jinyan Zhao, Zhe Wang, Ye Yuan, Xiaojie Lou*, Ultrahigh energy storage density in (Bi0.5Na0.5)0.65Sr0.35TiO3-based lead-free relaxor ceramics with excellent temperature stability, Nano Energy, 98, 107276 (2022)

190. Xiaopei Zhu#, Peng Shi#, Yangfei Gao, Ruirui Kang, Jiantuo Zhao, Andong Xiao*, Wenjing Qiao, Jinyan Zhao, Zhe Wang, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage performance of 0.88 (0.65 Bi0. 5Na0. 5TiO3-0.35 SrTiO3)-0.12 Bi (Mg0. 5Hf0. 5) O3 lead-free relaxor ceramic by composition design strategy, Chemical Engineering Journal, 437, 135462 (2022)

189. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Weijie Yang, Xiaopei Zhu, Liqiang He, Yangfei Gao, Jiantuo Zhao, Peng Shi, Yingying Zhao*, Pu Mao, Yanhua Hu, Lixue Zhang*, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage performance in Sr0. 7La0. 2Zr0. 15Ti0. 85O3-modified Bi0. 5Na0. 5TiO3 ceramics via constructing local phase coexistence, Chemical Engineering Journal, 446, 137105 (2022)

188. Ye Yuan, Buwei Sun, Mengyao Guo, Ming Wu*, Yangfei Gao, Xiaopei Zhu, Haonan Sun, Jiantuo Zhao, Yongbin Liu, Jinghui Gao, Qida Liu, Xiaojie Lou*, Antiferroelectric-ferroelectric phase transition and negative electrocaloric effect in alkaline-earth element doped PbZrO3 thin films, Journal of Alloys and Compounds, 899, 163165 (2022)

188. Yangfei Gao, Xiaopei Zhu, Bian Yang, Peng Shi, Ruirui Kang, Ye Yuan, Qida Liu, Ming Wu, Jinghui Gao, Xiaojie Lou*, Grain size modulated (Na0. 5Bi0. 5) 0.65 Sr0. 35TiO3-based ceramics with enhanced energy storage properties, Chemical Engineering Journal, 433(2), 133584 (2022)

187. Peng Shi#, Zhengkai Hong#, Xiaopei Zhu#, Qida Liu, Bian Yang, Tangyuan Li, Ruirui Kang, Jiantuo Zhao, Chuncai Kong, Yanhua Hu, Xiaoqin Ke*, Sen Yang*, Xiaojie Lou*, Enhancement of energy storage properties of Bi0.5Na0.5TiO3-based relaxor ferroelectric under moderate electric field, Applied Physics Letters, 120 (13), 132903 (2022)

186. Xiaopei Zhu, Yangfei Gao, Ruirui Kang, Peng Shi, Zepeng Wang, Ye Yuan, Wenjing Qiao, Jiantuo Zhao, Zijun Ren, Xiaojie Lou*, Remarkably enhanced recoverable energy density in lead-free relaxor Ba0. 94Ca0. 06Ti1− xSnxO3 ceramics by the synergistic effect of nano-domains and refined grains, Journal of Alloys and Compounds, 897, 163212 (2022)

185. Zepeng Wang, Lixue Zhang*, Ruirui Kang*, Weijie Yang, Liqiang He, Pu Mao, Xiaojie Lou, Lin Zhang, Jiping Wang*, (Bi0. 5Na0. 5) TiO3-based relaxor ferroelectrics with enhanced energy-storage density and efficiency under low/moderate-fields via average ionic polarizability design, Chemical Engineering Journal, 431,133716 (2022)

184. Peng Shi#, Xiaopei Zhu#, Xiaojie Lou*, Bian Yang, Qida Liu, Chuncai Kong, Sen Yang*, Liqiang He, Ruirui Kang, Jiantuo Zhao, Tailoring ferroelectric polarization and relaxation of BNT-based lead-free relaxors for superior energy storage properties, Chemical Engineering Journal, 428, 132612 (2022)

183. Feng Li*, Wei Liu, Xiaojie Lou, Jiwei Zhai, Chunchang Wang*, Isothermal phase transition across phase boundary in (Pb0.95Ba0.05)ZrO3 ceramics, Applied Physics Letters, 120(2), 023902 (2022)

182. Le Zhang, Luo Zhao, Liqiang He, Dong Wang, Yunlong Sun, Danyang Wang*, Xiaojie Lou*, Lixue Zhang, Michael A Carpenter*, New Degree of Freedom in Determining Superior Piezoelectricity at the Lead-Free Morphotropic Phase Boundary: The Invisible Ferroelectric Crossover, ACS Applied Materials & Interfaces, 14, 1434–1442 (2022)

181. Yongbin Liu, Zhengwei Liu, Jinghui Gao*, Ming Wu, Xiaojie Lou, Yanhua Hu, Yong Li, Lisheng Zhong*, High Energy Density and Temperature Stability in PVDF/PMMA via In Situ Polymerization Blending, Frontiers in Chemistry, 10, 902487 (2022)

180. Xinyu Ma, Yangfei Gao, Bian Yang, Xiaojie Lou, Jianbing Huang, Dengwei Jing*, Enhanced charge separation in La2NiO4 nanoplates by coupled piezocatalysis and photocatalysis for efficient H2 evolution, Nanoscale, 14 (18), 7083-7095 (2022)

179. Wei Li*, Zhongzheng Huang, Yaduo Jia, Yunlong Cui, Peng Shi, Tingting Li, Hongwei Yue, Jinxiao Wang, Weiwei He, Xiaojie Lou*, Sulfate assisted synthesis of α-type nickel hydroxide nanowires with 3D reticulation for energy storage in hybrid supercapacitors, Materials Chemistry Frontiers, 6(1), 94-102 (2022)

2021

178. 鲁中良*,李坚,李赛,苗恺,娄晓杰,李涤尘,基于3D打印技术的石墨烯基三维电极设计制造研究进展,机械工程学报, 57(23), 169-181 (2021)

177. Ming Wu, Yanan Xiao, Yongbing Liu, Huaqiang Li, Jinghui Gao*, Lisheng Zhong, Xiaojie Lou, Temperature Stability of Dielectric Constant and Energy Storage Properties of (Pb1-x,Lax)(Zr0.65,Ti0.35)O3 Relaxor Ferroelectric Thin Films, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 28(6), 2052-2057 (2021)

176. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Weijie Yang, Xiaopei Zhu, Peng Shi, Yangfei Gao, Pu Mao, Jiantuo Zhao, Lixue Zhang*, Xiaojie Lou*, Extraordinary energy storage performance and thermal stability in sodium niobate-based ceramics modified by the ion disorder and stabilized antiferroelectric orthorhombic R phase, Journal of Materials Chemistry A, 9(43), 24387-24396 (2021)

175. Yihao Yang#, Ming Wu#, Xingwen Zheng, Chunyan Zheng, Jibo Xu, Zhiyu Xu, Xiaofei Li, Xiaojie Lou, Di Wu, Xiaohui Liu*, Stephen J Pennycook*, Zheng Wen*, Atomic-scale fatigue mechanism of ferroelectric tunnel junctions, Science Advances, 7(48), eabh2716 (2021)

174. Junning Li*, María Barrio, David J Dunstan, Richard Dixey, Xiaojie Lou, JosepLluís Tamarit, Anthony E Phillips, Pol Lloveras*, Colossal Reversible Barocaloric Effects in Layered Hybrid Perovskite (C10H21NH3)2MnCl4 under Low Pressure Near Room Temperature, Advanced Functional Materials, 31 (46), 2105154 (2021)

173. Xiangjian Wang*, Xiaojie Lou*, Wenping Geng, Yingbang Yao, Tao Tao, Bo Liang, Sheng-Guo Lu*, Multifunctionality in (K,Na)NbO3-based ceramic near polymorphic phase boundary, Journal of Applied Physics, 130, 064102 (2021)

172. Junning Li, Jing Lv, Dawei Zhang, Lixue Zhang, Xihong Hao, Ming Wu, Bai-Xiang Xu, Mojca Otonicar, Turab Lookman, Brahim Dkhil*, Xiaojie Lou*, Doping-induced Polar Defects Improve the Electrocaloric Performance of Ba0.9Sr0.1Hf0.1Ti0.9O3, Physical Review Applied 16 (1), 014033 (2021)

171. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Wenyuan Liu, Liqiang He, Xiaopei Zhu, Peng Shi, Xiaoxiao Zhang, Lixue Zhang*, Xiaojie Lou*Domain Engineered Lead-Free Ceramics with Large Energy Storage Density and Ultra-High Efficiency under Low Electric Fields, ACS Applied Materials & Interfaces, 13(21), 25143–25152 (2021)

170. Peng Shi, Xiangjian Wang, Xiaojie Lou*, Chao Zhou, Qida Liu, Liqiang He, Sen Yang*, Xiaoxiao Zhang, Significantly enhanced energy storage properties of Nd3+ doped AgNbO3 lead-free antiferroelectric ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 877, 160162 (2021)

169. Xiaopei Zhu#, Peng Shi#, Ruirui Kang, Siyi Li, Zepeng Wang, Wenjing Qiao, Xiaoxiao Zhang, Liqiang He, Qida Liu, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage density of Sr0. 7BixTiO3 lead-free relaxor ceramics via A-site defect and grain size tuning, Chemical Engineering Journal, 429(1), 129808 (2021)

168. Xudong Guo, Peng Shi, Xiaojie Lou*, Qida Liu*, Hong Zuo*, Superior energy storage properties in (1-x)(0.65Bi0.5Na0.5TiO3-0.35Bi0.2Sr0.7TiO3)-xCaZrO3 ceramics with excellent temperature stability, Journal of Alloys and Compounds, 876, 160101 (2021)

167. Bian Yang, Haobin Chen, Yaodong Yang*, Lei Wang, Jihong Bian, Qida Liu, Xiaojie Lou*, Insights into the tribo-/pyro-catalysis using Sr-doped BaTiO3 ferroelectric nanocrystals for efficient water remediation, Chemical Engineering Journal, 416, 128986 (2021)

166. Yapeng Tian, Bowen Que, Yangyang Luo, Maomao Ju, Yi Tang, Xiaojie Lou*, Zhong Chen*, Wenxiu Que*, Amino-rich surface-modified MXene as anode for hybrid aqueous proton supercapacitors with superior volumetric capacity, Journal of Power Sources, 495, 229790 (2021)

165. Ruirui Kang, Zepeng Wang, Xiaojie Lou*, Wenyuan Liu, Peng Shi, Xiaopei Zhu, Xudong Guo, Siyi Li, Haonan Sun, Lixue Zhang*, Qinzhao Sun, Energy storage performance of Bi0.5Na0.5TiO3-based relaxor ferroelectric ceramics with superior temperature stability under low electric fields, Chemical Engineering Journal, 410, 128376 (2021)

164. Peng Shi, Tangyuan Li, Xiaojie Lou*, Zhonghai Yu, Xiaopei Zhu, Chao Zhou, Qida Liu, Liqiang He, Xiaoxiao Zhang, Sen Yang*, Large electric-field-induced strain and energy storage properties in Bi0.5Na0.5TiO3-(0.5Ba0.7Ca0.3TiO3-0.5BaTi0.8Zr0.2O3) lead-free relaxor ferroelectric ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 860, 158369 (2021)

163. Siyi Li, Peng Shi, Xiaopei Zhu, Bian Yang, Xiaoxiao Zhang, Ruirui Kang, Qida Liu, Yangfei Gao, Haonan Sun, Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage properties in lead-free NaNbO 3–Sr 0.7 Bi 0.2 TiO 3–BaSnO 3 ternary ceramic, Journal of Materials Science, 56, 11922–11931(2021)

162. Ming Wu#, Zhizheng Jiang#, Xiaojie Lou*, Fan Zhang, Dongsheng Song, Shoucong Ning, Mengyao Guo, Stephen J. Pennycook*, Ji-yan Dai and Zheng Wen*, Flexoelectric Thin-Film Photodetectors, Nano Letters, 21(7), 2946–2952 (2021)

161. Peng Shi, Xiaopei Zhu, Xiaojie Lou*, Bian Yang, Xudong Guo, Liqiang He, Qida Liu, Sen Yang*, Xiaoxiao Zhang, Bi0. 5Na0. 5TiO3-based lead-free ceramics with superior energy storage properties at high temperatures, Composites Part B: Engineering, 215, 108815 (2021)

160. Boyang Zhang, Xiaojie Lou*, Kun Zheng, Xuefan Xie, Peng Shi, Mengyao Guo, Xiaopei Zhu, Yangfei Gao, Qida Liu*, Ruirui Kang, Enhanced electrocaloric effect in the Sm and Hf co-doped BaTiO3 ceramics, Ceramics International, 47(1), 1101-1108 (2021)

159. Yuting Wang, Junning Li*, Ruihao Yuan, Hongcheng Gao, Jing Lv, Dezhen Xue, Xihong Hao, Yaodong Yang, Turab Lookman, Brahim Dkhil, Xiaojie Lou*, Enhanced electrocaloric effect in BaSn/TiO3 ceramics by addition of CuO, Journal of Alloys and Compounds, 851, 156772 (2021)

158. Wei Li*, Tianqi Chen, Ao Li, Peng Shi, Ming Wu, Tingting Li, Hongwei Yue, Yifeng Chen, Baojun Huang, Xiaojie Lou*, High Energy Density Hybrid Supercapacitor Derived by a Novel Ni3Se2 Nanowires In-situ Constructed on the Porous Nickel Foam, Inorganic Chemistry Frontiers, 8(4), 1093-1101 (2021)

2020

157. Bian Yang, Haobin Chen, Xudong Guo, Lei Wang, Tao Xu, Jihong Bian, Yaodong Yang*, Dida Liu, Yaping Du, Xiaojie Lou*, Enhanced Tribocatalytic Degradation using Piezoelectric CdS Nanowires for Efficient Water Remediation, Journal of Materials Chemistry C, 8(42), 14845-14854 (2020)

156. Mengyao Guo, Buwei Sun, Ming Wu, Haonan Sun, Le Zhang, Qida Liu*, Danyang Wang, Xiaojie Lou*, Effect of polarization fatigue on the electrocaloric effect of relaxor Pb0.92La0.08Zr0.65Ti0.35O3 thin film, Applied Physics Letters, 117 (20), 202901 (2020)

155. Le Zhang, Haoyu Wang, Dong Wang*, Mengyao Guo, Xiaojie Lou, Danyang Wang*, A New Strategy for Large Dynamic Piezoelectric Responses in Lead‐Free Ferroelectrics: The Relaxor/Morphotropic Phase Boundary Crossover, Advanced Functional Materials, 30(45), 2004641 (2020)

154. Xiaopei Zhu, Peng Shi, Xiaojie Lou*, Yangfei Gao, Xudong Guo, Haonan Sun, Qida Liu*, Zijun Ren, Remarkably enhanced energy storage properties of lead-free Ba0.53Sr0.47TiO3 thin films capacitors by optimizing bottom electrode thickness, Journal of the European Ceramic Society, 40(15), 5475-5482 (2020)

153. Junjie Li, Jianting Li, Hong-Hui Wu, Shiqiang Qin, Xiaopo Su, Yu Wang, Xiaojie Lou, Dong Guo, Yanjing Su, Lijie Qiao, Yang Bai*, Giant electrocaloric effect and ultrahigh refrigeration efficiency in antiferroelectric ceramics by morphotropic phase boundary design, ACS Applied Materials & Interfaces, 12(40) 45005–45014 (2020)

152. Xiaopei Zhu, Mengyao Guo, Buwei Sun, Peng Shi, Ming Wu, Zhuang Ma, Yangfei Gao, Haonan Sun, Boyang Zhang, Qida Liu*, and Xiaojie Lou*, Significantly enhanced energy storage density of epitaxial Ba0.53Sr0.47TiO3 thin films by optimizing bottom electrode material, Ceramics International, 46(9), 13900-13906 (2020)

151. Haonan Sun, Xiangjian Wang, Qinzao Sun, Xiaoxiao Zhang, Zhuang Ma, Mengyao Guo, Buwei Sun, Xiaopei Zhu, Qida Liu*, Xiaojie Lou*, Large energy storage density in BiFeO3-BaTiO3-AgNbO3 lead-free relaxor ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 40(8), 2929-2935 (2020)

150. Zhuang Ma, Geng Li, Buwei Sun, Liqiang He, Weiwei Gao, Qinzhao Sun, Qida Liu and Xiaojie Lou*, Enhanced electric-field-induced strain in 0.7Bi(1-x)SmxFeO3–0.3BaTiO3 lead-free ceramics, Journal of Materials Science, 55:8134–8144 (2020)

