Album


Si-hai Luo, Xiang-fan Nie, Wei-feng He, Mei-jiao Qu, Li-tao Chang, Shun-lai Zang.
(at New Campus of Xi'an Jiaotong University
, Xi'an, October 09. 2019)


Mei Zhan, Yan-shan Lou, Heng Li, Shun-lai Zang.
(at 
Northwestern Polytechnical University, Xi'an, September. 2017)


Heng Li, Shun-lai Zang, Yan-shan Lou, Yong Xue.
(at School of Mechanical Engineering
of Xi'an Jiaotong University, Xi'an, September. 2017)


Jiawei Fu, Jin-Hwan Kim, Frederic Barlat, Shunlai Zang, Xinrong Chu.
(at School of Mechanical Engineering
of Xi'an Jiaotong University, Xi'an, April. 2017)


Xinrong Chu, Jin-Hwan Kim, Frederic Barlat, Shunlai Zang.
(at School of Mechanical Engineering
of Xi'an Jiaotong University, Xi'an, April. 2017)


Shunlai Zang, K. Hariharan, Frederic Barlat, Jin-Hwan Kim, Jiawei Fu.
(at GIFT of
Pohang University of Science and Technology, Pohang, July. 2016)


Shunlai Zang, K. Hariharan, Ji-Hoon Kim.
(at Engineering Research Center of Pusan National University, Pusan, July. 2016)


Myoung-Gyu Lee,
Shunlai Zang, K. Hariharan.
(at Korea University, Seoul, July. 2016)


Shunlai Zang, Myoung-Gyu Lee, Shunming Yang.
(at Xi'an Jiaotong University, Xi'an, May. 2016)


Yanli Lin, Lianfa Yang, Ji-Hoon Kim, Shunlai Zang.
(at Tubehydro2015 International Conference, Xi'an, September. 2015)


Shunlai Zang, Xiaole Cheng.
(at Tubehydro2015 International Conference, Xi'an, September. 2015)


Sandrine Thuillier,  Shunlai Zang.
(at Université de Bretagne-Sud, Lorient, July. 2014)


Where am I?
(at Numisheet2014 International Conference, Melbourne, January 2014)


All Participants. 
(at Numisheet2014 International Conference, Melbourne, January 2014)


Yanshan Lou,  Shunlai Zang. 
(at Numisheet2014 International Conference, Melbourne, January 2014)


P. D. Wu,  Shunlai Zang. 
(at Numisheet2014 International Conference, Melbourne, January 2014)


Ji Hoon Kim,  Shunlai Zang. 
(at Numisheet2014 International Conference, Melbourne, January 2014)


Sandrine Thuillier, Shunlai Zang, Pierre-Yves Manach
(at School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, September 2013)
 


Shunlai Zang, Pierre-Yves Manach,
Sandrine Thuillier, Qi Zhang
(at School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, September 2013)


Jie Zhao, Xiang-fan Nie, Chao Niu, Shun-lai Zang, Jun-long Zuo, Jun-hua Liu
(at Chao Niu and Jun-long Zuo's final thesis defense, May 2013)

 

 


Myoung gyu Lee, Shunlai Zang
(at GIFT, Pohang University of Science and Technology, February 2013)

 

 

 


Prof. Chongmin Kim, Shunlai Zang
(at GIFT, Pohang University of Science and Technology, February 2013)

 

 

 


Prof. Frederic Barlat, Shunlai Zang
(at GIFT, Pohang University of Science and Technology, February 2013)

 


Banquet (Photo by Shunlai Zang). 
(at Numisheet2011 International Conference, Seoul, August 2011)


Jihoo Kim, Myoung gyu Lee, Shunlai Zang. 
(at Numisheet2011 International Conference, Seoul, August 2011)


Soft dinner (Photo by Shunlai Zang)
(at Numisheet2011 International Conference, Seoul, August 2011)


Jeff Wang,  Shunlai Zang. 
(at Numisheet2011 International Conference, Seoul, August 2011)


Jun Lin,  Shunlai Zang. 
(at Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Sept. 2010)


Shunlai Zang and Wife Lei.  (Photo by Son Richard, five years old)
(at Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Sept. 2010)


Sandrine Thuillier,  Shunlai Zang,  Pierre-Yves Manach. 
(at Université de Bretagne-Sud, Lorient, Nov. 2009)Avenue des Champs-Élysées, Paris,  Sept. 2009 (Photo by Zang)


Ile de Groix, Lorient, August. 2009 (Photo by Zang)