149. Yihao Yang, Ming Wu, Xiaofei Li, Haihua Hu, Zhizheng Jiang, Zhen Li, Xintai Hao, Chunyan Zheng, Xiaojie Lou, Stephen J Pennycook, Zheng Wen*, The Role of Ferroelectric Polarization in Resistive Memory Properties of Metal/Insulator/Semiconductor Tunnel Junctions: A Comparative Study, ACS Applied Materials & Interfaces, 12(29), 32935–32942 (2020)

148. Le Zhang, Xiaojie Lou, Chao Zhou, Sen Yang, Xiaobing Ren*, Danyang Wang*, Michael A Carpenter*, Coupling between phase transitions and glassy magnetic behaviour in Heusler alloy Ni50Mn34In8Ga8, Journal of Physics: Condensed Matter, 32, 325402 (2020)

147. Yapeng Tian, Chenhui Yang, Yi Tang, Yangyang Luo, Xiaojie Lou*, Wenxiu Que*, Ti3C2Tx//AC dual-ions hybrid aqueous supercapacitors with high volumetric energy density, Chemical Engineering Journal, 393, 124790 (2020)

146. Junning Li, David Dunstan, Xiaojie Lou, Antoni Planes, Lluís Mañosa, María Barrio, Josep-Lluís Tamarit, Pol Lloveras*, Reversible barocaloric effects over a large temperature span in fullerite C60, Journal of Materials Chemistry A, 8, 20354-20362 (2020)

145. Junlin Yang, Ye Zhao, Xiaojie Lou, Jiagang Wu, and Xihong Hao*, Synergistically optimizing electrocaloric effects and temperature span in KNN-based ceramics utilizing a relaxor multiphase boundary, Journal of Materials Chemistry C, 8(12), 4030-4039 (2020)

144. Yunlong Sun, Le Zhang*, Haoyu WangMengyao Guo, Xiaojie Lou and Danyang Wang*, Composition-driven inverse-to-conventional transformation of electrocaloric effect and large energy storage density in strontium modified Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 thin films, Journal of Materials Chemistry C, 8, 1366-1373 (2020)

143. Sagar Eknath Shirsath, Claudio Cazorla, Teng Lu, Le Zhang, Yee-Yan Tay, Xiaojie Lou, Yun Liu, Sean Li, Danyang Wang*, Interface-charge induced giant electrocaloric effect in lead free ferroelectric thin-film bilayers, Nano Letters, 20(2), 1262-1271 (2020)

142. Yunlong Sun, Le Zhang*, Haoyu Wang, Mengyao Guo, Xiaojie Lou, Danyang Wang*, Excellent thermal stability of large polarization in (Bi0.5Na0.5)TiO3-BaTiO3 thin films induced by defect dipole, Applied Surface Science, 504, 144391, (2020)

141. Wei Li*, Ming Wu, Peng Shi, Tingting Li, Hongwei Yue, Zhenwei Dong, Yuanhao Gao, and Xiaojie Lou*, Enhanced energy storage performance of advanced hybrid supercapacitors derived from ultrafine Ni–P@Ni nanotubes with novel three-dimensional porous network synthesized via reaction temperatures regulation, Electrochimica Acta, 331, 135440 (2020)

140. Haoyu Wang, Le Zhang*, Yunlong Sun, Claudio Cazorla, Mengyao Guo, Ying Li, Kwok Ho Lam, Xiaojie Lou and Danyang Wang*, The primary and secondary electrocaloric effect at ferroelectric-ferroelectric transitions in lead-free ceramics, Scripta Materialia, 178, 150-154 (2020)

139. Tangyuan Li, Chang Liu, Xiaoqin Ke*, Xiao Liu, Liqiang He, Peng Shi, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang, Xiaojie Lou*, High electrostrictive strain in lead-free relaxors near the morphotropic phase boundary, Acta Materialia, 182, 39-46 (2020)

 

2019

138. Yong Zhou, Can Wang*, Xiaojie Lou, Shilu Tian, Xiaokang Yao, Chen Ge, Er-Jia Guo, Meng He, Guozhen Yang, Kuijuan Jin*, Internal electric field and polarization backswitching induced by Nb doping in BiFeO3 thin films, ACS Applied Electronic Materials, 1(12), 2701-2707 (2019)

137. BB Yang, MY Guo, CH Li, DP Song, XW Tang, RH Wei, L Hu, XJ Lou*, XB Zhu*, and YP Sun, Flexible ultrahigh energy storage density in lead-free heterostructure thin-film capacitors, Applied Physics Letters, 115(24), 243901 (2019)

136. Ming Wu, Dongsheng Song, Mengyao Guo, Jihong Bian, Junning Li, Yaodong Yang, Haitao Huang, Stephen J Pennycook*, Xiaojie Lou*, Remarkably Enhanced Negative Electrocaloric Effect in PbZrO3 Thin Film by Interface Engineering, ACS Applied Materials & Interfaces, 11(40), 36863-36870 (2019)

135. Ran Su, H Alex Hsain, Ming Wu, Dawei Zhang, Xinghao Hu, Zhipeng Wang, Xiaojing Wang, Fa-tang Li, Xuemin Chen, Lina Zhu, Yong Yang, Yaodong Yang, Xiaojie Lou, Stephen J Pennycook, NanoFerroelectric for High Efficiency Overall Water Splitting under Ultrasonic Vibration, Angewandte Chemie International Edition, 58(42), 15076-15081 (2019)

134. Buwei Sun, Mengyao Guo, Ming Wu, Zhuang Ma, Weiwei Gao, Haonan Sun, Xiaojie Lou*, Large enhancement of energy storage density in (Pb0.92La0.08)(Zr0.65Ti0.35)O3/PbZrO3 multilayer thin film, Ceramics International, 45(16), 20046-20050 (2019)

133. Qiaolan Fan, Chunrui Ma*, Yi Li, Zhongshuai Liang, Sheng Cheng, Mengyao Guo, Yanzhu Dai, Chuansheng Ma, Lu Lu, Wei Wang, Linghang Wang, Xiaojie Lou, Ming Liu*, Hong Wang, Chun-Lin Jia, Realization of high energy density in an ultra-wide temperature range through engineering of ferroelectric sandwich structures, Nano Energy, 62, 725-733 (2019)

 

132. Peng Shi, Linguang Zhu, Weiwei Gao, Zhodfgnghai Yu, Xiaojie Lou*, Xiangjian Wang*, Zhimao Yang, and Sen Yang*, Large energy storage properties of lead-free (1-x)(0.72Bi0.5Na0.5TiO3-0.28SrTiO3)-xBiAlO3 ceramics at broad temperature range, Journal of Alloys and Compounds, 784, 788-793 (2019) [Link]

 

 

131. Congcong Xu, Ran Su, Zhipeng Wang, Yuting Wang, Dawei Zhang, Jinkai Wang, Jihong Bian, Chao Wu, Xiaojie Lou, and Yaodong Yang*, Tuning the microstructure of BaTiO3@SiO2 core-shell nanoparticles for high energy storage composite ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 784, 173-181 (2019) [Link]

 

 

130. Yang Liu*, Xuezhong Xu, Zhuo Xu, Yujun Feng, and Xiaojie Lou, The impact of surface plasma on the total emission charge from PZST cathode induced by nanosecond electric pulse, Pramana-Journal of Physics, 92(4), 58 (2019) [Link]

 

 

129. Zhongshuai Liang, Chunrui Ma*, Lvkang Shen, Lu Lu, Xiaoli Lu, Xiaojie Lou, Ming Liu*, and Chun-Lin Jia, Flexible lead-free oxide film capacitors with ultrahigh energy storage performances in extremely wide operating temperature, Nano Energy, 57, 519-527 (2019) [Link]

 

 

128. Xiangjian Wang*, Hongcheng Gao, Xihong Hao, and Xiaojie Lou*, Enhanced piezoelectric, electrocaloric and energy storage properties at high temperature in lead-free Bi0.5(Na1-xKx)0.5TiO3 ceramics, Ceramics International, 45(4), 4274-4282 (2019) [Link]

 

 

127. Ran Su, Dawei Zhang, Ming Wu, Fa-tang Li*, Yang Liu, Zhipeng Wang, Congcong Xu, Xiaojie Lou, Qiang Yu*, and Yaodong Yang, Plasmonic-enhanced ferroelectric photovoltaic effect in 0–3 type BaTiO3-Au ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 785, 584-589 (2019) [Link]

 

 

126. Zhongshuai Liang, Ming Liu*, Lvkang Shen, Lu Lu, Chunrui Ma, Xiaoli Lu, Xiaojie Lou, and Chunlin Jia, All-Inorganic Flexible Embedded Thin Film Capacitors for Dielectric Energy Storage with High Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 11(5), 5247–5255 (2019) [Link]

 

 

125. Xi Wang, Ming Wu, Fansen Wei, Yiteng Zhang, Chunyan Zheng, Xiaojie Lou, Stephen J Pennycook, and Zheng Wen*, Electroresistance of Pt/BaTiO3/LaNiO3 ferroelectric tunnel junctions and its dependence on BaTiO3 thickness, Materials Research Express, 6(4), 046307 (2019) [Link]

 

 

124. Bingbing Yang, Mengyao Guo, Xianwu Tang,  Renhuai Wei, Ling Hu, Jie Yang, Wenhai Song, Jianming Dai, Xiaojie Lou*,  Xuebin Zhu*, and  Yuping Sun, Lead-free A2Bi4Ti5O18 thin film capacitors (A=Ba and Sr) with large energy storage density, high efficiency, and excellent thermal stability, Journal of Materials Chemistry C, 7(7), 1888-1895 (2019) [Link]

 

 

 

123. Mengyao Guo, Ming Wu, Weiwei Gao, Buwei Sun, Xiaojie Lou*, Giant negative electrocaloric effect in antiferroelectric PbZrO3 thin films at an ultra-low temperature range, Journal of Materials Chemistry C, 7(3), 617-621 (2019) [Link]

 

 

 

122. Xiangjian Wang*, Hongcheng Gao, XihongHao, and Xiaojie Lou*, Enhanced piezoelectric, electrocaloric and energy storage properties at high temperature in lead-free Bi0.5(Na1-xKx)0.5TiO3 ceramics, Ceramics International, 45(4), 4274-4282 (2019) [Link]

 

 

 

2018

 

121. Lipeng Xin, Zhiying Zhang, Michael A. Carpenter, Ming Zhang, Feng Jin, Qingming Zhang, Xiaoming Wang, Weihua Tang, and Xiaojie Lou*, Strain coupling and dynamic relaxation in a molecular perovskite-like multiferroic metal-organic framework, Advanced Functional Materials28 (52),1806013 (2018) [Link] [Hot Topic:Magnetic Materials(selected by Wiley)XJTU News, XJTU English Version News西安交大报第960期中国科技网, ferroelectrics, 研之成理]

 

 

120. 张铭*, Terry Moxon, 缑高阳, 娄晓杰, 辛利鹏, 褚健, 孙亚平, 王绪, 王洪龙, 斜硅石(moganite)高温相变的红外光谱研究, 矿物学报,增刊, (2018) [2018年全国矿物科学与工程学术会议论文摘要文集]  [Link]

 

 

119. BB Yang, MY Guo, DP Song, XW Tang, RH Wei, L Hu, J Yang, WH Song, JM Dai, XJ Lou*, XB Zhu*, YP Sun, Energy storage properties in BaTiO3-Bi3.25La0.75Ti3O12 thin films, Applied Physics Letters, 113 (18), 183902 (2018) [Link]

 

 

118. Cheng Wang, Tiandong Xia, Xiaojie Lou*, Effects of Fe2O3 doping on the electrical properties of Na0.47Bi0.47Ba0.06TiO3 lead-free ceramics, Ceramics International, 44 (18), 22053-22058 (2018) [Link]

 

 

117. Ming Wu, Dongsheng Song, Gaurav Vats, Shoucong Ning, Mengyao Guo, Dawei Zhang, Deqing Xue, Stephen J Pennycook*, Xiaojie Lou*, Defect-controlled electrocaloric effect in PbZrO3 thin films, Journal of Materials Chemistry C, 6 (38), 10332-10340 (2018) [Link]

 

 

116. Cheng Wang* and Xiaojie Lou*, Dielectric, ferroelectric and impedance properties of Li+-doped 0.97Na0.4K0.1Bi0.5TiO3-0.03Ba0.7Sr0.3TiO3 ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics29 (17), 14589-14595 (2018) [Link]

 

115. Linguang Zhu, Peng Shi, Xiaojie Lou*, Effects of Epitaxial Strain on Antiferrodistortion of AgNbO3 from First‐Principle Calculationsphysica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters, 12(4), 1800007 (2018) [Link]

 

 

114. S Liu, Q Xie, L Zhang*, Y Zhao, X Wang, P Mao, J Wang, X Lou, Tunable electrocaloric and energy storage behavior in the Ce, Mn hybrid doped BaTiO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society38 (14), 4664-4669 (2018) [Link]

 


113. Q Fan, M Liu*, C Ma, L Wang, S Ren, L Lu, X Lou, CL Jia, Significantly Enhanced Energy Storage Density with Superior Thermal Stability by Optimizing Ba(Zr0.15Ti0.85)O3/Ba(Zr0.35Ti0.65)O3 Multilayer Structure, Nano Energy
51, 539-545 (2018) [Link]

 


112. Weiwei Gao, Jing Lv, Xiaojie Lou*, Large electric-field-induced strain and enhanced piezoelectric constant in CuO modified BiFeO3-BaTiO3 ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 101 (8), 3383-3392 (2018)
 [Link]

 


111. Biaolin Peng, Qi Zhang, Yinong Lyu, Laijun Liu, Xiaojie Lou, Christopher Shaw, Haitao Huang*, Zhonglin Wang*,Thermal strain induced large electrocaloric effect of relaxor thin film on LaNiO3/Pt composite electrode with the coexistence of nanoscale antiferroelectric and ferroelectric phases in a broad temperature range, Nano energy, 47, 285-293 (2018)
 [Link]

 


110. C Wang, T Xia*, XJ Lou*, Large strain response in Li/Nb co-doped Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free piezoceramics, Ceramics International, 44 (7), 7378-7383 (2018) 
[Link]

 


109. Zixiong Sun, Linxi Wang, Ming Liu*, Chunrui Ma, Zhongshuai Liang, Qiaolan Fan, Lu Lu, Xiaojie Lou, Hong Wang, Chun-Lin Jia, Interface thickness optimization of lead-free oxide multilayer capacitors for high-performance energy storage, Journal of Materials Chemistry A, 6 (4), 1858-1864 (2018) [Link]

 


108. BB Yang, MY Guo, LH Jin, XW Tang, RH Wei, L Hu, J Yang, WH Song, JM Dai, XJ Lou*, XB Zhu*, YP Sun, Ultrahigh energy storage in lead-free BiFeO3/Bi3.25La0.75Ti3O12 thin film capacitors by solution processing, Applied Physics Letters, 112 (3), 033904 (2018) [Link]

 

 

2017  

 

107. Cheng Wang, Tiandong Xia, Xiaojie Lou*, Shutao Tian, Giant strain response in 2 mol% Nb-doped (Bi0.5Na0.4K0.1)TiO3 lead-free ceramics, Journal of Materials Science, 52 (19), 11337-11345 (2017) [Link]

 

 

106. P Wu, X Lou*, J Li, T Li, H Gao, M Wu, S Wang, X Wang, J Bian, and X Hao, Direct and indirect measurement of electrocaloric effect in lead-free (100-x)Ba(Hf0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics near multi-phase boundary, Journal of Alloys and Compounds, 725, 275-282 (2017) [Link]

 

 

105. Jing Lv, Weiwei Gao, Junning Li, Tangyuan Li, Changbai Long, Xiaojie Lou*, Jiagang Wu*, Large strain and strain memory effect in bismuth ferrite lead-free ceramics, Journal of Materials Chemistry C, 5 (37), 9528-9533 (2017) [Link]

 

 

104. S Wang, W Li, L Xin, M Wu, Y Long, H Huang, and XJ Lou*,Facile synthesis of truncated cube-like NiSe2 single crystals for high-performance asymmetric supercapacitors, Chemical Engineering Journal, 330, 1334-1341 (2017) [Link]

 

 

103. Zhipeng Wang, Jianmin Song, Feng Gao, Ran Su*, Dawei Zhang, Yang Liu, Congcong Xu, Xiaojie Lou and Yaodong Yang*, Developing Ferroelectric Nanohybrid for Efficient Photocatalyst, Chemical Communications, 53(54), 7596-7599 (2017) [Link]

 

 

102. BB Yang, MY Guo, DP Song, XW Tang, RH Wei, L Hu, J Yang, WH Song, JM Dai, XJ Lou*, XB Zhu*, YP Sun, Bi3. 25La0. 75Ti3O12 thin film capacitors for energy storage applications, Applied Physics Letters, 111 (18), 183903 (2017) [Link]

 

 

101. Le Zhang*, Xiaojie Lou, Dong Wang*, Yan Zhou, Yang Yang, Martin Kuball, Michael A Carpenter, Xiaobing Ren*, Glass-Glass Transitions by Means of an Acceptor-Donor Percolating Electric-Dipole Network, Physical Review Applied, 8 (5), 054018 (2017) [Link]

 

 

100. Tangyuan Li, Xinyu Liu, Sheng Shi, Yihao Yin, Hongfa Li, Qiongyan Wang, Yunlu Zhang, Jihong Bian, SS Rajput, Changbai Long, Biaolin Peng, Yang Bai, Yunzhi Wang, Xiaojie Lou*, Large electrocaloric efficiency over a broad temperature span in lead-free BaTiO3-based ceramics near room temperature, Applied Physics Letters, 111 (20), 202902 (2017) [Link]

 

 

99. W Li, SL Wang, M Wu, XJ Wang, Y Long, XJ Lou*, Direct Aqueous Solution Synthesis of Ultra-fine Amorphous Nickel Boride Alloy with Superior Pseudocapacitive Performance for Advanced Asymmetric Supercapacitors, New Journal of Chemistry, 41(15), 7302-7311 (2017) [Link]

 

 

98. Z.X. Sun, C.R. Ma, X. Wang, M. Liu*, L. Lu, M. Wu, X.J. Lou, H. Wang and C.L. Jia. Large Energy Density, Excellent Thermal Stability, and High Cycling Endurance of Lead-Free BaZr0.2Ti0.8O3 Film Capacitors, ACS Applied Materials & Interfaces9 (20), 17096–17101 (2017) [Link]

 

 

97. C. Wang, X.J. Lou*, T.D. Xia and S.T. Tian. The dielectric, strain and energy storage density of BNT-BKHxT1−x piezoelectric ceramics, Ceramics International, 43(12), 9253–9258 (2017) [Link]

 

 

 

96. J. Lv, H. Zhao, M. Wu, X.J. Lou* and J.G. Wu*.Modulating the electric and magnetic properties of BiFeO3 ceramics, Materials & Design, 125, 213–221 (2017) [Link]  

 

 

95. D. Zhou, F. Wang, B. Li, X.J. Lou and Y.L. Han*.Glassy spin dynamics in geometrically frustrated buckled colloidal crystals, Physical Review X, 7, 021030 (2017) [Link]

 

 

94. M. Wu, X.J. Lou*, T.Y. Li, J.N. Li, S.L. Wang, W. Li, B.L. Peng and G.Y. Gou*. Ni-doped SrBi2Nb2O9-Perovskite oxides with reduced band gap and stable ferroelectricity for photovoltaic applications, Journal of Alloys and Compounds,724, 1093-1100 (2017) [Link

 

 

93. S.L. Wang, W. Li, L.P. Xin, M. Wu, W.P. Sun and X.J. Lou*.Pollen-inspired Synthesis of Porous and Hollow NiO Elliptical Microstructures Assembled from Nanosheets for High-Performance Electrochemical Energy Storage, Chemical Engineering Journal, 321,546-553 (2017) [Link]

 

 

 

92. T.Y. Li, X.J. Lou*, X.Q. Ke, S.D. Cheng, S.B. Mi*, X.J. Wang, J. Shi, X. Liu, G.Z. Dong, H.Q. Fan, Y.Z. Wang and X.L. Tan. Giant strain with low hysteresis in A-site-deficient (Bi0.5Na0.5)TiO3-based lead-free piezoceramics, Acta Materialia, 128, 337-344 (2017) [Link]

 

 

91. M. Wu, W. Li, J.N. Li, S.L. Wang, Y.Q. Li, B.L. Peng, H.T. Huang and X.J. Lou*.Fatigue mechanism verified using photovoltaic properties of Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 thin films, Applied Physics Letters, 110, 133903 (2017) [Link

 

 

90. X.J. Wang, J.G. Wu, B. Dkhil, B.X. Xu, X.P. Wang, G.H. Dong, G. Yang and X.J. Lou*. Enhanced electrocaloric effect near polymorphic phase boundary in lead-free potassium sodium niobate ceramics, Applied Physics Letters, 110, 063904 (2017) [Link]

 

 

89. X.J. Wang, J.G. Wu, B. Dkhil, C.L. Zhao, T.Y. Li, W. Li and X.J. Lou*. Large electrocaloric strength and broad electrocaloric temperature span in lead-free Ba0.85Ca0.15Ti1−xHfxOceramics, RSC Advances, 7, 5813-5820 (2017) [Link]

 

 

88. T.F. Zhu, L.P. Xin, A.P. Fang, W. Li, X.J. Wang, X.J. Lou and M. Zhang*. A review on research state of a new silica polymorph-moganite (二氧化硅新物相 斜硅石研究现状综述), Acta Mineralogica Sinica(矿物学报), 2 (2017) [Link]

 

 

87. Z.X. Sun, C.R. Ma, M. Liu*, J. Cui, L. Lu, J.B. Lu, X.J. Lou, L. Jin, H. Wang* and C.L. Jia. Ultrahigh energy storage performance of lead-free oxide multilayer film capacitors via interface engineering, Advanced Materials, 29(5), 1604427 (2017) [Link]

 

 

86. L.P. Xin*, Z. Fan, G.H. Li, M. Zhang, Y.H. Han, J. Wang, K. P. Ong, L. Qin, Y.Z. Zheng and X.J. Lou*.Growth of centimeter-sized [(CH3)2NH2][Mn(HCOO)3] hybrid formate perovskite single crystal and Raman evidence of pressure-induced phase transitions, New Journal of Chemistry, 41(1),151-159 (2017) [Link

 

 

 

2016

 

85. R. Su, D.W. Zhang, Y. Liu, J.B. Lu, Z.P. Wang, L.L. Li, J.H. Bian, M. Wu, X.J. Lou and Y.D. Yang*. Novel lead-free ferroelectric film by ultra-small Ba0.8Sr0.2TiO3 nanocubes assembly for large electrocaloric effect, Physical Chemistry Chemical Physics,18, 29033-29040 (2016) [Link

 

 

84. J.N. Li, D.W. Zhang, S.Q. Qin, T.Y. Li, M. Wu, D. Wang, Y. Bai and X.J. Lou*. Large room-temperature electrocaloric effect in lead-free BaHfxTi1−xO3 ceramics under low electric field, Acta Materialia, 115, 58-67 (2016) [Link

 

 

 

83. M. Zhang*, S. C Tarantino, W. Su, X.J. Lou, X.B. Ren, E. KH Salje, M. A Carpenter and S. AT Redfern. Optical phonons, OH vibrations, and structural modifications of phlogopite at high temperatures: An in-situ infrared spectroscopic study, American Mineralogist, 101(8), 1873-1883 (2016) [Link
 
 
 
82. Q. Yang, J.X. Cao*, Y.C. Zhou*, L.Z. Sun and X.J. Lou. Dead layer effect and its elimination in ferroelectric thin film with oxide electrodes, Acta Materialia, 112,216-223 (2016) [Link]
 
 
 
81. J. Lv, X.J. Lou and J.G. Wu*. Defect dipole-induced poling characteristics and ferroelectricity of quenched bismuth ferrite-based ceramics, Journal of Materials Chemistry C, 4, 6140-6151 (2016) [Link
 
 
 
80. X.J. Wang*, G.Y. Gou, D.W. Wang, H.Y. Xiao, Y. Liu, M. Zhang, B. Dkhil, X.B. Ren and X.J. Lou*. Structural, electronic and magnetic properties of metal–organic-framework perovskites [AmH][Mn(HCOO)3]: a first-principles study, RSC Advances,6(54), 48779-48787 (2016) [Link
 
 
 

79. L. Wu, T. Du, N.N. Xu, C.F. Ding, H. Li, Q. Sheng, M. Liu, J.Q. Yao, Z.Y. Wang, X.J. Lou and W.L. Zhang. A New Ba0.6Sr0.4TiO3–Silicon Hybrid Metamaterial Device in Terahertz Regime, Small, 12(19) 2610-2615 (2016) [Link

 

 

78. W. Li*, S.L. Wang, L.P. Xin, M. Wu and X.J. Lou*. Single-Crystal β-NiS Nanorods Arrays with Hollow-Structured Ni3S2 Framework for Supercapacitor Applications, Journal of Materials Chemistry A, 4, 7700-7709 (2016) [Link

 

 

77. S.L. Wang, W. Li*, L.P. Xin, M. Wu and X.J. Lou*. High-Performance Nickel Cobalt Sulfides Materials via Low-Cost Preparation for Advanced Asymmetric Supercapacitors, RSC Advances, 6(48) 42633-42642 (2016) [Link

 

 

   2015
 
76.X.J. Wang, F.Tian, C.L. Zhao, J.G. Wu, Y. Liu*, B. Dkhil, M. Zhang, Z.P. Gao and X.J. Lou*.Giant electrocaloric effect in lead-free Ba0.94Ca0.06Ti1−xSnxO3 ceramics with tunable Curie temperature, Applied Physics Letters, 107, 252905 (2015) [Link
 
 
75.Q.Y. Xiang, K. Zhang, Y. Wang, X.J. Lou, Wen.Q. Yao, Y. Bai, D.W. Duan, X.P. Hu, J. Wang, Z.D. Luo, H.H.Wang, L.X. Zhang, U. Klemradt and J.L. Cao*.Insight into Metalized Interfaces in Nano Devices by Surface Analytical Techniques, ACS Applied Materials & Interfaces, 7 (49), 27351–27356 (2015) [Link
 
 
74. T. Zheng, J.G. Wu*, D.Q. Xiao, J.G. Zhu, X.J. Wang and X.J. Lou. Composition-Driven Phase Boundary and Piezoelectricity in Potassium–Sodium Niobate-Based Ceramics, ACS Applied Materials & Interfaces, 7 (36), 20332–20341 (2015) [Link]
 
 
73.H.Tao, J.G.Wu*, T.Zheng, X.J.Wang and X.J. Lou. New (1-x)K0.45Na0.55Nb0.96Sb0.04O3-xBi0.5Na0.5HfO3 lead-free ceramics:Phase boundary and their electrical properties, Journal of Applied Physics,118, 044102(2015) [Link]
 
 

  72. X.P. Wang, T. Zheng, J.G. Wu, D.Q. Xiao, J.G. Zhu,H. Wang, X.J. Wang, X.J. Lou and Y. L. Gu.  Characteristics of giant piezoelectricity around rhombohedral-tetragonal phase boundary in (K,Na)NbO3 -based ceramics with different additives, Journal of Materials Chemistry A, 3,15951-15961(2015) [Link]  

 

 

 71. X. Lv, J.G. Wu*, D.Q. Xiao,Y. Yuan, H. Tao,J.G. Zhu,X.J. Wang and X.J. Lou. High Unipolar Strain in Samarium-doped Potassium-Sodium Niobate Lead-free Ceramics, RSC Advances,5, 39295-39302 (2015) [Link

 

 

 

70. W.P. Geng, Y. Liu, X.J. Lou*, F.P. Zhang, Q.D. Liu, B. Dkhil, M. Zhang, X.B. Ren, H.L. He, A.Q. Jiang*.Polarization fatigue in antiferroelectric (Pb,La)(Zr,Ti)O3 thin films: The role of the effective strength of driving waveform, Ceramics International, 41,S289-295 (2015) [Link]
 
 
 69. W. Li*, L.P. Xin, X. Xu, Q.D.Liu, M. Zhang, S.J. Ding, M.S. Zhao, X.J. Lou*. Facile synthesis of three-dimensional structured carbon fiber-NiCo2O4-Ni(OH)2 high-performance electrode for pseudocapacitors, Scientific Reports, 5,9277 (2015). [download]  
 
             
 
68.T. Zheng, J.G. Wu*, D.Q. Xiao, J.G. Zhu, X.J. Wang, L.P.Xin, X.J. Lou. Strong Piezoelectricity in (1-x)(K0.4Na0.6)(Nb0.96Sb0.04)O3-xBi0.5K0.5Zr1–ySnyO3 Lead-Free Binary System: Identification and Role of Multiphase Coexistence, ACS Applied Materials & Interfaces, 7 (10), 5927–5937 (2015) [Link
 
 
 
67. Y. Yuan, J.G. Wu*, H. Tao, X. Lv, X.J. Wang and X.J. Lou, Composition design and electrical properties in (1-y) (K0.40Na0.60)0.985Li0.015(Nb1− x Sb x )O3-yBi0.5Na0.5ZrO3 lead-free ceramics, Journal of Applied Physics, 117, 084103 (2015) [Link]
 
 
66. X. Lv, J.G. Wu*, D.Q. Xiao*, H. Tao, Y. Yuan, J.G Zhu, X.J. Wang and X.J. Lou, (1-x)(K0.48Na0.52) (Nb0.95−y−zTazSby)O3 –xBi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 lead-free ceramics: composition dependence of the phase boundaries and electrical properties, Dalton Transactions,44, 4440-4448 (2015) [Link
 
 
 
65. J.G. Wu*,   H. Tao,   Y. Yuan,   X. Lv,   X.J. Wang and X.J. Lou, Role of antimony in the phase structure and electrical properties of potassium–sodium niobate lead-free ceramics, RSC Advances, 5, 14575-14583 (2015) [Link
 
 
 
64. Y. Liu*, J. Wei, X.J. Lou, L. Bellaiche, J. F. Scott and B. Dkhil, Influence of epitaxial strain on elastocaloric effect in ferroelectric thin films, Applied Physics Letters, 106, 032901(2015) [Link
 
 
63. T. Zheng, J.G. Wu*, D.Q. Xiao, J.G. Zhu, X.J. Wang and X.J. Lou, Potassium–sodium niobate lead-free ceramics: modified strain as well as piezoelectricity, Journal of Materials Chemistry A, 3, 1868-1874 (2015) [Link
 
 
62. Q.Q. Ke, A. Kumar, X.J. Lou, Y.P. Feng, K.Y. Zeng, Y.Q. Cai* and J. Wang*, Microstructural evolution of charged defects in the fatigue process of polycrystalline BiFeO3 thin films, Acta Materialia, 82, 190-197 (2015) [Link

 

 

2014
 
61. H.Tao , J.G. Wu *, D.Q. Xiao, J.G. Zhu , X.J. Wang, and X.J. Lou , High Strain in (K,Na)NbO3-based lead-free piezoceramics, ACS Applied Materials & Interfaces, 6 (22), 20358–20364 (2014)
 
 
60. T. Zheng, J.G. Wu*, X.J. Cheng, X.P. Wang, B.Y. Zhang, D.Q. Xiao, J.G. Zhu, X.J. Wang and X.J. Lou, High strain in (K0.40Na0.60)(Nb0.955Sb0.045)O3–Bi0.50Na0.50ZrO3 lead-free ceramics with large piezoelectricity, Journal of Materials Chemistry C, 2(41), 8796-8803 (2014)
 
 
59. L. Zhang, M. Zhang, L. Wang, C. Zhou , Z. Zhang ,Y.G. Yao, L.X. Zhang, D.Z. Xue, X.J. Lou* and Xiaobing Ren*,Phase transitions and the piezoelectricity around morphotropic phase boundary in Ba (Zr0.2Ti0.8)O3-x (Ba0.7Ca0.3)TiO3 lead-free solid solution, Applied Physics Letters,105, 162908 (2014)
 
 
58. Yang Liu, Ingrid C. Infante, Xiaojie Lou*,Laurent Bellaiche, James F. Scott and Brahim Dkhil*, Giant roomtemperature elastocaloric effect in ferroelectric ultrathin films, Advanced Materials, 26, 6132-6137(2014)
 
 
57. X.J. Lou*, H.J. Zhang, Z.D. Luo, F.P. Zhang, Y. Liu, Q.D. Liu, A.P. Fang, B. Dkhil, M. Zhang, X.B. Ren, and H.L. He, Effect of polarization fatigue on the Rayleigh coefficients of ferroelectric lead zirconate titanate thin films: experimental evidence and implications, Applied Physics Letters, 105, 102907 (2014)
 
 
56.Yang Liu, Jie Wei, Pierre-Eymeric Janolin, Ingrid C. Infante, Jens Kreisel, Xiaojie Lou, and Brahim Dkhil*, Prediction of giant elastocaloric strength and stress-mediated electrocaloric effect in BaTiO3 single crystal, Physical Review B, 90,104107(2014)
 
 
55.W.P. Geng, X.J. Lou*,J.H. Xu, F.P. Zhang, Y. Liu, B. Dkhil, X.B. Ren, M. Zhang, and H.L. He, Effective driving voltage on polarization fatigue in (Pb,La)(Zr,Ti)O3 antiferroelectric thin films, Ceramics International, 40, 11057-11062(2014)
 
 
54.Zhengdong Luo, Dawei Zhang, Yang Liu*, Di Zhou, Yonggang Yao, Chenqi Liu, Brahim Dkhil, Xiaobing Ren, and Xiaojie Lou*, Enhanced electrocaloric effect in lead-free BaTi1-xSnxO3 ceramics near room temperature, Applied Physics Letters, 105, 102904 (2014)
 
 
53.Ting Zheng, Jiagang Wu, Xiaojing Cheng, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiaojie Lou, Xiangjian Wang, New potassium–sodium niobate material system: a giant-d33 and high-TC lead-free piezoelectric, Dalton Transactions, 43, 11759-11766, (2014)
 
 
52.Muhammad Yaseen*, Xiaojie Lou*, Xiaofeng Chen, Wei Ren*, Yang Liu, Yujun Feng, Peng Shi, and Xiaoqing Wu, Strong electron emission from antiferroelectric PLZT(2/95/5) films, Applied Physics Letters, 104, 222913 (2014)
 
 
51.Ting Zheng, Jiagang Wu*, Xiaojing Cheng, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, and Xiaojie Lou, Wide phase boundary zone, piezoelectric properties, and stability in 0.97(K0.4Na0.6)(Nb1−xSbx)O3–0.03Bi0.5Li0.5ZrO3 lead-free ceramics, Dalton Transactions, 43, 9419-9426 (2014)
 
 
50.Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Ting Zheng, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiangjian Wang, and Xiaojie Lou, Rhombohedral-Tetragonal Phase Coexistence and Piezoelectric Properties Based on Potassium-Sodium Niobate  Ternary System, Journal of Alloys and Compounds, 610, 86-91 (2014)
 
 
49. Xiaopeng Wang, Jiagang Wu*, Dingquan Xiao, Xiaojing Cheng, Ting Zhang, Xiaojie Lou, Binyu Zhang, and Jianguo Zhu, New Potassium−Sodium Niobate Ceramics with a Giant d33, ACS Applied Materials & Interfaces, 6, 6177-6180 (2014)
 
 
48. Y. Liu*, X.J. Lou, Z. Xu, H.L. He, and Y.J. Feng, Effect of high-field relative permittivity on the electron emission field of PNZST cathode induced by nanosecond pulsed electric field, Ceramics International, 40, 11057-11062 (2014)
 
 

47. Yang Liu, Jie We, Pierre-Eymeric Janolin, Ingrid C. Infante, Xiaojie Lou* and Brahim Dkhil*, Giant room-temperature barocaloric effect and pressure-mediated electrocaloric effect in BaTiO3 single crystal, Applied Physics Letters, 104, 162904 (2014)

 

 

46. Zhengdong Luo, Xiaojie Lou*, Fuping Zhang, Yang Liu, Dingding Chang, Chenqi Liu, Qida Liu, Brahim Dkhil, Ming Zhang, Xiaobing Ren and Hongliang He, Rayleigh-like nonlinear dielectric response and its evolution during electrical fatigue in antiferroelectric (Pb,La)(Zr,Ti)O3 thin film, Applied Physics Letters, 104, 142904 (2014)

 

 

45. Jiagang Wu*, Xiaopeng Wang, Xiaojing Cheng, Ting Zhang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu and Xiaojie Lou, New potassium-sodium niobate lead-free piezoceramic: Giant-d33 vs. sintering temperature, Journal of Applied Physics, 115, 114104 (2014)
 
 
44. Xiaopeng Wang, Jiagang Wu*, Dingquan Xiao, Xiaojing Cheng, Ting Zhang, Binyu Zhang, Xiaojie Lou and Jianguo Zhu, Large d33 in (K,Na)(Nb,Ta,Sb)O3-(Bi,Na,K)ZrO3 lead-free ceramics, Journal of Materials Chemistry A, 2, 4122-4126 (2014)
 
 
43. Yang Liu*, Ingrid C. Infante, Xiaojie Lou and Brahim Dkhil*, Electrocaloric effect in asymmetric ferroelectric tunnel junctions, Applied Physics Letters, 104, 082901 (2014)
 
 
42. Xiaopeng Wang, Jiagang Wu*, Xiaojing Cheng, Ting Zhang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiaojie Lou, and Xiangjian Wang, Giant piezoelectricity in potassium-sodium niobate Lead-free ceramics, Journal of the American Chemical Society, 136(7), 2905-2910 (2014)
 
 
41. X.J. Cheng, Q. Gou, J.G. Wu*, X.P. Wang, B.Y.Zhang, D.Q. Xiao, J.G. Zhu, X.J. Wang, X.J. Lou, Dielectric, Ferroelectric, and Piezoelectric Properties in Potassium Sodium Niobate Ceramics with Rhombohedral-Orthorhombic and Orthorhombic-Tetragonal Phase boundaries, Ceramics International, 40, 5771-5779 (2014)
 
 
40. Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Xiangjian Wang, and Xiaojie Lou, New Lead-free Piezoelectric Ceramics based on (K0.48Na0.52)(Nb0.95Ta0.05)O3-Bi0.5(Na0.7K0.2Li0.1)0.5ZrO3, Dalton Transactions, 43, 3434-3442 (2014)
 
 
39. Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Xiaojie Lou, Xiangjian Wang, Xiaopeng Wang, Dingquan Xiao, and Jianguo Zhu, Achieving Both Giant d33 and High TC in Patassium-Sodium Niobate Ternary System, ACS Applied Materials & Interfaces, 6(2), 750-756 (2014)
 
 
38. Yang Liu*, Ingrid C. Infante, Xiaojie Lou, Doru C. Lupascu, and Brahim Dkhil, Giant mechanically-mediated electrocaloric effect in ultrathin ferroelectric capacitors, Applied Physics Letters, 104, 012907 (2014)

 

 
2013
 
37.Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Xiaojie Lou, Xiangjian Wang, Dingquan Xiao, and Jianguo Zhu,Achieving both a high d33 and Tc in Patassium-Sodium Niobate Lead-Free Piezoceramics, ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 10409-10417 (2013)
 
 
36.Xiaopeng Wang, Jiagang Wu*, Xiaojing Cheng, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiangjian Wang, and Xiaojie Lou, Rhombohedral-Tetragonal Phase Boundary and Electrical Properties of New K0.48Na0.52Nb0.98Sb0.02O3-Bi0.5Na0.5ZrO3 Lead-free Piezoceramics, Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 495305 (2013)
 
 
35.Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Xiangjian Wang, Xiaojie Lou, and Wenfeng Liang, Lead-free piezoelectric ceramics based on (0.97-x)K0.48Na0.52NbO3-0.03Bi0.5(Na0.7K0.2Li0.1)0.5ZrO3-xB0.5Na0.5TiO3 ternary system, Journal of Applied Physics, 114, 124107 (2013)
 
34.Q Yang, J.X. Cao*, Y. Ma, Y.C. Zhou*, Y. Zhang, Y. Ma and X.J.Lou, Tunable oxygen vacancy configuration by strain engineering in perovskite ferroelectrics from first-principles study, Applied Physics Letters, 103, 142911 (2013)
 
 
33.Binyu Zhang, Jiagang Wu*, Xiaojing Cheng, Xiaopeng Wang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiangjian Wang, and Xiaojie Lou, Lead-free Piezoelectrics Based on Potassium-Sodium Niobate with Giant d33, ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 7718-7725 (2013)
 
 

32.Xiaojing Cheng, Jiagang Wu*, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao*, Xiangjian Wang, and Xiaojie Lou, Giant d33 in (K,Na)(Nb,Sb)O3-(Bi,Na,K, Li)ZrO3 based Lead-free Piezoelectrics with High Tc, Applied Physics Letters, 103, 052906 (2013)

 

 

31.Q Yang, J.X. Cao*, Y. Ma, Y.C. Zhou*, X.J. Lou, J. Yang, Interface effect on the magnitude and stability of ferroelectric polarization in ultrathin PbTiO3 films from first-principles study, Journal of Applied Physics, 114, 034109 (2013)
 
 
30.Yang Liu*, Xiaojie Lou,Manuel Bibes and Brahim Dkhil, Effect of a build-in electric field in asymmetric ferroelectric tunnel junctions, Physical Review B, 88,024106 (2013)
 
 
29.Xiaojie Lou*, Polarization fatigue in ferroelectrics: fundamentals and recent developments, Materials China, 6, 362-368 (2013) [invited review paper]

 

 

2012
 
28. Qingqing Ke, Xiaojie Lou, Haibo Yang, Amit Kumar, Kaiyang Zeng, and John Wang*, Negative capacitance induced by redistribution of oxygen vacancies in the fatigued BiFeO3-based thin film, Applied Physics Letters, 101, 022904 (2012)
 
 
27.Yang Liu*, Xingping Peng, Xiaojie Lou*, and Hu Zhou, Intrinsic electrocaloric effect in ultrathin ferroelectric capacitors, Applied Physics Letters, 100, 192902 (2012)
 
 

26.Qingqing Ke, Amit Kumar, Xiaojie Lou, Kaiyang Zeng, and John Wang*, Origin of the enhanced polarization in La and Mg co-substituted BiFeO3 thin film during the fatigue process, Applied Physics Letters, 100, 042902 (2012)

 

 

 

Before Joining XJTU
 
25.Qingqing Ke, Amit Kumar, Xiaojie Lou, Kaiyang Zeng, and John Wang*, Oxygen-vacancy-mediated negative differential resistance in La and Mg co-substituted BiFeO3 thin film, Journal of Applied Physics, 110, 124102 (2011)
 
 
24.B. Li, J.B. Wang*, X.L. Zhong*, F. Wang, B.L. Liu, Xiaojie Lou, and Y.C. Zhou, Enhancing the electrocaloric effect of PbZr0.4Ti0.6O3/PbTiO3 superlattices via composition tuning, Europhysics Letters, 95, 67004 (2011)
 
 
23.X. Zhang, J.B. Wang*, B. Li, X.L. Zhong*, Xiaojie Lou, and Y.C. Zhou, Sizable electrocaloric effect in a wide temperature range tuned by tensile misfit strain in BaTiO3 thin films, Journal of Applied Physics, 109, 126102 (2011)
 
 
22.Xiaojie Lou*, J. Wang, Bipolar and unipolar electrical fatigue in ferroelectric lead zirconate titanate thin films: an experimental comparison study, Journal of Applied Physics, 108, 034104 (2010)
 
 
21.Qingqing Ke, Xiaojie Lou, Yang Wang, J. Wang*, Oxgyen-vacancy-related relaxation and scaling behaviour of Bi0.9La0.1Fe0.98Mg0.02O3 ferroelectric thin films, Physical Review B, 82, 024102 (2010)
 
20.Xiaojie Lou*, J. Wang, Unipolar and bipolar fatigue in antiferroelectric lead zirconate thin films and evidences for switching-induced charge injection inducing fatigue, Applied Physics Letters, 96, 102906 (2010)
 
 
19.Xiaojie Lou*, J. Wang, Effect of manganese doping on the size effect of lead zirconate titanate thin films and the extrinsic nature of “dead layers”, Journal of Physics: Condensed Matter, 22, 055901 (2010)
 
 
18.Jiagang Wu*, Xiaojie Lou, Y. Wang and J. Wang*, Resistive hysteresis and diodelike behavior of BiFeO3/ZnO heterostructure, Electrochemical and Solid-State Letters, 13(2) G9-G12 (2010)
 
 
17.Xiaojie Lou*, Four switching categories of ferroelectrics, Journal of Applied Physics, 105, 094112 (2009)
 
 
16. Xiaojie Lou*, Polarization retention on short, intermediate and long time scales in ferroelectric thin films, Journal of Applied Physics, 105, 094107 (2009)
 
 
15. Xiaojie Lou*, Why do antiferroelectrics show higher fatigue resistance than ferroelectrics under bipolar electrical cycling, Applied Physics Letters, 94, 072901 (2009)
 
 
14. Xiaojie Lou*, Polarization fatigue in ferroelectric thin films and related materials, Journal of Applied Physics, 105, 024101 (2009). [Top 20 Most Downloaded Articles in Feb 2009]

 

 

13. Xiaojie Lou*, Statistical switching kinetics of ferroelectrics, Journal of Physics: Condensed Matter (Fast Track Communication, IOP Select), 21, 012207 (2009)
 
 
12. Masato Miyake, James F. Scott*, Xiaojie Lou, Finlay D. Morrison, T. Nonaka, S. Motoyama, T. Tatsuta and O. Tsuji, Submicron [3D] Trenched Electrodes and Capacitors for DRAMs and FRAMs: Fabrication and Electrical Testing, Journal of Applied Physics, 104, 064112 (2008)
 
 
11. Xiaojie Lou*, Caixia Yang, Tingao Tang, Yinyin Lin, Ming Zhang and James F. Scott, Formation of magnetite in bismuth ferrite under voltage stressing, Applied Physics Letters, 90, 262908 (2007)
 
 
10. Xiaojie Lou*, Ming Zhang, Simon A.T. Redfern and James F. Scott, Fatigue as a local phase decomposition: A switching-induced charge-injection model, Physical Review B, 75, 224104 (2007)
 
 
9. M. Miyake, J.F. Scott, X.J. Lou, F.D. Morrison, S. Motoyama, T. Tatsuta, O. Tsuji, Misted deposition of [3D] trenches for DRAMs and FRAMs III. PZT thin films and PZT nanotubes, 2007 Sixteen IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, Vols 1 and 2, 856 (2007)
 
 
8. Xiaojie Lou*, Ming Zhang, Simon A. T. Redfern and James F. Scott, Local phase decomposition as a cause of polarization fatigue in ferroelectric thin films, Physical Review Letters, 97, 177601 (2006)
 
 
7. Xiaojie Lou*, Xiaobing Hu, Ming Zhang, Finlay D. Morrison, Simon A. T. Redfern, and James F. Scott, Phase separation in lead zirconate titanate (PZT) and bismuth titanate during electrical shorting and fatigue, Journal of Applied Physics, 99, 044101 (2006)
 
 
6. Ming Zhang*, Qun Hui, Xiaojie Lou, Simon A.T. Redfern, Ekhard K.H. Salje and Serena C. Tarantino, Dehydroxylation, proton migration and structural changes in heated talc: An infrared spectroscopic study, American Mineralogist, 91, 816-825 (2006)
 
 
5. Xiaojie Lou*, Xiaobing Hu, Ming Zhang, Simon A. T. Redfern, E. A. Kafadaryan and James F. Scott, Nano-shorts, Reviews on Advanced Materials Science, 10, 197-204 (2005)
 
 
4. Xiaojie Lou*, Xiaobing Hu, Ming Zhang, Simon A. T. Redfern, and James F. Scott, Mechanisms of nano-shorts in the electrical breakdown of ferroelectric thin films, Integrated Ferroelectrics, 73, 93-98 (2005)
 
 
3. Masato Miyake, Xiaojie Lou, Ming Zhang, Finlay D. Morrison, T.J. Leedham, T. Tatsuta, O. Tsuji and James F. Scott*, High-temperature amorphous hafnia (HfO2) for microelectronics, Integrated Ferroelectrics, 74, 165-172 (2005)
 
 
2.James F. Scott*, Finlay D. Morrison, Masato Miyake, P. Zubko, Xiaojie Lou, V.M. Kugler, S. Rios, Ming Zhang, T. Tatsuta, O. Tsuji and T.J. Leedham, Recent Materials Characterizations of [2D] and [3D] Thin Film Ferroelectric Structures, Journal of the American Ceramic Society, 88, 1691-1701 (2005)
 
1.W.X. Peng, X.J. Lou, H.L. Xu, Z.W. Dai, REMPI analysis of air pollutants caused by car exhaust, Chemical Journal of Chinese Universities, 23(5), 955-957 (2002)

 

Patents

Patents

2014

 

1. 刘启达, 杜挺, 向锋, 娄晓杰, 一种可折叠皮亚诺分形抗金属超高频RFID电子标签, 中国专利,CN201410120020.2.
2. 刘启达, 杜挺, 向锋, 娄晓杰, 一种标准印刷工艺下印刷模拟射频标签的电磁防伪应用,中国专利, CN201410148797.X.